Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier arbejder hele tiden på at leve op til Undervisningsministeriets fire klare mål for kvalitet. Indtil 2019 blev arbejdet med de fire mål beskrevet i Handlingsplan for Øget Gennemførelse, men fra 2020 udarbejdes en selvevaluering med fokusområde og opfølgningsplan på baggrund af blandt andet de ti kvalitetsindikatorer.

For at understøtte, videreudvikle og dokumentere organisationens kvalitetsarbejde er der udformet en kvalitetssystematik for både det fælles kvalitetsarbejde og det uddannelsesspecifikke. Kvalitetsarbejdet foregår i samspil mellem elever, kursister, medarbejder, ledelse og eksterne samarbejdspartnere, hvor blandt andet evaluering af undervisningsforløb, elevtrivselsundersøgelse, virksomhedstilfredshedsundersøgelse, medarbejdertilfredshedsundersøgelse, nøgletal samt fokus – og dialoginterviews indgår.

 Vi gennemfører hvert år trivsels- og tilfredshedsundersøgelser blandt elever og praktikvirksomheder. 

Elevtrivselsundersøgelse
Hvert efterår gennemfører Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Det er skolens målsætning, at elevtrivslen på alle skolens afdelinger skal have en score på mindst 70. 

En måling af elevtrivsel kan naturligvis ikke stå alene. Det er vitalt, at der bliver arbejdet med resultaterne i de enkelte afdelinger.

Elevtrivsel på EUD
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har valgt at have strategisk fokus på studiemiljø og frafald. Det betyder at elevernes trivsel har en stor betydning for skolen i endnu højere grad end tidligere.

 

 

 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU) gennemføres hvert år.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier gennemførte den seneste VTU i 4. kvartal 2019. 

Ud af de adspurgte virksomheder valgte 23 % at besvare spørgeskemaet. Besvarelsesprocenten var på 32 ved den forrige VTU.

Virksomhedernes samlede tilfredshed med skolen ligger ligesom i 2018 på 73 indekspoint. Til sammenligning lå skolen på 70 indekspoint i 2016 og 2017. 

 

Resultatet af VTU 2019 kan ses her.

 

 

 

Elevtrivsel på EUD og EUX i 2019


Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse: 2019.

Elevtrivselsundersøgelserne kan ses her.

 

 

Med nedenstående plan for skolens selvevaluering, fokusområder og opfølgning for 2020-2021 knytter vi ”Lov om gymnasiale uddannelser”, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, ”Fra folkeskole til faglært”, det risikobaserede tilsyn og de understøttende bekendtgørelser sammen med skolens strategiske indsatser og kvalitetsarbejdet ude i hver enkelt afdeling.

Vi sigter mod at have en rød tråd fra lovstof til strategi til ledere, medarbejdere og elever – og feedback tilbage igen.

 

Herningsholm Erhvervsskole har valgt have fokus på to områder i 2020-2021: Frafald og Studiemiljø.

Strategisk indsats

 

Studiemiljø

Fokusområde

 

Elevernes trivsel og velbefindende

Ændringsbehov/tiltag

 

Resultaterne af ETU 2019 viste, at der blandt eleverne er behov for en øget trivsel og et bedre fagligt studiemiljø på EUD/EUX og HHX/HTX.

 

Herningsholm ønsker gennem aktiv inddragelse af elevrådet først at kortlægge, hvor behovene er og dernæst at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel.

 

Ydermere forventes disse tiltag både at gøre skolen mere attraktiv og dermed øge rekrutteringen samt at have en positiv effekt på udbyttet af undervisningen.

 

Samtidig ser vi arbejdet med dette fokusområde som en forankring af strategien ude i afdelingerne. Dette kan medvirke til en bedre feedback i forhold til strategisporene og dialog i organisation generelt.

 

Mål 2020 -2021

 

Det er målsætningen for EUD/EUX at scoren på Velbefindende igen vil ligge på 4,3 og ved Læringsmiljø vil scoren være 4 ved ETU 2021.

Det er målsætningen for HHX/HTX at scoren for Læringsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Scoren for Social trivsel skal ligge på mindst 4,2 mens scoren for Faglige individuel trivsel skal ligge på 4 ved ETU 2021.

ETU 2020 skal vise et bedre resultat end ETU 2019 og resultatet vil blive fulgt op af en eventuel revidering af opfølgningsplanen med sigte på at nå målet i 2021.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om elevråd /UVMs fokus på inddragelse af elevrådene på skolerne.

UVMs fokus på dannelsesaspekt (her tilgodeset gennem øget elevinddragelse som en styrkelse af demokratisering og dermed dannelse hos eleverne)

 

Operationelt mål:

Statistisk kortlægning af hvilke faktorer, der bør have fokus i arbejdet for en bedre trivsel og fagligt studiemiljø.

Gennemføre undersøgelse af trivsel og læringsmiljø gennem både et spørgeskema til skolens elever samt en aktiv dialog med eleverne via elevrådene.

Herigennem understøtter skolen elevrådsarbejdet

Afholde workshop for uddannelseslederne med sigte på at koble strategispor og afdelingernes aktiviteter.

 

Tidsplan:

Undersøgelse/kortlægning af hvor og hvordan trivsel og læringsmiljø kan bedres: 1. halvår af 2020

Drøftelse af resultater sammen med elevråd og sammen udstikke indsatsområder + afholdelse af workshop: 2020 medio

Opfølgning på resultaterne af ETU 2020: 2021 primo

Tilpasse aktiviteter og opfølgningsplan: 2021 primo

 

Ansvar:

Direktion

 

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Inspirationsmaterialer fra DCUM mv.

 

Operationelt mål:

Hvordan styrkes elevinddragelsen konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med læringsmiljø og trivsel: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger? Hvorfor? – hvilke antagelser ligger bag valget af indsatser.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning kvartalsvis.

 

Ansvar:

Uddannelsesledere og elevrådene

 

Strategisk indsats

 

Frafald på EUD og gymnasierne

Fokusområde

 

Frafaldet på EUD og gymnasierne skal mindskes

Ændringsbehov/tiltag

 

Vi kan iagttage et øget frafald blandt eleverne. Dette frafald skal reduceres gennem et øget fokus på de frafaldstruede elever.

Mål 2021 

 

Frafald skal max. være på 10% på skolen som helhed.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om frafald

Bekendtgørelse om fravær

Aftalens fokus på fravær.

 

Operationelt mål:

Administrativ og organisatorisk styrkelse i forhold til at håndtere skolens fravær og frafald.

Synliggørelse af fravær gennem LUDUS, samt månedsvis afrapportering af fraværsstal til ledelse og STIL.

Månedsvis afrapportering af frafald til ledelse.

Der tages hånd om de frafaldstruede elever gennem brush-up-kurser, målrettet og understøttende vejledning – også i mestring af hverdagen.

Praktikpladser: opnåelse af måltal for EUD-aftaler

Bedre koordinering af skolens administrative støttefunktioner samt med virksomheder og andre samarbejdsparter omkring eleverne

 

 

Tidsplan:

2020 medio

 

Ansvar:

Direktion

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Skolens kvalitetssystem

 

Operationelt mål:

Hvordan reduceres frafaldet konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med frafald og fravær: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger?

Hvad siger frafald- og fraværstallene hver måned? Resultaterne offentliggøres på Portalen.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning hvert kvartal.

Ansvar:

Uddannelsesledere

 

 

 

 

På Herningsholm Erhvervsskole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Vurderingen omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen. Processen bag består af fire faser.

1. Identifikation og kortlægning

Kvalitetsafdelingen indsamler data fra den årlige Elevtrivselsundersøgelse, hvori der er tilføjet uddybende spørgsmål om undervisningsmiljøet på skolen.

2. Beskrivelse og vurdering

Ud fra disse data beskriver Kvalitetsafdelingen, uddannelseslederne, arbejdsmiljøgrupperne og elevrådsrepræsentanterne problemernes art, alvor og omfang.

I denne fase skal årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsningsforslag også findes. Desuden beskrives de velfungerende tiltag, som kan have positiv virkning på problematiske områder.

3. Prioritering og handlingsplan

Handlingsplanen er både en aktivitets- og tidsplan, der angiver den rækkefølge problemerne skal løses i. Den indeholder en beskrivelse af problemerne og de valgte løsninger samt en tidshorisont og den ansvarlige for løsning af problemet.  

4. Retningslinjer for opfølgning

Sammen med handlingsplanen udarbejdes også en opfølgningsplan, hvoraf det fremgår, hvordan og hvornår der følges op på handlingsplanen. En vigtig del af opfølgningen er også at vurdere og dokumentere, hvorvidt løsningerne har haft den ønskede effekt på problemerne.

Arbejdet med undervisningsmiljøet er en proces, og derfor gentages de fire faser med passende tidsintervaller (min. hvert 3. år) for at opdatere vurderingen.


Undervisningsmiljøvurdering 2017

Herningsholm Erhvervsskole - EUD samlet - EUX samlet

 

 

 

 

Skolen følger nøje udviklingen i nøgletal og følger op, så der fortsat er fokus på kvalitetsforbedringer.

Se nøgletal fra Undervisningsministeriet på www.uddannelsesstatitstik.dk.

 

Figuren viser hvor står en andel på hovedområdet, der efter GF1 ikke går videre på GF2.

 

2016

2017

2018

2019

 

Øverst på formularen

Fra uddannelse

Nederst på formularen

 

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Landbrugsuddannelsen

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Elektriker

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Kontor, handel og forretningsservice

7

16,7%

1,9%

-

7

13,2%

5,4%

5

6,7%

3,1%

Maskinsnedker

-

-

-

-

Omsorg, sundhed og pædagogik

3

20%

11,1%

4

33,3%

21,8%

-

-

Smedeuddannelsen

-

-

-

-

Teknologi, byggeri og transport

3

2,2%

5,6%

3

1,9%

6,8%

5

4,3%

7,2%

11

7,9%

6,6%

Træfagenes byggeuddannelse

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

Kilde: Statistikbanken dk, Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del 1. måned efter gennemførelse af 1. del, fordelt på hovedområder

Status 3 måneder efter tilgang

2018

Uddannelse

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Landbrugsuddannelsen

-

 

9,1%

Detailhandelsuddannelse med specialer

15

18,5%

14,6%

Eventkoordinatoruddannelsen

-

 

26,6%

Handelsuddannelse med specialer

3

6,0%

18,2%

Kontoruddannelse med specialer

3

4,5%

12,9%

Frisør

 

 

9,7%

Tandklinikassistent

3

13,0%

12,2%

Cykel- og motorcykeluddannelsen

8

16,3%

16,0%

Data- og kommunikationsuddannelsen

9

24,3%

17,3%

Elektriker

3

 8,6%

16,2%

Industriteknikeruddannelsen

8

 22,9%

16,3%

Maskinsnedker

-

 

8,6%

Mediegrafiker

-

 

8,2%

Murer

-

 

13,2%

Møbelsnedker og orgelbygger

-

10,3 %

Smedeuddannelsen

-

 

10,8%

Snedkeruddannelsen

-

 

10,0%

Teknisk designer

426,7%

15,8%

VVS-energiuddannelsen

 

-

 

11,9%

Status 3 måneder efter tilgang

2017

Uddannelse

Antal elever

Andel

Andel landsplan

Landbrugsuddannelsen

-

 

8,3%

Detailhandelsuddannelse med specialer

9

10,3%

14,1%

Eventkoordinatoruddannelsen

4

36,4% 

26,6%

Handelsuddannelse med specialer

4

8,0%

14,5%

Kontoruddannelse med specialer

8

11,4%

12,0%

Frisør

 

 

7,1%

Tandklinikassistent

-

 

17,0%

Cykel- og motorcykeluddannelsen

5

3,4%

14,3%

Data- og kommunikationsuddannelsen

7

16,7%

16,7%

Elektriker

8

 26,7%

14,1%

Industriteknikeruddannelsen

3

 6,1%

13,4%

Maskinsnedker

-

 

9,9%

Mediegrafiker

3

 12,5%

5,7%

Murer

-

15,8%

Møbelsnedker og orgelbygger

-

12,8%

Smedeuddannelsen

4

 13,3%

13,9%

Snedkeruddannelsen

-

 

13,2%

Teknisk designer

3

6,5%

13,8%

VVS-energiuddannelsen

 

6

15,4%

15,0%

 

 

Status 3 måneder efter tilgang

2016

Uddannelse

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Landbrugsuddannelsen

-

 

7,4%

Detailhandelsuddannelse med specialer

18

16,1%

14,1%

Eventkoordinatoruddannelsen

-

 

18,9%

Handelsuddannelse med specialer

4

7,5%

16,1%

Kontoruddannelse med specialer

4

4,7%

12,5%

Frisør

0

 

8,5%

Tandklinikassistent

7

13,0%

16,8%

Cykel- og motorcykeluddannelsen

8

26,7%

18,2%

Data- og kommunikationsuddannelsen

6

21,4%

17,6%

Elektriker

-

 

15,0%

Industriteknikeruddannelsen

-

 

14,7%

Maskinsnedker

-

 

7,5%

Mediegrafiker

-

 

5,6%

Murer

5

21,7%

16,6%

Møbelsnedker og orgelbygger

3

11,5%

16,3%

Smedeuddannelsen

-

 

9,8%

Snedkeruddannelsen

-

 

18,6%

Teknisk designer

4

8,5%

16,9%

VVS-energiuddannelsen

 

 

3

5,6%

11,8%

Kilde: Statistikbanken.dk, Frafald på grundforløbet (1. og 2. del)

Viser statistik for frafald på erhvervsuddannelsernes hovedforløb efter 3 med start på uddannelsen

Afbrud uden omvalg

2016

2017

2018

 

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Landbrugsuddannelsen

-

 

1,4%

 

 

1,4%

 

 

3,0%

Detailhandelsuddannelse med specialer

12

15,4%

6,6%

16

20,8%

7,9%

5

13,2%

6,9%

Generel kontoruddannelse

-

 

13,9%

 

 

 

 

 

 

Handelsuddannelse med specialer

-

 

6,8%

4

8,5%

4,3%

-

 

5,2%

Kontoruddannelse med specialer

-

 

3,9%

-

 

2,8%

-

 

4,1%

Frisør

-

 

8,1%

 

 

5,0%

-

 

5,1%

Tandklinikassistent

 

 

2,7%

-

 

3,7%

 

 

3,6%

Cykel- og motorcykeluddannelsen

-

 

11,6%

5

13,2%

11,0%

5

15,6%

9,6%

Data- og kommunikationsuddannelsen

 

 

8,0%

 

 

7,3%

5

20,8%

8,7%

Elektriker

5

6,2%

2,7%

 

 

2,0%

4

6,9%

3,0%

Industriteknikeruddannelsen

3

5,6%

8,3%

 

 

7,3%

-

 

5,6%

Maskinsnedker

 

 

7,5%

3

10,3%

6,5%

-

 

8,8%

Mediegrafiker

-

 

5,3%

 

 

6,1%

 

 

5,4%

Murer

 

 

8,5%

 

 

7,3%

4

10,5%

8,7%

Smedeuddannelsen

3

9,1%

7,8%

-

 

8,8%

-

 

6,8%

Snedkeruddannelsen

-

 

5,3%

5

31,30%

14,6%

-

 

8,9%

Teknisk designer

 

 

2,1%

-

 

6,4%

 

 

3,0%

Træfagenes byggeuddannelse

3

3,30%

6,7%

-

 

6,3%

-

 

6,4%

VVS-energiuddannelsen

Nederst på formularen

 

-

 

6,40%

-

 

5,3%

 

Nederst på formularen

3

6,3%

6,3%

Kilde: uddannelsesstatistik.dk, Frafald på hovedforløbet 

 

2018

 

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Cykel- og motorcykeluddannelsen

6

10,7%

9,5%

Data- og kommunikationsuddannelsen

-

 

13,5%

Detailhandelsuddannelse med specialer

9

12,2%

41,8%

Elektriker

-

 

13,6%

Eventkoordinatoruddannelsen

4

66,7%

75,0%

Frisør

-

 

8,8%

Handelsuddannelse med specialer

9

21,4%

61,1%

Industriteknikeruddannelsen

-

 

9,9%

Kontoruddannelse med specialer

15

24,6%

53,7%

Landbrugsuddannelsen

-

 

22,3%

Maskinsnedker

-

 

20,7%

Mediegrafiker

-

 

13,9%

Murer

-

 

9,7%

Smedeuddannelsen

-

 

11,5%

Snedkeruddannelsen

-

 

30,3%

Tandklinikassistent

8

20,0%

12,2%

Teknisk designer

3

27,3%

16,7%

Træfagenes byggeuddannelse

4

5,2%

8,3%

VVS-energiuddannelsen

-

 

7,6%

 

2017

 

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Cykel- og motorcykeluddannelsen

5

10,4%

16,9%

Data- og kommunikationsuddannelsen

4

14,3%

18,1%

Detailhandelsuddannelse med specialer

25

31,3%

41,1%

Elektriker

-

 

15,3%

Eventkoordinatoruddannelsen

5

83,3%

83,4%

Frisør

-

 

2,3%

Handelsuddannelse med specialer

19

38,8%

56,4%

Industriteknikeruddannelsen

7

23,3%

12,9%

Kontoruddannelse med specialer

26

39,4%

55,9%

Landbrugsuddannelsen

15

28,3%

19,1%

Maskinsnedker

-

 

8,6%

Mediegrafiker

-

 

12,5%

Murer

-

 

9,8%

Smedeuddannelsen

-

 

10,7%

Snedkeruddannelsen

6

16,2%

33,1%

Tandklinikassistent

10

23,3%

22,8%

Teknisk designer

-

 

16,6%

Træfagenes byggeuddannelse

4

4,5%

8,4%

VVS-energiuddannelsen

-

 

7,1%

 

2016

 

Antal elever

Andel

Andel lands plan

Cykel- og motorcykeluddannelsen

5

21,7%

17,1%

Data- og kommunikationsuddannelsen

5

29,4%

21,1%

Detailhandelsuddannelse med specialer

25

28,7%

45,2%

Elektriker

-

 

16,0%

Eventkoordinatoruddannelsen

9

64,3%

82,6%

Frisør

6

15,8%

6,4%

Handelsuddannelse med specialer

22

47,8%

51,0%

Industriteknikeruddannelsen

-

 

11,7%

Kontoruddannelse med specialer

36

47,4%

55,9%

Landbrugsuddannelsen

8

27,6%

19,4%

Maskinsnedker

-

 

 

Mediegrafiker

-

 

11,6%

Murer

7

17,9%

11,7%

Smedeuddannelsen

-

 

10,7%

Snedkeruddannelsen

-

 

34,5%

Tandklinikassistent

5

13,9%

19,8%

Teknisk designer

3

11,1%

22,8%

Træfagenes byggeuddannelse

5

6,8%

11,4%

VVS-energiuddannelsen

-

 

11,4%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, Frafald i overgang mellem grundforløbet og hovedforløb

 

 

Figuren viser hvor stor en andel af elever på uddannelse, der ikke er på hovedforløbet. Opgjort 3 måneder efter afslutning af GF.

 

2017

Uddannelse

Frafald under grundforløbet

Frafald efter grundforløbet

Ingen aftale, men har haft

Bil, fly og andre transportmidler

 

 

 

Bygge og anlæg

 

 

 

Cykel- og motorcykeluddannelsen

11,9%

9,5%

 

Data- og kommunikationsuddannelsen

46,7%

 

 

Detailhandelsuddannelse med specialer

16,1%

14,9%

5,7%

Dyr, planter og natur

 

 

 

Elektriker

16,3%

 

6,1%

Eventkoordinatoruddannelsen

36,4%

36,4%

 

Frisør

 

 

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

31,3%

 

 

Handelsuddannelse med specialer

12,0%

40,0%

6,0%

Industriteknikeruddannelsen

12,1%

12,1%

 

Kontor, handel og forretningsservice

37,7%

8,2%

 

Kontoruddannelse med specialer

13,0%

29,0%

4,3%

Landbrugsuddannelsen

13,0%

 

 

Maskinsnedker

 

 

 

Mediegrafiker

 

 

 

Medieproduktion

 

 

 

Merkantil

 

 

 

Murer

8,8%

 

8,8%

Omsorg, sundhed og pædagogik

30,8%

 

 

Personvognsmekaniker

 

 

 

Produktion og udvikling

 

 

 

Smedeuddannelsen

 

 

 

Snedkeruddannelsen

20,0%

10,0%

13,3%

Strøm, styring og IT

 

 

 

Sundhed, omsorg og pædagogik

 

 

 

Tandklinikassistent

27,5%

16,3%

6,3%

Teknisk designer

15,0%

15,0%

 

Teknologi, byggeri og transport

22,8%

4,0%

 

Træfagenes byggeuddannelse

10,9%

8,7%

 

VVS-energiuddannelsen

7,7%

 

7,7%

 

 

 

2016

Uddannelse

Frafald under grundforløbet

Frafald efter grundforløbet

Ingen aftale, men har haft

Bil, fly og andre transportmidler

 

 

 

Bygge og anlæg

 

 

 

Cykel- og motorcykeluddannelsen

30,0%

 

 

Data- og kommunikationsuddannelsen

32,1%

14,3%

 

Detailhandelsuddannelse med specialer

17,0%

23,2%

4,5%

Dyr, planter og natur

 

 

 

Elektriker

11,1%

11,1%

 

Eventkoordinatoruddannelsen

 

53,8%

 

Frisør

 

33,3%

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

19,4%

 

Handelsuddannelse med specialer

11,3%

35,8%

5,7%

Industriteknikeruddannelsen

17,2%

 

 

Kontor, handel og forretningsservice

29,7%

13,5%

 

Kontoruddannelse med specialer

7,0%

39,5%

4,7%

Landbrugsuddannelsen

15,0%

 

 

Maskinsnedker

20,9%

43,9%

2,7%

Mediegrafiker

 

 

 

Medieproduktion

 

 

 

Merkantil

17,4%

17,4%

 

Murer

38,5%

 

 

Omsorg, sundhed og pædagogik

38,5%

 

 

Personvognsmekaniker

 

 

 

Produktion og udvikling

 

 

 

Smedeuddannelsen

30,8%

 

 

Snedkeruddannelsen

 

 

 

Strøm, styring og IT

 

 

 

Sundhed, omsorg og pædagogik

 

 

 

Tandklinikassistent

18,5%

18,5%

 

Teknisk designer

17,4%

 

 

Teknologi, byggeri og transport

19,5%

4,9%

 

Træfagenes byggeuddannelse

12,8%

 

 

VVS-energiuddannelsen

7,4%

 

7,4%

 

  

 

2015

Uddannelse

Frafald under grundforløbet

Frafald efter grundforløbet

Ingen aftale, men har haft

Bil, fly og andre transportmidler

32,0%

 

 

Bygge og anlæg

22,8%

7,3%

4,1%

Cykel- og motorcykeluddannelsen

 

18,8%

 

Data- og kommunikationsuddannelsen

33,3%

33,3%

 

Detailhandelsuddannelse med specialer

26,8%

26,8%

7,3%

Dyr, planter og natur

50,0%

41,7%

 

Elektriker

43,5%

 

 

Eventkoordinatoruddannelsen

 

57,1%

 

Frisør

 

 

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

 

42,1%

15,8%

Handelsuddannelse med specialer

15,4%

42,3%

 

Industriteknikeruddannelsen

26,7%

 

 

Kontor, handel og forretningsservice

47,8%

17,4%

 

Kontoruddannelse med specialer

12,9%

25,8%

 

Landbrugsuddannelsen

 

17,6%

 

Maskinsnedker

29,4%

 

 

Mediegrafiker

17,6%

 

 

Medieproduktion

30,0%

 

 

Merkantil

24,5%

31,4%

2,9%

Murer

 

 

 

Omsorg, sundhed og pædagogik

26,3%

15,8%

 

Personvognsmekaniker

41,7%

 

 

Produktion og udvikling

15,3%

25,4%

 

Smedeuddannelsen

25,0%

 

 

Snedkeruddannelsen

21,4%

 

 

Strøm, styring og IT

33,3%

16,7%

 

Sundhed, omsorg og pædagogik

30,4%

13,0%

 

Tandklinikassistent

24,0%

12,0%

 

Teknisk designer

18,8%

18,8%

 

Teknologi, byggeri og transport

18,2%

3,6%

1,8%

Træfagenes byggeuddannelse

 

 

 

VVS-energiuddannelsen

 

 

 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, Frafald fra start på grundforløbet til og med start i uddannelsesaftale eller skolepraktik på hovedforløbet 

  

Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet

2016

2017

2018

2019

Antal ansøgninger

Antal ansøgninger

Antal ansøgninger

Antal ansøgninger

Herningsholm Erhvervsskole

 

287

244

327

314

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk, 1. prioritetsansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD fordelt på institutioner

Andel af igangværende SKP-aftaler fordelt på uddannelse, August-tal

 

Herningsholm

Herningsholm

Herningsholm

Landstal

 

August 2017

August 2018

August 2019

August 2019

Møbelsnedker og orgelbygger

 

 

0%

46%

Data- og kommunikationsuddannelsen

100%

63%

56%

44%

Mediegrafiker

44%

38%

38%

30%

Bygningssnedker

0%

0%

0%

29%

Snedkeruddannelsen

17%

11%

0%

27%

Teknisk designer

0%

0%

 

26%

Frisør

6%

0%

12%

12%

Handelsuddannelse med specialer

29%

26%

34%

11%

Cykel- og motorcykeluddannelsen

14%

10%

6%

11%

Elektriker

13%

9%

8%

9%

Detailhandelsuddannelse med specialer

45%

44%

36%

9%

Træfagenes byggeuddannelse

22%

11%

12%

8%

Tandklinikassistent

11%

0%

0%

6%

Kontoruddannelse med specialer

11%

16%

10%

6%

Maskinsnedker

0%

0%

5%

6%

Murer

0%

5%

5%

5%

Industriteknikeruddannelsen

5%

4%

5%

4%

Smedeuddannelsen

4%

0%

0%

4%

VVS-energiuddannelsen

0%

0%

0%

3%

Landbrugsuddannelsen

0%

0%

0%

0%

Kilde: Uddannelsestatistik.dk, Igangværende aftaler ultimo perioden fordelt på uddannelse og aftaletype

Både gennem og ved afslutningen af uddannelsesforløbene evalueres eleverne med hensyn til faglige kompetencer og færdigheder.

Dette sker både ved brug af den formative og summative evaluering. Den summative evaluering sker i form af karakterer efter 12-skalaen. Eleverne får karakterer både i løbet af uddannelsestiden samt ved den afsluttende prøve/ eksamen. De afsluttende karakterer bliver for den enkelte institution anvendt som nøgleindikatorer for institutionens faglighed. Dette sammenholdes i den sammenhæng med de socioøkonomiske faktorer (hvad kunne forventes opnået med elevens sociale baggrund).

Karakterer EUD/EUX 
Det er ikke muligt at hente en samlet oversigt over karakterer på erhvervsuddannelserne fra centrale databaser

 

 

Skolens erhvervsuddannelser sigter i store træk mod to mål efter endt uddannelse – nemlig beskæftigelse eller forsat videreuddannelse. 
Beskæftigelsesfrekvensen kan ses her.

 

 

 

Der blev med erhvervsuddannelsesreformen i 2015 sat fire mål for erhvervsskolerne:

1.       Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

2.       Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

3.       Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

4.       Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Hvordan Herningsholm indfrier de fire klare mål for erhvervsuddannelser kan ses på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1685.aspx.