Herunder finder I skemaerne for de forskellige klasser samt uddybende beskrivelser af en række af fagene.

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

Skak

Projektdag

Klassens tid

Matematik

08.55-09.40 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Matematik

Pause 

10.00-10.45 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

10.45-11.30 

Matematik

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

Pause 

12.00-12.45 

Matematik

Engelsk

Projektdag

Dansk

Engelsk

12.45-13.30 

Matematik

Engelsk

Projektdag

Dansk

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Engelsk 

Skak

Projektdag 

Klassens tid

Dansk 

08.55-09.40 

Engelsk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk 

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Engelsk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

10.45-11.30 

Dansk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Dansk

Matematik

Projektdag 

Engelsk

Matematik

12.45-13.30 

Dansk 

Matematik

Projektdag 

Engelsk

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Matematik

Skak

Projektdag 

Klassens tid

Engelsk 

08.55-09.40 

Matematik 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Engelsk 

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Matematik 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

10.45-11.30 

Engelsk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Engelsk 

Dansk 

Projektdag 

Matematik 

Dansk

12.45-13.30 

Engelsk 

Dansk

Projektdag 

Matematik 

 

Modtageklassen har et dynamisk skema.


Obligatoriske fag

I danskfaget vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder med at skrive, analysere og forstå ældre, såvel som nyere, tekster som en del af en kommunikationssituation og at se dem i et samtidsperspektiv. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Du får undervisning i at udtrykke dig præcist og varieret samt at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

-          skriftsprog og talesprog

-          genrebegrebet, sprog, stil og grammatik

-          ældre og nyere litteratur

-          journalistiske genrer og medier - trykte og elektroniske

-          kommunikation og argumentation

-          danskfaglige begreber

-          digital ordbog

Undervisningsmaterialet tilgås digitalt 
Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve i faget ved årets afslutning

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

 

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Formålet med undervisning i engelsk er, at eleverne tilegner sig færdighed i at kunne deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk. Eleven skal kunne anvende sproget i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Ydermere skal eleven have forståelse for, hvordan man udtrykker sig skriftlig afpasset i en længere sammenhængende tekst, i forhold til modtager og situation.

·       Undervisningen skal igennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og interkulturelt indhold skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herudover skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur og heraf fremme deres alsidige udvikling.

 

·       Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan man kan anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i forskellige situationer. Herigennem tilegner eleven sig viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund, som er en vigtig forudsætning for at begå sig i et globalt samfund. 

Alle elever har en lektion med klassens tid pr. uge. Klassens tid bruges til den fælles planlægning og forberedelse af f.eks. OSO-opgave, terminsprøver, generel information eller andre ting, som klasselæreren finder nyttige for eleverne. I klassens tid arbejder vi også med at skabe et godt socialt miljø.

Dansk som andetsprog

  • er undervisning af tosprogede elever.
  • tilbydes elever, der ønsker at arbejde med og at udvikle faglige, sproglige og sociale kompetencer i tæt tilknytning til skolens øvrige fag med henblik på uddannelsesparathed.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte elev forudsætninger og behov. Dansk som andetsprogstimerne varierer i ugentlige antal timer alt efter elevernes behov.

Valgfag

Fysik/kemiundervisningen er bygget op omkring store fortællinger, som danner baggrunden og rammerne for undervisningen. En af fortællingerne er forløbet "Universets dannelse", der handler om, hvor alting kommer fra. Her kigger vi på universets byggesten og prøver at få en forståelse af, hvorfor alt er bygget op, som det er. I "Lysets gåde" og ”Lydens univers” lærer vi om svingninger og bølger, og hvordan lys og lyd både forandrer og former vores opfattelse af verden. I fortællingen om "Kometer og livet på Jorden" beskæftiger vi os med livets udvikling på Jorden og med nogle af de vigtige kemiske processer, der foregår i kroppen, kulstofkemi og organiske molekyler. Alt sammen med energi som den røde tråd.

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.

 

Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. 

I tysk arbejder vi henimod 10. kl. skriftlige og mundtlige tyskprøve. Det betyder, at vi skal arbejde med tekster, grammatik, lave afleveringer mm. Du vil i undervisningen ofte møde kreative arbejdsformer (spil, konkurrencer, projektarbejde) til at udvikle sproget og styrke den sproglige selvtillid. Det er også muligt at deltage på tyskholdet uden at gå til prøve, hvis man ønsker at vedligeholde sproget til gymnasial uddannelse næste år. 

Temafag er et dannelsesfag på skemaet med 3 lektioner om ugen. Faget kører i en 3-ugers turnus, så eleverne skifter tema og underviser hver 3.uge.

Vi arbejder for eksempel med følgende temaer:

Social, sundhed og pædagogik

Personlig udvikling og mindfulness
Digital dannelse - etik og moral
Til glæde og gavn for andre

Motion og bevægelse
Positiv psykologi

Gode vaner for dig og din krop
Kunst og kreativitet

Her arbejder vi for eksempel med:

· Klimaforandringer og fremtidens verden

· Dansk kultur og demokrati

· Arbejdsmarkedets historie

· Musikhistorie

· Filmhistorie  

Obligatorisk undervisning med afsæt i en ugentlig projektdag, hvor der tages udgangspunkt i elevens uddannelses-/karriereønsker og interesser, som man kan få mulighed for at afprøve. Dette kan for eksempel være:

 

· Brobygning og undervisning i samtlige ungdomsuddannelser i Herning Kommune 

· Uddannelsespraktik/virksomhedspraktik.

· Virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagpersoner.

· Uddannelsesvejledning via personlige samtaler

· Bevidsthed om egne kompetencer

· Viden om arbejdsmarkedets muligheder

· Forberedelse til arbejdslivet

 

Der vil være mulighed for at vælge mellem mange forskellige uddannelser at gennemføre projekter i. Projekterne gennemføres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne i Herning.