Vores målsætning er, at alle elever med udgangspunktet i overskriften ”Frihed under ansvar” får så god en faglig baggrund som muligt for at gennemføre fortsat uddannelse.

Studiekompetence

Gennem tilrettelæggelsen af de faglige forløb og andre aktiviteter arbejder vi systematisk med at træne eleverne i at arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Som en del af dette, er det et princip, at eleverne skal stifte bekendtskab med mange forskellige arbejdsformer – herunder også elektroniske og virtuelle arbejdsformer. I og omkring fagene arbejdes med udvikling af elevernes studiekompetencer og mediateket anvendes aktivt i dette arbejde.

Gennem fokus på den enkelte elevs udvikling og aktivitet, og gennem brug af tutorer, mentorer, kontaktlærere og studievejledere, er det et mål at minimere fravær og frafald.

Det er vores mål løbende at udvikle undervisningsformerne og tilrettelæggelsen, så eleverne til enhver tid tilbydes det, der giver størst effekt. Som hjælp til denne udvikling gennemføres løbende evalueringer af undervisningen.

Internationalisering

Internationalisering skal stadig være en integreret del af uddannelserne hos os. Både på HHX (Herning og Ikast) og på HTX har vi gode traditioner for internationalisering. Alle afdelinger har samarbejdspartnere i udlandet, som deltager i forbindelse med studieture og/eller længere udvekslingsophold. 

Virksomhedskontakt

Det er også vores mål at have en tæt og aktiv kontakt med det lokale erhvervsliv og at bibringe vores elever en realistisk opfattelse af, hvad det kræver at starte og drive virksomhed. Derfor anvender vi virksomhedsbesøg, gæstelærere og projektarbejde med virksomheder integreret i relevante undervisningsforløb, ligesom deltagelse i Corporate Programme i Young Enterprise-regi tilbydes til eleverne med den støtte, der er nødvendig for at skabe gode resultater.

Elevtrivselsundersøgelse
Hvert efterår gennemfører Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier trivselsundersøgelser (ETU) blandt eleverne. Det er skolens målsætning, at elevtrivslen på alle skolens afdelinger skal have en score på mindst 70. 

En måling af elevtrivsel kan naturligvis ikke stå alene. Det er vitalt, at der bliver arbejdet med resultaterne i de enkelte afdelinger.

 

Elevtrivsel på HHX og HTX
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har valgt at have strategisk fokus på studiemiljø og frafald. Det betyder at elevernes trivsel har en stor betydning for skolen i endnu højere grad end tidligere

HHX Herning:

HHX Ikast:

HTX:

Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivelsesundersøgelse i rapportform: ETU 2018.

Elevtrivselsundersøgelserne kan ses på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/146.aspx

Som følge af gymnasiereformen, der trådte i kraft august 2017, kan du her finde handlingsplan for intern evaluering for Herningsholm Erhvervsgymnasium.

Handlingsplanen gælder for 1. års-elever med optag august 2017.    Se handlingsplan

Med nedenstående plan for skolens selvevaluering, fokusområder og opfølgning for 2020-2021 knytter vi ”Lov om gymnasiale uddannelser”, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, ”Fra folkeskole til faglært”, det risikobaserede tilsyn og de understøttende bekendtgørelser sammen med skolens strategiske indsatser og kvalitetsarbejdet ude i hver enkelt afdeling.

Vi sigter mod at have en rød tråd fra lovstof til strategi til ledere, medarbejdere og elever – og feedback tilbage igen.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har valgt have fokus på to områder i 2020-2021: Frafald og Studiemiljø.

Strategisk indsats

 

Studiemiljø

Fokusområde

 

Elevernes trivsel og velbefindende

Ændringsbehov/tiltag

 

Resultaterne af ETU 2019 viste, at der blandt eleverne er behov for en øget trivsel og et bedre fagligt studiemiljø på EUD/EUX og HHX/HTX.

 

Herningsholm ønsker gennem aktiv inddragelse af elevrådet først at kortlægge, hvor behovene er og dernæst at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel.

 

Ydermere forventes disse tiltag både at gøre skolen mere attraktiv og dermed øge rekrutteringen samt at have en positiv effekt på udbyttet af undervisningen.

 

Samtidig ser vi arbejdet med dette fokusområde som en forankring af strategien ude i afdelingerne. Dette kan medvirke til en bedre feedback i forhold til strategisporene og dialog i organisation generelt.

 

Mål 2020 -2021

 

Det er målsætningen for EUD/EUX at scoren på Velbefindende igen vil ligge på 4,3 og ved Læringsmiljø vil scoren være 4 ved ETU 2021.

Det er målsætningen for HHX/HTX at scoren for Læringsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Scoren for Social trivsel skal ligge på mindst 4,2 mens scoren for Faglige individuel trivsel skal ligge på 4 ved ETU 2021.

ETU 2020 skal vise et bedre resultat end ETU 2019 og resultatet vil blive fulgt op af en eventuel revidering af opfølgningsplanen med sigte på at nå målet i 2021.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om elevråd /UVMs fokus på inddragelse af elevrådene på skolerne.

UVMs fokus på dannelsesaspekt (her tilgodeset gennem øget elevinddragelse som en styrkelse af demokratisering og dermed dannelse hos eleverne)

 

Operationelt mål:

Statistisk kortlægning af hvilke faktorer, der bør have fokus i arbejdet for en bedre trivsel og fagligt studiemiljø.

Gennemføre undersøgelse af trivsel og læringsmiljø gennem både et spørgeskema til skolens elever samt en aktiv dialog med eleverne via elevrådene.

Herigennem understøtter skolen elevrådsarbejdet

Afholde workshop for uddannelseslederne med sigte på at koble strategispor og afdelingernes aktiviteter.

 

Tidsplan:

Undersøgelse/kortlægning af hvor og hvordan trivsel og læringsmiljø kan bedres: 1. halvår af 2020

Drøftelse af resultater sammen med elevråd og sammen udstikke indsatsområder + afholdelse af workshop: 2020 medio

Opfølgning på resultaterne af ETU 2020: 2021 primo

Tilpasse aktiviteter og opfølgningsplan: 2021 primo

 

Ansvar:

Direktion

 

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Inspirationsmaterialer fra DCUM mv.

 

Operationelt mål:

Hvordan styrkes elevinddragelsen konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med læringsmiljø og trivsel: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger? Hvorfor? – hvilke antagelser ligger bag valget af indsatser.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning kvartalsvis.

 

Ansvar:

Uddannelsesledere og elevrådene

 

 

 

Strategisk indsats

 

Frafald på EUD og gymnasierne

Fokusområde

 

Frafaldet på EUD og gymnasierne skal mindskes

Ændringsbehov/tiltag

 

Vi kan iagttage et øget frafald blandt eleverne. Dette frafald skal reduceres gennem et øget fokus på de frafaldstruede elever.

Mål 2021 

 

Frafald skal max. være på 10% på skolen som helhed.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om frafald

Bekendtgørelse om fravær

Aftalens fokus på fravær.

 

Operationelt mål:

Administrativ og organisatorisk styrkelse i forhold til at håndtere skolens fravær og frafald.

Synliggørelse af fravær gennem LUDUS, samt månedsvis afrapportering af fraværsstal til ledelse og STIL.

Månedsvis afrapportering af frafald til ledelse.

Der tages hånd om de frafaldstruede elever gennem brush-up-kurser, målrettet og understøttende vejledning – også i mestring af hverdagen.

Praktikpladser: opnåelse af måltal for EUD-aftaler

Bedre koordinering af skolens administrative støttefunktioner samt med virksomheder og andre samarbejdsparter omkring eleverne

 

 

Tidsplan:

2020 medio

 

Ansvar:

Direktion

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Skolens kvalitetssystem

 

Operationelt mål:

Hvordan reduceres frafaldet konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med frafald og fravær: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger?

Hvad siger frafald- og fraværstallene hver måned? Resultaterne offentliggøres på Portalen.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning hvert kvartal.

Ansvar:

Uddannelsesledere

 

 

 

På Herningsholm Erhvervsskole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Vurderingen omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen. Processen bag består af fire faser.

1. Identifikation og kortlægning

Kvalitetsafdelingen indsamler data fra den årlige Elevtrivselsundersøgelse, hvori der er tilføjet uddybende spørgsmål om undervisningsmiljøet på skolen. 

Eftersom UVM har udskudt elevtrivselsundersøgelsen på det gymnasiale område til skoleåret 2018/19, blev der i 2017 alene blive set på sikkerheds- og sundhedsforholdene. Elevernes vurdering af miljøet har vi ikke for 2017.

2. Beskrivelse og vurdering

Ud fra disse data beskriver Kvalitetsafdelingen, uddannelseslederne, arbejdsmiljøgrupperne og elevrådsrepræsentanterne problemernes art, alvor og omfang.

I denne fase skal årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsningsforslag også findes. Desuden beskrives de velfungerende tiltag, som kan have positiv virkning på problematiske områder.

3. Prioritering og handlingsplan

Handlingsplanen er både en aktivitets- og tidsplan, der angiver den rækkefølge problemerne skal løses i. Den indeholder en beskrivelse af problemerne og de valgte løsninger samt en tidshorisont og den ansvarlige for løsning af problemet.  

4. Retningslinjer for opfølgning

Sammen med handlingsplanen udarbejdes også en opfølgningsplan, hvoraf det fremgår, hvordan og hvornår der følges op på handlingsplanen. En vigtig del af opfølgningen er også at vurdere og dokumentere, hvorvidt løsningerne har haft den ønskede effekt på problemerne.

Arbejdet med undervisningsmiljøet er en proces, og derfor gentages de fire faser med passende tidsintervaller (min. hvert 3. år) for at opdatere vurderingen.

 

Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Gymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de gymnasiale uddannelser.

Indarbejdet i systemet er de kvalitetssikringselementer, der fremgår af bekendtgørelse om HHX og HTX.

Læs om kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium i hele dokumentet. 

Køreplaner

Der er udarbejdet køreplaner for henholdsvis HHX Herning, HHX Ikast og HTX.

Uddannelseslederen er ansvarlig for, at køreplanerne er ajourførte i overensstemmelse med den valgte model for afviklingen af undervisningen.

Dokumentation for køreplanernes overholdelse og gennemførelse findes hos rektor, uddannelsesleder og i kvalitetsafdelingen.

Køreplaner for HHX og HTX


Angående valg af nøgleområder: Nøgleområder kan være sammenfaldende med de områder, der er nævnt i kvalitetsbekendtgørelsen. 

Gennemførelsesprocent for HHX og HTX kan ses her. 

 

Se også hvor mange, der er forsat på en videreuddannelse under ”Nøgletal”

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Vi som uddannelsesinstitution er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt os. Ministeriets for Børn og Undervisning stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og os om:

 • Antal fuldførte
 • Fuldførelsesprocent
 • Karakterer
 • Overgang til uddannelse
 • Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

Find tallene på ministeriets hjemmeside.

AfdelingFravær 2017-18Målsætning 2018-19
HHX Ikast8%8%
HHX Herning 9,8%**8%
HTX 8%**8%
Samlet for de tre afdelinger9%*8%

* Det vægtede gennemsnit for det samlede gymnasium på Herningsholm er udregnet på baggrund af tallene for de tre afdelinger. 

** Fraværstallene for de 3 afdelinger er ikke direkte sammenlignelige, da en lang række aktiviteter ikke er trukket ud af fraværstallene for HHX Herning og HTX, hvilket de er blevet for HHX Ikast.

Det drejer sig om følgende aktiviteter, som er talt med som fravær i fraværstallene for HHX Herning og HTX:
-   Sprogtalent
-   Young Enterprise
-   Edison
-   Studieture
-   Elevambassadører i forbindelse med brobygning
-   Sportselever
-   Leder for en dag
-   Etc. (en masse andre faglige konkurrencer

Skoleåret 2017-2018Måltal for 2018-2019

 Vi kan på baggrund af registreringer dokumentere et skriftligt fravær på 2,43 % af den samlede elevtid/fordybelsestid.  

Nedbringelse for skriftligt fravær er og bliver et fokuspunkt for gymnasiet

 

Max. 2,5 %

 

 


Det pædagogiske grundlag og de didaktiske principper bygger på skolens værdigrundlag:

Hvorfor er vi her?

Vi skaber det uddannelsesmæssige grundlag for fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Hvad vil vi?

Vi er en central og fremtidsorienteret spiller i et stærkt midt- og vestjysk vækstmiljø

Hvad vil vi kendes for? 

 • Vi er attraktive for uddannelsessøgende og aftagere inden for vores målgruppe
 • Vi har en udviklingsorienteret organisation
 • Vi er synlige med en klar profil
 • Vores økonomi er langsigtet bæredygtig

Særlige fokusområder de kommende år:

 • Studiemiljø
 • Synliggøre videreuddannelses- og karrieremuligheder
 • Entreprenant tilgang
 • Kobling mellem teori og praksis
 • Fokus på talentmiljø

Det er Herningsholm Erhvervsgymnasiums formål at:

 • Give unge så god en gymnasial ungdomsuddannelse som muligt
 • Sikre at unge får lysten og tilstrækkelige kompetencer til at tage en kortere eller længere videregående uddannelse (teoretisk og/eller praktisk)
 • Give unge et godt alment dannende grundlag for at fungere som ansvarsfulde borgere i samfundet

Vi vil konstant arbejde for at kunne tilbyde inspirerende og effektiv undervisning, der giver værdi og mening, og som tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder for læring.

Vi vil endvidere være et gymnasium i konstant udvikling, hvor ny og aktuel viden omsættes til kvalitet i undervisningen.

Vi anerkender, at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor har vi fokus på at styrke klassen som social ramme for elevernes trivsel og læring. Af samme grund har vi også fokus på styrkelse af lærerfællesskabet og -samarbejdet som en nødvendig forudsætning for den optimale ramme omkring elevernes læring og trivsel.

Erhvervsgymnasiets ledergruppe