I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser har regeringen fastsat fire klare mål og otte indikatorer: 

4 Politiske mål8 kvalitetsindikatorer

Mål 1

Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse
(25% i 2020 og 67% i 2025)

1. Antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Mål 2

Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
(mindst 60% i 2020 og 67% i 2025)

2. Fuldføringsprocent

Mål 3

Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan

3. Antal elever på EUX

4. Antal elever, der tager fag på ekspertniveau og højere niveau

5. Antal elever, der har gennemført talentspor

6. Beskæftigelsesfrekvens

Mål 4

Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

7. Mål fra tilfredshedsundersøgelse

8. Mål fra virksomhedsundersøgelseVi gennemfører hvert år elektroniske tilfredshedsmålinger blandt eleverne og praktikvirksomheder. 

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert efterår gennemfører Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Det er skolens målsætning, at elevtrivslen på alle skolens afdelinger skal have en score på mindst 70. 

En måling af elevtrivsel kan naturligvis ikke stå alene. Det er vitalt, at der bliver arbejdet med resultaterne i de enkelte afdelinger.

Elevtrivsel på EUD

Erhvervsuddannelsesreformen indebærer, at elevernes trivsel kommer under lup fra centralt hold i endnu højere grad end tidligere. Dette har resulteret i, at der er i 2015 blev fastlagt en ny spørgeramme for EUD.

 

Det betyder, at resultatet ikke er sammenligneligt med de tidlige års undersøgelser, der omhandler elevernes tilfredshed. Selvom skolen nu spørger eleverne om deres trivsel, ønsker vi også at kende deres tilfredshed med skolen. Vi har derfor valgt at supplere spørgerammen fra UVM med spørgsmål om elevernes tilfredshed. Begge resultater fremgår af figuren til højre.


 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU) gennemføres nu hvert år.

Herningsholm Erhvervsskole gennemførte den seneste VTU i 4. kvartal 2017. 

Ud af de 707 adspurgte virksomheder valgte 345 at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 49 %. Besvarelsesprocenten var ligeledes på 49 i 2014 og 2016. 

Virksomhedernes samlede tilfredshed med skolen ligger også i 2017 på 70 indekspoint. 

Resultatet af VTU 2017 kan ses her og benchmarkingrapporten for de erhvervsskoler, der er med i benchmarkingnetværket kan ses her.

Handlingsplaner for VTU 2017

Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne


Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse: ETU 2017.

Handlingsplan for øget gennemførelse skal være et ledelsesmæssigt værktøj, der samler skolens taktiske indsatser i en fælles diskurs for erhvervsuddannelsernes samlede virke og resultatopnåelse i forhold til de fire politiske mål.

Se den seneste handlingsplan for øget gennemførelse: HPØG 2019.

Da skolen implementerede EUD-reformen i 2015 fulgte vi den tæt med spørgeskemaer til elever, kontaktlærere og undervisere på både Erhvervsfag 1, Grundforløb 1 og Grundforløb 2. Sigtet var at have mulighed for at justere uddannelsesforløbet med det samme. 

Det samme gjorde vi i 2016 for at sikre, at uddannelsesforløbet kører optimalt.

Siden har vi valgt at spørge eleverne på Erhvervsfag1 om deres vurdering af forløbet. GF1 og GF2 eleverne bliver spurgt gennem den årlige elevtrivselsundersøgelse. Effekten af den tættet opfølgning har været et stort fald i frafald og øget elevtrivsel.

På Herningsholm Erhvervsskole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Vurderingen omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen. Processen bag består af fire faser.

1. Identifikation og kortlægning

Kvalitetsafdelingen indsamler data fra den årlige Elevtrivselsundersøgelse, hvori der er tilføjet uddybende spørgsmål om undervisningsmiljøet på skolen.

2. Beskrivelse og vurdering

Ud fra disse data beskriver Kvalitetsafdelingen, uddannelseslederne, arbejdsmiljøgrupperne og elevrådsrepræsentanterne problemernes art, alvor og omfang.

I denne fase skal årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsningsforslag også findes. Desuden beskrives de velfungerende tiltag, som kan have positiv virkning på problematiske områder.

3. Prioritering og handlingsplan

Handlingsplanen er både en aktivitets- og tidsplan, der angiver den rækkefølge problemerne skal løses i. Den indeholder en beskrivelse af problemerne og de valgte løsninger samt en tidshorisont og den ansvarlige for løsning af problemet.  

4. Retningslinjer for opfølgning

Sammen med handlingsplanen udarbejdes også en opfølgningsplan, hvoraf det fremgår, hvordan og hvornår der følges op på handlingsplanen. En vigtig del af opfølgningen er også at vurdere og dokumentere, hvorvidt løsningerne har haft den ønskede effekt på problemerne.

Arbejdet med undervisningsmiljøet er en proces, og derfor gentages de fire faser med passende tidsintervaller (min. hvert 3. år) for at opdatere vurderingen.


Undervisningsmiljøvurdering 2017

Herningsholm Erhvervsskole - EUD samlet - EUX samlet

 

 

 

 

Målsætninger for vores tekniske og merkantile erhvervsuddannelser i Herning og Ikast.

&nb

Fuldførelsesprocenter og gennensnitlig gennemførelsestid for hver enkelt erhvervsuddannelse på Herningsholm Erhvervsskole kan ses i denne oversigt:

Se også hvor mange, der er fortsat på hovedforløb eller anden uddannelse efter grundforløbet:

Hvor mange der har praktikplads:

Praktikpladsstatistik på uvm.dk

Karaktergennemsnit ved EUD-forløb. Se seneste oversigt