I studiehåndbogen finder du alt det, du bør vide, når du skal i 10. klasse på Herningsholm

Trivsel

Ordensregler

Ringetider

Feriekalender

Elevcomputere

Vi ønsker et godt studiemiljø og en god trivsel for alle vores elever. Derfor har vi formuleret et antal punkter, som vi ser som vigtige for trivsel og sammenhold blandt vores elever. Vi kalder det for ”den gode Herningsholm-elev”.

De gode Herningsholm-elever:

·       Overholder aftaler (opgaver der skal løses m.v.) 

·       Møder til tiden

·       Rydder op efter sig selv (og andre)

·       Hilser på hinanden

·       Respekterer hinanden (kommunikerer med respekt m.v.)

·       Hjælper hinanden

·       Udviser positivt engagement

 

AKT (Adfærd, kontakt og trivsel)
I 10. klasse på Herningsholm er det meget vigtigt, at alle elever trives godt og tager del i et forpligtende fællesskab. Vi har derfor AKT-lærere, der arbejder aktivt på at højne elevernes trivsel ved dialog og gennem samtale. 

 

 


 • Du har mødepligt til alle timer og skal ved sygdom melde, at du ikke kommer, INDEN undervisningen går i gang i anvist system.
 • Vi forventer, at du deltager aktivt og engageret i undervisningen og samarbejder om at skabe et godt studiemiljø for dig selv og alle andre elever.
 • Mobiler skal være slukket i undervisningen.
 • Skolens computere skal behandles varsomt og med omtanke. Jf. etiske regler på området.
 • Skolens bygninger og inventar skal behandles varsomt og med omtanke.
 • Mad og drikkevarer er ikke tilladt i undervisningslokalerne.
 • Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for andre elever, studerende, skolens personale og kursister, i og udenfor skolen, samt på sociale medier.
 • Skolen er røg- og snusfri. Fra 1. august 2021 er Herningsholm ikke kun røgfri ude og inde, men også i skole- og arbejdstiden. Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte, kursister eller gæster på Herningsholm må ryge, dampe eller snuse i skole- og arbejdstiden – og hverken på eller uden for matriklen. Det omfatter alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin. Overtrædelse af reglerne vil medføre advarsler, samtaler og i værste fald bortvisning fra uddannelsen. Skolen orienterer løbende om røgfri skoletid gennem skiltning, relevante medier og skolens personale.
 • Alkohol og stoffer er forbudt og medfører bortvisning, både hvis du medbringer det, eller er påvirket. Rundering med narkohund kan forekomme.
 • Salg/formidling/besiddelse af euforiserende stoffer og andre rusmidler på skolens matrikel fører til omgående politianmeldelse og udskrivning uden yderligere advarsler. Hvis der opstår mistanke om, at du i skoletiden er i besiddelse af/under påvirkning af enten alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, forbeholder skolen sig ret til at teste dig. Hvis du nægter at deltage i testen, vil du straks blive udskrevet.

 • Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende, men også udenfor skolens område.
 • I yderste konsekvens kan brud på ordensreglerne medføre bortvisning.

ModulPause
Kl. 8.10-9.4020 min.
Kl. 10.00-11.3030 min.
Kl. 12.00-13.3010 min.
Kl. 13.40-15.10

Ferie

Fra og med dato

Til og med dato

Første skoledag

9. august 2021

 

Efterårsferie

16. oktober 2021

24. oktober 2021

Juleferie

18. december 2021

2. januar 2022

Vinterferie

12. februar 2022

20. februar 2022

Påskeferie

9. april 2022

18. april 2022

St. Bededag

13. maj 2022

15. maj 2022

Kr. Himmelfartsdag

26. maj 2022

29. maj 2022

Pinseferie

4. juni 2022

6. juni 2022

Grundlovsdag

5. juni 2022

 

Sommerferie

25. juni 2022

 


Elever der går i 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier får udleveret en elevcomputer til skolebrug. I 10. klasse arbejder vi med elektroniske læremidler, og derfor vil eleven være afhængig af en computer hver dag. I følgende afsnit beskrives brug af computeren.

Ejendomsret
Den udleverede bærbare computer er skolens ejendom og udlånes vederlagsfrit til eleven. Skolen kan til enhver tid kræve den bærbare computeren tilbageleveret – typisk når eleven ikke længere modtager undervisning på skolen.

Forsikring
Det forventes, at eleven behandler den udleverede bærbare computer forsvarligt og hensigtsmæssigt.
Går udstyret itu ved normal brug eller ved uheld, vil der ske reparation. I tilfælde af skader forvoldt med vilje eller skader som følge af skødesløs behandling, har forældrene erstatningsansvar. Ved skade sender skolen en faktura til forældrene. Det er efterfølgende forældrenes ansvar at evt. videregive fakturaen til forsikringsselskabet. Vi anbefaler derfor at forældrene sikrer sig at egen forsikring dækker - normalt en indbo-/ansvarsforsikring, suppleret med en elektronikforsikring. Vær opmærksomme på selvrisikobeløbet.

Fejlhåndtering/Nedbrud
Hvis der skulle opstå fejl på den bærbare computer, skal den afleveres og fejlmeldes hos Herningsholms It-afdeling. Som herefter vil vurdere det videre forløb. Typisk vil fejl være rettet i løbet af 1-3 dage, hvorefter eleven kan afhente den bærbare computer hos Herningsholm It-center

Brug
Den bærbare computeren er grundlæggende et undervisningsredskab. Eleven kan dog frit installere egne programmer og eksterne enheder (printer, kamera osv.) på maskinen og i øvrigt anvende maskinen til alt, hvad der ikke strider mod dansk lovgivning. Der må dog ikke installeres nye interne fysiske komponenter i maskinen.

Den installerede antivirus må ikke fjernes fra maskinen, og eleven er forpligtet på at henvende sig til Herningsholm It-center, hvis denne software ophører med at fungere. Computeren har de programmer eleven skal bruge i undervisningen.

I tilfælde af nedbrud på den bærbare computer, er skolen ikke forpligtet til at genskabe eller reinstallere private filer/programmer på maskinen. Den bærbare computer vil i sådanne tilfælde blive ført tilbage til den oprindelige grundinstallation. Herningsholm It-center vil dog, i det omfang tiden tillader det, være behjælpelig med at kopiere personlige data ud fra maskinen før reinstallationen.

Der er tale om en ”personlig” bærbar computer som eleven forventes at medbringe på skolen hver dag. Den bærbare computer opbevares ikke på skolen efter skoletid, men tages med hjem af eleven hver dag. Det forventes, at eleven møder med computerens batteri fuldt opladet hver dag.

I tilfælde af at bærbar computer er leveret med en neopren taske (sleeve), så skal sleeven som udgangspunkt altid anvendes under transport af computeren. Dette kan dog fraviges, hvis eleven er udstyret med en skoletaske/rygsæk specielt beregnet på opbevaring af en bærbar computer.

Aflevering
Bortset fra almindeligt slid, skal computeren og medfølgende tilbehør afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Der må altså ikke ridses/males navn eller lign. på computerens kabinet.