Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier ser sig selv som en ansvarlig skole, der ønsker at tilbyde det bedst mulige uddannelsestilbud til alle, der ønsker uddannelse. Derfor arbejder skolen for at opretholde en høj etisk standard, som ikke begrænser sig til overholdelse af love, bestemmelser, kollektive overenskomster og øvrige aftaler.

Herningsholm tolererer ikke adfærd, der er i strid med vores værdier. Mangfoldighed er et positivt begreb, som vi på Herningsholm arbejder for at opnå.

Vi tror på, at vi alle har ret til at blive behandlet med værdighed og respekt her på Herningsholm uanset vores race, nationalitet, etnicitet, overbevisninger, køn, seksualitet, graviditet og forældreskab, alder eller handicap. I forlængelse af denne tankegang er bestyrelsen og ledelsen forpligtiget til at arbejde for at fremme lighed, værdighed og mangfoldighed i alle facetter af de beslutninger der træffes. På samme måde forventes alle ansatte og elever at arbejde for en kultur, som fremmer værdighed, lighed, inklusion og diversitet.

Vi tror på, at en kultur, der bygger på disse værdier, danner det bedste grundlag for, at mennesker kan bidrage med og yde deres bedste.

 

 

Hvis du foretrækker det, er du som elev også velkommen til at gå til din nærmeste faglærer. Som ansat kan du gå til din nærmeste leder.

Er du selv blevet udsat for overgreb i form af voldtægt eller seksualiserede overgreb, opfordres du til at kontakte politiet og herefter rette henvendelse til din kontaktperson eller faglærer.

Oplever du ikke, at din henvendelse håndteres tilstrækkeligt, kan du ved yderligere behov også rette din henvendelse direkte til skolens direktion eller videre til skolens bestyrelse.

 

 

Vi har i fællesskab et ansvar for at bidrage til en arbejdsplads og et studie- og læringsmiljø præget af tryghed og tillid til hinanden, hvor ingen, hverken elever eller ansatte, udsættes for sexisme. Det er ledelsens ansvar at sikre det gode og inkluderende arbejds- og læringsmiljø, men alle, både elever og ansatte, forventes som tidligere nævnt at bidrage positivt til en skolekultur karakteriseret ved diversitet og inklusion.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier følger nedenstående sexisme-handleplan i forebyggelsen og håndteringen af samt opfølgningen på sexisme, herunder også krænkende og grænseoverskridende adfærd eller seksuel chikane.

 

Formål med sexismepolitik

Formålet med denne politik er at forebygge og håndtere sexisme, seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd af seksuel karakter.

 

Målsætning

At Herningsholm er en skole, hvor der er fokus på den værdige og respektfulde tilgang til alle, der færdes på og omkring skolen, og hvis der opdages udfordringer med sexisme, håndteres de i fællesskab, da sexisme aldrig må overlades til at være den enkeltes problem.

 

Sexisme

På Herningsholm er social ansvarlighed forankret i hele vores virke, og det skal dermed være en del af hele vores kultur. Samfundet omkring skolen er mangfoldigt, og det ønsker skolen at afspejle ved at have en elevgruppe og en medarbejderstab, der i størst muligt omfang ligner det omkringliggende samfund. Herningsholm tolererer ikke sexisme i elev- eller medarbejderforhold.

 

Seksuel chikane er defineret i Ligebehandlingsloven §1 stk. 6 således:

  • “Der foreligger seksuel chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

 

Hvad nu hvis?

Oplever en elev eller ansat på Herningsholm seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd af seksuel eller sexistisk karakter, opfordres den pågældende til straks at rette henvendelse til en underviser eller leder i organisationen. Ved behov kan man også henvende sig til tredje part for at få rådgivning og vejledning til at håndtere situationen. Dette gælder også, hvis en elev eller ansat på Herningsholm oplever, at andre bliver udsat for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd af seksuel eller sexistisk karakter.

Skolen ser med stor alvor på henvendelser om krænkelser, og der vil blive iværksat en undersøgelse. En overtrædelse af ovenstående politik vil medføre en sanktion. Sanktionen afhænger af overtrædelsens karakter.

 

Ansvarlige

Både elever og medarbejdere har et ansvar for at undgå sexisme på Herningsholm, både i vores adfærd og i vores planlægning. Men det formelle ansvar ligger hos ledelsen - i sidste ende hos bestyrelsen. I tilfælde af seksuelle krænkelser forpligtes ledelsen til at drøfte foranstaltninger, som kan forhindre, at det sker igen.