Herunder finder I skemaerne for de forskellige klasser samt uddybende beskrivelser af en række af fagene.

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

08.55-09.40 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

Pause 

10.00-10.45 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

10.45-11.30 

Engelsk

Matematik

Projektdag

Klassens tid

Dansk

Pause 

12.00-12.45 

Engelsk

Matematik

Projektdag

Matematik

Dansk

12.45-13.30 

Fælles

Matematik

Projektdag

Matematik

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

08.55-09.40 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

Pause 

10.00-10.45 

Dansk

F/K/Kulturfag

Projektdag

Tysk/Temafag

Engelsk

10.45-11.30 

Matematik

Matematik

Projektdag

Klassens tid

Dansk

Pause 

12.00-12.45 

Matematik

Matematik

Projektdag

Engelsk

Dansk

12.45-13.30 

Fælles

Matematik

Projektdag

Engelsk

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

08.55-09.40 

Dansk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Dansk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

10.45-11.30 

Engelsk

Engelsk

Projektdag 

Klassens tid

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Engelsk

Engelsk

Projektdag 

Matematik

Dansk

12.45-13.30 

Fælles

Engelsk

Projektdag 

Matematik

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Engelsk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag Dansk

08.55-09.40 

Engelsk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Engelsk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

10.45-11.30 

Dansk 

Matematik

Projektdag 

Klassens tid

Engelsk

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Dansk 

Matematik

Projektdag 

Matematik 

Engelsk

12.45-13.30 

 Fælles

Matematik

Projektdag 

Matematik 

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk 

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

08.55-09.40 

Dansk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Dansk

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Matematik

10.45-11.30 

Matematik

Engelsk

Projektdag 

Klassens tid

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Matematik

Engelsk

Projektdag 

Engelsk

Dansk

12.45-13.30 

Fælles

Engelsk

Projektdag 

Engelsk

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Matematik

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

08.55-09.40 

Matematik

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Matematik

F/K/Kulturfag 

Projektdag 

Tysk/Temafag 

Dansk

10.45-11.30 

Dansk

Engelsk

Projektdag 

Klassens tid

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Dansk

Engelsk

Projektdag 

Engelsk

Matematik

12.45-13.30 

Fælles

Engelsk

Projektdag 

Engelsk

 

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

Dansk

Projektdag 

Dansk

Dansk

08.55-09.40 

Dansk

Dansk

Projektdag 

Dansk

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Dansk

Dansk

Projektdag 

Dansk

Dansk

10.45-11.30 

Matematik

Engelsk

Projektdag 

Matematik

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Dansk

Engelsk

Projektdag 

Engelsk

Matematik

12.45-13.30 

Fælles

Engelsk

Projektdag 

Engelsk

 


Obligatoriske fag

I danskfaget vil du komme til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder med at læse, skrive, analysere og forstå ældre og nyere tekster som en del af en kommunikationssituation og at se dem i et samtidsperspektiv.

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleven får undervisning i at udtrykke sig præcist og varieret samt at formidle et danskfagligt stof både mundtligt og skriftligt.

I undervisningen arbejdes der med følgende områder:

 • skriftsprog og talesprog
 • genrebegreber, sprog, stil og grammatik
 • ældre og nyere litteratur 
 • journalistiske genrer og medier - trykte og elektroniske
 • kommunikation og argumentation
 • danskfaglige begreber

 

Undervisningsmaterialet tilgås digitalt.

Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve i faget ved årets afslutning.

Der er mulighed for tildeling af hjælpemidler til elever med læse-/skrivevanskeligheder.


Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

 Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

 

Matematikvejleder: Undervisning af elever med matematikvanskeligheder

Vi har god erfaring i at undervise elever med matematikvanskeligheder i 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Alle eleverne er integreret i de almindelige klasser.

Hvis man oplever matematikvanskeligheder, er det vigtigt at fortælle det ved opstart i 10. klasse, da lærerne gerne vil støtte, hjælpe og tilpasse undervisning og materialer fra starten. Ved samarbejde og fælles hjælp kan man indgå i undervisningen på lige fod med øvrige elever. 

 

I 10. klasse på Herningsholm har vi følgende hjælp til elever i matematikvanskeligheder: 

 • En matematikvejleder opdateret med den nyeste viden inden for feltet, samt engagerede matematiklærere der arbejder bevidst med at skabe en undervisning tilpasset denne elevgruppe.
 • Adgang til it-hjælpemidler, der understøtter forståelsen af det faglige indhold.
 • Mulighed for at få ekstra tid til eksamen samt at gå til prøve på særlige vilkår.
 • Differentieret undervisning og tilpassede opgaver.
 • Undervisning med fokus på arbejdshukommelsen

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig færdighed i at kunne deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk. Eleven skal kunne anvende sproget i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Ydermere skal eleven have forståelse for, hvordan man udtrykker sig skriftlig i en længere sammenhængende tekst, i forhold til modtager og situation.

 

 • Undervisningen skal igennem varierede arbejdsmetoder f.eks.: brug af it, tværfagligt samarbejde og interkulturelt indhold, danne rammer for oplevelse, fordybelse og motivation. Herudover skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur og heraf fremme deres alsidige udvikling.
 • Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan man kan anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i forskellige situationer. Her igennem tilegner eleven sig viden om sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund, som er en vigtig forudsætning for at begå sig i et globalt samfund. 

Dansk som andetsprog

 • er undervisning af tosprogede elever.
 • tilbydes elever, der ønsker at arbejde med og at udvikle faglige, sproglige og sociale kompetencer i tæt tilknytning til skolens øvrige fag med henblik på uddannelsesparathed.

Undervisningen tager afsæt i den enkelte elev forudsætninger og behov. Dansk som andetsprogstimerne varierer i ugentlige antal timer alt efter elevernes behov.

Alle elever har en lektion med klassens tid pr. uge. Klassens tid bruges til den fælles planlægning og forberedelse af f.eks. OSO-opgave, terminsprøver, generel information eller andre ting, som klasselæreren finder nyttige for eleverne. I klassens tid arbejder vi også med at skabe et godt socialt miljø.

1 time om ugen samles alle elever til en fællestime, hvor hovedoverskriften er dannelse, fællesskab og fællessang. Nogle gange kommer der gæster udefra med forskellige inputs. Andre gange står eleverne selv for indholdet. 

Emner kunne være Folketings- og Kommunalvalg, Uddannelsesvejledning, Quizzer, Rejseforedrag, orientering om kommende aktiviteter.

 

Valgfag

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi.

Undervisningen er rettet mod alle elever, som ønsker at blive klogere på verden omkring dem og ikke kun mod dem, der skal bruge det videre i deres kommende ungdomsuddannelse. 

Undervisningen fordeles ligeligt mellem fysik og kemi. 

I kemidelen arbejder vi med emnet Organiskkemi herunder "Alkohol". Samt emnet "Syrer/Baser/Salte".

I fysikdelen har vi fokus på atomet som helhed herunder "Atomfysik" samt "Lys og farver", hvor vi bl.a. også får forståelse for begreberne svingninger og bølger. 

Faget afsluttes med Fp10 prøven.

I tysk arbejder vi henimod 10. kl. skriftlige og mundtlige tyskprøve. Det betyder, at vi skal arbejde med tekster, grammatik, lave afleveringer mm. Du vil i undervisningen ofte møde kreative arbejdsformer (spil, konkurrencer, projektarbejde) til at udvikle sproget og styrke den sproglige selvtillid.

For at kunne gå til prøve i tyskfaget i 10.klasse skal du have haft tysk fra 6. til 9. klasse.

Temafag er et dannelsesfag på skemaet med 3 lektioner om ugen. Faget kører i en 7-ugers turnus, så eleverne skifter tema og underviser hver 3.uge.

Vi arbejder for eksempel med følgende temaer:

Social, sundhed og pædagogik

Personlig udvikling og mindfulness
Digital dannelse - etik og moral
Til glæde og gavn for andre
Flytte hjemmefra

Motion og bevægelse

Positiv psykologi

Gode vaner for dig og din krop
Kunst og kreativitet

Kulturfag er et dannelsesfag på skemaet 3 lektioner om ugen. Faget kører i en 7-ugers turnus, så eleverne skifter fag og underviser hver 7. uge

Vi arbejder f.eks. med følgende temaer:

 • Social, sundhed og pædagogik
 • Kriminalitet og straf
 • Personlig udvikling og mindfulness
 • Stoffer og doping 
 • Nordisk mytologi
 • Digital dannelse - etik og moral
 • Til glæde og gavn for andre
 • Motion og bevægelse
 • Positiv psykologi
 • Gode vaner for dig og din krop
 • Kunst og kreativitet

Formålet med valgfaget fodbold er at de unge, drenge og piger, uanset niveau, bliver en del af et fællesskab hvor bevægelse, samarbejde, tekniske og taktiske aktiviteter er i fokus. Det skal være sjovt for alle og spillerne skal udvikle sig som fodboldspillere.

Vi spiller kampe mod de lokale skoler.

Obligatorisk undervisning med afsæt i en ugentlig projektdag, hvor der tages udgangspunkt i elevens uddannelses-/karriereønsker og interesser, som man kan få mulighed for at afprøve. Dette kan for eksempel være:

 

· Brobygning og undervisning i samtlige ungdomsuddannelser i Herning Kommune 

· Uddannelsespraktik/virksomhedspraktik.

· Virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagpersoner.

· Uddannelsesvejledning via personlige samtaler

· Bevidsthed om egne kompetencer

· Viden om arbejdsmarkedets muligheder

· Forberedelse til arbejdslivet

 

Der vil være mulighed for at vælge mellem mange forskellige uddannelser at gennemføre projekter i. Projekterne gennemføres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og ungdomsuddannelserne i Herning.