BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af studieretningen for dig, der startede på HTX i 2015 eller 2016.

Skal jeg vælge studieretningen Sundhedsvidenskab?

Vil du gerne arbejde indenfor levnedsmiddel- eller medicinalområdet? Vil du være laborant, dyrlæge eller sygeplejerske? Eller vil du læse videre på universitetet, f.eks. medicin eller biologi? Studieretningen Sunhedsvidenskab handler om liv og giver dig mulighed for at fordybe dig i emner indenfor det kemiske og biologiske område – lige fra bakterier til bioteknologi.

Hvordan forløber studieretningen Sundhedsvidenskab på HTX Herning?

Fokus i denne studieretning er at blive klogere på mennesket som helhed. Der vil derfor være en todeling, hvor vi både kommer ind på mennesket som biologisk væsen og som tænkende væsen

I biologi lærer vi om menneskets fysiske vilkår - lige fra mikroorganismer til samspillet med naturen, biologisk reproduktion og menneskets forsvar mod sygdomme.

I faget psykologi skal du lære om mennesket som tænkende væsen – hvordan ser det sunde menneske ud? Hvordan påvirkes menneskets sindstilstand af forskellige kemiske reaktioner i hjernen?

Matematik kan du betragte som naturvidenskabens sprog. Matematik giver et grundlag for at sætte data i system og få nogle brugbare resultater ud af vores forsøg i f.eks. biologi. Med matematisk kan vi udtale os om ting, som vi hverken kan se eller røre ved, og det er derfor et nyttigt redskab i både biologi og psykologi.

På Bio Science bliver vores viden hele tiden omsat til praksis i form af forskellige eksperimenter. Bl.a. skal vi på 1.år undersøge et vandløb for ilt og antal forskellige dyr. Det vil fortælle os, om vandløbet er sundt, og om det kan hjælpe med at nedbryde den forurening, som mennesket sender ud i naturen. Nedbrydningsevnen kan have afgørende betydning for, om farlige stoffer og hormoner bliver sendt tilbage til mennesket.

 

Hvad kan jeg blive?

HTX er adgangsgivende til videregående uddannelser som:

Civilingeniør, diplomingeniør, cand.scient., datamatiker, programmør, bygningskonstruktør, landinspektør, forsker og lærer.

Sundhedsvidenskab-studieretningen er direkte (uden valgfag) adgangsgivende til uddannelser som f.eks.:

Bioteknologi, Biologi, Business Development Engineer, Datalogi, Datateknik og IT (AAU), Electronic Design, Globale forretningssystemer civilingeniør (AAU), Informations- og kommunikationsteknologi, Informationsvidenskab, Informatik (AAU), It, Internetteknologier og computersystemer civilingeniør (AAU), Medicin, Software, civilingeniør (AAU).

Se hvilke videregående uddannelser studieretningen Sundhedsvidenskab giver adgang til på Adgangskortet:

Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor du ikke kan deltage i politiske processer som f.eks. afstemninger, hvis du ikke har kendskab til matematiske metoder.

Du kommer til at arbejde praktisk med matematik ved at analysere tekniske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner. Vi kommer blandt andet omkring disse emner:

 • faktorisering, ligninger, potenser, rødder og numerisk værdi
 • forholdsberegninger i forskellige trekanter, udregning af arealer og volumen
 • geometrisk og analytisk vektorregning i plan og rum
 • grundlæggende differentialligninger.

It bruges løbende i undervisningen, eksempelvis:

 • animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient eller forskellige typer keglesnit
 • forhold ved indskreven eller omskreven cirkel, trekantens areal eller betydningen af konstanterne a, b, og c for forløbet af grafen for en 2. gradsfunktion.

 

 

Biologi omhandler det levende og dets samspil med det omgivende miljø. Det foregår på alle niveauer - fra molekyler til globale sammenhænge. Du kommer til at lære om biologiske processer inden for områder som produktion, bioteknologi, miljø, medicin og sundhed.

Undervisningen lægger stor vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder og biologi i praksis. Det kunne f.eks. være:

 • brug af mikroskop, måling af blodtryk, måling af iltindhold, tælling af gærceller, sterilteknik, podning o.l.
 • vandforureningsundersøgelser, luftforureningsundersøgelser, flora- og faunaundersøgelser, kostundersøgelser o.l.
 • laboratorieforsøg
 • interviews og spørgeskemaundersøgelser

Kernestoffet for biologi er:

 

 • basal biologisk viden 
 • elevens forståelse af sig selv og sin sundhed
 • fagets teknologiske og erhvervsmæssige brug

I forhold til biologi C får du i biologi B et større fokus på emner som virus, immunologi, hormoner, DNA og genetik samt virus, mikrobiologi, enzymer, DNA og mutationer.

 

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Faget bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Faget omhandler nyere forskning inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Du kommer bl.a. til at lære om:

 • Gruppens psykologi
 • Menneskets udvikling fra barndom til alderdom
 • Håndtering af udfordringer f.eks. stress og psykisk pres
 • Desuden kan indgå emner, der passer til din studieretning f.eks. sundhedspsykologi, idrætspsykologi eller psykiske sygdomme.


Det danske sprog rummer mange forskellige muligheder for at udtrykke sig. Gennem et grundigt arbejde med sprog, tekster og medier bliver du mere bevidst om din egen identitet, og du får en større bevidsthed om sprogets magt. Målet er at forbedre din evne og lyst til at læse og skrive, til kritisk og konstruktivt at arbejde med din egen og andres brug af dansk og til at reflektere over indhold og form i forskellige tekster.

Der arbejdes bl.a. med:

 • Sproget dansk
 • Danske tekster - historisk og tematisk
 • Medier
 • Mundtlig og skriftlig formidling

Vi kommer også til at arbejde med medier, f.eks. visuel kommunikation og mediernes udvikling, form og indhold samt forskellige medieprodukter, herunder nyhedsformidling.  

Du kan vælge mellem tre linier:

 • Byggeri og energi
 • Design og produktion
 • Proces, levnedsmiddel og sundhed

Byggeri og energi

Hvad skal man overveje omkring energiforbrug, når man bygger et hus? Der stilles i dag store krav til den moderne bolig. Den skal være indrettet hensigtsmæssigt, materialer skal være miljøvenlige og energiforsyningen skal være minimal.

I faget ”Byggeri og energi” bliver du klogere på konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, forsyning, administration og organisation. I faget indgår procesforløb og produktfremstilling på et niveau, der svarer til erhvervslivet.

Du kommer til at lære om miljø, energi og konstruktioner, og hvordan de spiller ind på planlægning, projektering og konstruktion af boliger og andre bygninger. Vi arbejder med projektbaseret undervisning og har en vekselvirkning mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Design og produktion

Faget design og produktion retter sig mod el- og elektronikindustrien, maskinindustrien, tekstil- og konfektionsindustrien samt træindustrien.

Du kommer til at fokusere på udvikling og fremstilling af produkter – herunder formgivning og udvikling, komponenter og materialer, styring og overvågning samt fremstilling. Undervisningen er en kombination af teori og praktisk arbejde i værksteder og laboratorier.

Faget lægger sig tæt op ad den virkelige produktudvikling i industrien, hvor fokus er på både udvikling af innovative produkter og inddragelse af nyeste teknologi i fremstillingsprocessen.

Du skal også lære at overveje hvordan du vil udvikle dit produkt, f.eks. fremstilling, afsætningsmuligheder, anvendelighed og funktion, ergonomiske forhold, relevans, æstetiske forhold, økonomiske forhold mv.

Proces, levnedsmiddel og sundhed

Du får indsigt i fremstilling og brug af mange dagligdags produkter. Du bliver i stand til at tage stilling til produkternes miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige egenskaber. Du kommer til at blive klogere på, hvordan man udvikler og fremstiller produkter i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, den kemiske og bioteknologiske industri? 

Faget omhandler analysemetoder, bioteknologi, fødevarer, mikrobiologi, produktfremstilling og sundhed og miljø. I faget indgår procesforløb og produktfremstilling på et niveau, der lever op til erhvervslivets krav. Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt..

Som noget nyt dykker vi ned i sundhed, forureningsbekæmpelse og kontrol af miljø og sikkerhed.

I faget engelsk kommer du til at dykke ned i de engelsksprogede dele af verden og globalisering generelt. Det engelske sprog bruges både til at kommunikere med og til at forstå kulturelle, samfundsmæssige, tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige forhold.

Du kommer til at arbejde med engelsk kommunikation i praksis med særlig fokus på tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner, tekstanalyse og tekstperspektivering og en almen sproglig dimension.

Du lærer at forstå og bruge det engelske sprog og dermed deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både personligt og fagligt.

Du kommer til at arbejde med, hvordan mennesket forholder sig til verden på, som den kommer til udtryk i tanker og ideer inden for filosofi, kultur, historie, videnskab, politik, økonomi, religion, æstetik og teknologi.

I undervisningen lærer du at forstå, hvordan menneskets forestillinger om natur, teknologi, samfund og individ har udviklet sig. Du lærer at bruge en idéhistorisk synsvinkel på en aktuel teoretisk eller praktisk problemstilling. Arbejdet med idéhistoriske tekster og spørgsmål gør dig desuden i stand til at tænke over de forestillinger og værdier, du møder i de andre fag.

Gennem hypoteser, eksperimenter og observationer får du en bedre forståelse af den verden, vi lever i. Fysik arbejder på tværs af studieretningens andre fag og bruger dem i projekter og temaer.

Du kommer til at analysere verden omkring dig ved hjælp af fysikken, og vi analyserer ud fra masse, længde og tid samt position, hastighed og acceleration.

Vi kommer f.eks. ind på:

 

 • Newtons love. Du kommer til at lære om kræfter, bevægelse, arbejde, kinetisk energi og potentiel energi
 • Temperaturer og deres sammenhæng med de enkelte molekylers bevægelse. I den forbindelse kommer vi ind på kelvinskalaen, celsiusskalaen og varme som energiform
 • Induktion og fremstilling af vekselstrøm med henblik på energiforsyning. Du lærer om induktionsloven, vekselstrøm og transformation
 • Lys som et bølgefænomen og det elektromagnetiske spektrum, herunder bølgelængdeområdet for synligt lys.

It bliver inddraget som et værktøj til grafiske fremstillinger, simulering, databehandling og meget mere.

 

Du lærer, hvordan alle stoffer er opbygget af atomer, og hvordan alle stoffer kan nedbrydes eller dannes ved kemiske reaktioner. Ved eksperimenter kommer du til at arbejde med dagligdagens kemi (fødevarer, husholdningskemikalier, gødningsstoffer, medicin eller lignende), og samtidig lærer du om analysemetoder fra erhvervslivet.

Eksempler på eksperimenter:

 • hvordan gær fungerer i et brød
 • hvordan kroppen laver fedt
 • hvad der sker med huden, når den får sol
 • situationer, hvor ting skifter farve eller der bliver udviklet gasser.Vi skal undersøge, hvad der sker på det molekylære plan og sætte det op i et reaktionsskema.

Det er vigtigt, at der er en god sikkerhed, når vi bruger kemikalier ved eksperimenterne i kemilaboratoriet. Du kommer til at se brugen af kemikalier i et større miljømæssigt perspektiv. Vi inddrager desuden eksempler på kemikalier i hverdagen.

Faget teknologi er et af htx-uddannelsens profilfag. Omdrejningspunktet i faget er sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Vi arbejder med produktudvikling med udgangspunkt i samfundsmæssige problemstillinger.

Faget giver viden om teknologi som løsning på problemer, teknologi som skaber af problemer og nødvendigheden af at tage hensyn til teknologiens samfundsmæssige konsekvenser. Du får kendskab til erhvervsrelevante teknologier, idéudvikling og innovative processer.

Du kommer til at:

 • løse samfundsmæssige problemstillinger gennem systematisk produktudvikling
 • gennemføre mindre undersøgelser, der dokumenterer en problemstilling
 • idéudvikle
 • redegøre for miljømæssige overvejelser i forbindelse med produktudvikling
 • forstå sammenhængen mellem teknologivalg, produktionsform og konkurrencestrategi i en virksomhed.


Mængden af kommunikation er blevet meget større end tidligere, både fordi det er blevet lettere at producere – også for ikke-professionelle – og fordi personlige computere og mobile enheder er blevet hver mands eje. Stort set alt mediebaseret kommunikation foregår i dag digitalt. Det gælder, hvad enten der er tale om trykte medier, film og tv eller egentlige it-produkter.

Det stiller store krav til udformning af budskab og produkt, hvis der skal kommunikeres med effekt og mening. Og det kræver øvelse og erfaring med forskellige medier og tilrettelæggelsen af hele kommunikationsprocessen (afsender, producent, målgruppe og produkt).Du lærer planlægge og udføre forskellige kommunikationsopgaver (eksempelvis information, reklame og netbaserede medier).

Du kommer til at lære om danske og internationale samfundsforhold og hvordan den teknologiske udvikling spiller sammen med samfundsudvikling. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden og kobler det op på sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at lære om markeds-, blandings- og planøkonomi – i f.eks. med udgangspunkt i rentens betydning for privatøkonomiske beslutninger om køb af bolig og bil. Politik fylder også en væsentlig del, og du bliver sat ind i det danske politiske system og modeller for danske partiers placering i forhold til konservativisme, liberalisme og socialisme. Derudover skal vi beskæftige os med verden omkring os i form af globalisering og EU betyder meget for handel, investeringer, arbejdskraftmobilitet osv.

På 3. år skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Formålet med studieretningsprojektet er, at du lærer at arbejde selvstændigt med en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der har tilknytning til din studieretning.

Målet med studieretningsprojektet er, at du skal:

 • fordybe dig fagligt og sætte dig ind i nye faglige områder
 • udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
 • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
 • demonstrere evne til faglig formidling
 • besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
 • beherske citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse.

Biologi omhandler det levende og dets samspil med det omgivende miljø. Det foregår på alle niveauer - fra molekyler til globale sammenhænge. Du kommer til at lære om biologiske processer inden for områder som produktion, bioteknologi, miljø, medicin og sundhed.

Undervisningen lægger stor vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder og biologi i praksis. Det kunne f.eks. være:

 • brug af mikroskop, måling af blodtryk, måling af iltindhold, tælling af gærceller, sterilteknik, podning o.l.
 • vandforureningsundersøgelser, luftforureningsundersøgelser, flora- og faunaundersøgelser, kostundersøgelser o.l.
 • laboratorieforsøg
 • interviews og spørgeskemaundersøgelser

Kernestoffet for biologi er:

 • basal biologisk viden 
 • elevens forståelse af sig selv og sin sundhed
 • fagets teknologiske og erhvervsmæssige brug

I forhold til biologi C får du i biologi B et større fokus på emner som virus, immunologi, hormoner, DNA og genetik samt virus, mikrobiologi, enzymer, DNA og mutationer.

I faget engelsk kommer du til at dykke ned i de engelsksprogede dele af verden og globalisering generelt. Det engelske sprog bruges både til at kommunikere med og til at forstå kulturelle, samfundsmæssige, tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige forhold.

Du kommer til at arbejde med engelsk kommunikation i praksis med særlig fokus på tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner, tekstanalyse og tekstperspektivering og en almen sproglig dimension.

Du lærer at forstå og bruge det engelske sprog og dermed deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både personligt og fagligt.

Du lærer, hvordan alle stoffer er opbygget af atomer, og hvordan alle stoffer kan nedbrydes eller dannes ved kemiske reaktioner. Ved eksperimenter kommer du til at arbejde med dagligdagens kemi (fødevarer, husholdningskemikalier, gødningsstoffer, medicin eller lignende), og samtidig lærer du om analysemetoder fra erhvervslivet.

Eksempler på eksperimenter:

 

 • hvordan gær fungerer i et brød
 • hvordan kroppen laver fedt
 • hvad der sker med huden, når den får sol
 • situationer, hvor ting skifter farve eller der bliver udviklet gasser.Vi skal undersøge, hvad der sker på det molekylære plan og sætte det op i et reaktionsskema.

Det er vigtigt, at der er en god sikkerhed, når vi bruger kemikalier ved eksperimenterne i kemilaboratoriet. Du kommer til at se brugen af kemikalier i et større miljømæssigt perspektiv. Vi inddrager desuden eksempler på kemikalier i hverdagen.

Du kommer til at lære om danske og internationale samfundsforhold og hvordan den teknologiske udvikling spiller sammen med samfundsudvikling. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden og kobler det op på sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at lære om markeds-, blandings- og planøkonomi – i f.eks. med udgangspunkt i rentens betydning for privatøkonomiske beslutninger om køb af bolig og bil. Politik fylder også en væsentlig del, og du bliver sat ind i det danske politiske system og modeller for danske partiers placering i forhold til konservativisme, liberalisme og socialisme. Derudover skal vi beskæftige os med verden omkring os i form af globalisering og EU betyder meget for handel, investeringer, arbejdskraftmobilitet osv.

Dette fag er for dig, der interesserer dig for iværksætteri og at skabe nyt. Måske drømmer du om at blive selvstændig eller om at arbejde professionelt med at få gode idéer, f.eks. som udviklingsingeniør, projektleder el. lign. Eller måske vil du bare være sikker på, at du er godt klædt på til at arbejde i et samfund, hvor evnen til nytænkning spiller en helt central rolle.

I Innovation arbejder du med at skabe nye idéer, servicer og processer. Du bliver introduceret til alle de vigtigste begreber, teorier og modeller, men kendetegnet for faget er, at vi prøver tingene af i stedet for kun at snakke om dem.

Vi arbejder med alle faser fra udvikling af den gode idé til etablering af en virksomhed. Du lærer hvordan man skaber idéer og hvordan man udvælger den bedste idé. Vi sætter fokus på analyser af markedet, koncepter og flyvende prototyper, samt patenter og varemærker. Du lærer også at udarbejde en forretningsplan og hvordan du sikrer en virksomhed den bedst mulige drift.

Forretningsstrategi, markedsføringsstrategi og det at få styr på virksomhedens økonomi er helt centrale emner i undervisningen.

Erhvervsøkonomi handler om strategi, økonomi, organisation og afsætning. Du får viden om de betingelser og muligheder, der spiller ind, hvis man skal etablere og udvikle en virksomhed. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Vi tager udgangspunkt i virkelighedens verden, og du lærer at forholde dig til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske handlemuligheder.

Du kommer til at arbejde med, at:

 • redegøre for virksomhedens samspil med omverdenen
 • anvende viden om virksomhedens branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder
 • redegøre for, hvilke problemer, der kan være, når man vil etablere en virksomhed
 • anvende viden om en virksomheds organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder
 • anvende viden om virksomhedens økonomiske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens målopfyldelse.

Du kommer til at lære om tysk sprog og kultur, herunder samfundsmæssige og historiske forhold.  Faget er meget praktisk, så vi meget af undervisningen bliver brugt på at øve sproget, så du kan bruge det. Du bliver i stand til at udtrykke dig korrekt i relevante situationer, og du får en international vinkel på din uddannelse.

Du får desuden et godt indblik i litteratur og kunst, og får en bredere forståelse af den tyske måde at udtrykke sig på og hvordan man formulerer et budskab i en flerkulturel sammenhæng.