Begrebet ”kvalitetsarbejde” henviser til det arbejde, vi bevidst gør med henblik på at sikre et bestemt kvalitetsniveau og / eller forandre og udvikle det.

Formålet med kvalitetsarbejdet er at kvalitetssikre dels kvaliteten af undervisningen og det lærings- og studiemiljø, vi tilbyder vores elever og kursister, og dels kvaliteten af Herningsholm Erhvervsskole som organisation og arbejdsplads.

Kvalitetsafdelingen ønsker at udvikle en standard for kvalitet og analyse, der er høj og samtidig nytænkende. Samtidig sigter vi mod at være en ligeværdig samarbejdspart og have en gensidig dialog med ministerier, region og kommuner samt de andre uddannelsesinstitutioner.

Vi gennemfører løbende elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredsheds undersøgelser og deltager i benchmarking i ESB-netværket. 

Vi følger op på undersøgelserne ved en målrettet indsats og udarbejder handlingsplaner inden for de enkelte uddannelser og afdelinger.


Spørgsmål vedrørende kvalitetsorganisation rettes til chefkonsulent Jette Annasofia Lunding Toft - tlf.: 7213 4546 eller 2542 4546 - mail: jas@slet-dette.herningsholm.dk 

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert år gennemfører Herningsholm Erhvervsskole trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende i efteråret.

Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i videreuddannelse eller i samfundet efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre rum til læring.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Erhvervsuddannelsesreformen indebærer, at elevernes trivsel kommer under lup fra centralt hold i endnu højere grad end tidligere. Dette har resulteret i, at der er i 2015 blev fastlagt en ny spørgeramme for EUD.

Det betyder, at resultatet ikke er sammenligneligt med de tidlige års undersøgelser, der omhandler elevernes tilfredshed. Selvom skolen nu spørger eleverne om deres trivsel, ønsker vi også at kende deres tilfredshed med skolen. Vi har derfor valgt at supplere spørgerammen fra UVM med spørgsmål om elevernes tilfredshed. 

 

 


ETU 17

Vi gennemfører hvert år elektroniske tilfredshedsmålinger blandt eleverne.

Besvarelsesprocenten for EUD var i 2017 på  85 %.  Undersøgelsen er udskudt for det gymnasiale område.  I 2016 var besvarelsesprocenten på 88 % for EUD og 91 % for erhvervsgymnasiet.  

Resultaterne for EUD kan ses her

Medarbejdstrivselsundersøgelse

MTU 2017

I august/september 2017 tog vi temperaturen på, hvordan vi oplever hverdagen på Herningsholm Erhvervsskole. Alle medarbejdere og ledere indgik i undersøgelsen, der giver svar på en række spørgsmål om, hvordan man som ansat trives i sit job. 

Resultaterne blev præsenteret i rapporter for de enkelte afdelinger på skolen, en rapport for underviserne på erhvervsgymnasiet, en rapport for underviserne på erhvervsskolen, en rapport for det teknisk-administrative personale samt i en samlet skolerapport. Med den relevante rapport i hånden tager lederne på Herningsholm Erhvervsskole initiativ til at drøfte resultaterne i egen afdeling med henblik på nye initiativer og det kommende arbejde med forbedringer. Denne proces munder ud i handleplaner og prioritering af indsatsområder.  

Svarprocent: 88 %

Undersøgelsen var anonym og blev foretaget elektronisk. Den samlede svarprocent blev 88%. 372 udsendte spørgeskemaer resulterede i 328 besvarelser. Som i de forrige år stod kvalitetsafdelingen på skolen for dataindsamling og databearbejdning. I tilsvarende undersøgelse fra 2015 var svarprocenten 82,8%. 

Rapport om skolens Sociale kapital kan ses her.

Den samlede skolerapport kan læses her.

Overordnet tilfredshed

Medarbejdernes overordnede tilfredshed med skolen er øget med 5 indekspoint. 

Det betyder at scoren nu er 6 indekspoint over skolens mål på 70 indekspoint.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU) gennemføres hvert år.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier gennemførte den seneste VTU i 4. kvartal 2018. 

Ud af de adspurgte virksomheder valgte 32 % at besvare spørgeskemaet. Besvarelsesprocenten var på 49 i de sidste tre VTU´er.

Virksomhedernes samlede tilfredshed med skolen ligger på 73 indekspoint. Det er en fremgang i forhold til 2016 og 2017, hvor vi lå på 70 indekspoint. 

 

Resultatet af VTU 2018 kan ses her  

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole, se her.

Institutionskontrakt og afrapportering af resultatkontrakt for organisationen:

Se Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers indsatsområder 2015-2017.

Læs politik og strategi for kvalitetsarbejdet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.

Læs om kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.