Formålet er at kvalitetssikre undervisningen og lærings- og studiemiljøet samt Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier som organisation og arbejdsplads.

Kvalitetsafdelingen ønsker at udvikle en høj og nytænkende standard for kvalitet og analyse. Samtidig sigter vi mod at være en ligeværdig samarbejdspartner og have en gensidig dialog med ministerier, region og kommuner samt øvrige uddannelsesinstitutioner.

Vi gennemfører løbende elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser og deltager i relevante kvalitetsnetværk. Derudover foretager vi aktuelle undersøgelser og bidrager til ledelsens beslutninger med nøgletal og evalueringer.

Vi følger op på undersøgelserne ved en målrettet indsats og udarbejder handlingsplaner inden for de enkelte uddannelser og afdelinger.


 

Spørgsmål vedrørende kvalitet rettes til chefkonsulent Jette Annasofia Lunding Toft - tlf. 7213 4546 eller tlf. 2542 4546 - mail: jas@herningsholm.dk 

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert år gennemfører Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier trivselsundersøgelser (ETU) blandt eleverne.

Trivsel giver bedre forudsætninger for læring og er en forudsætning for, at veluddannede unge kommer i videreuddannelse eller i job efter endt uddannelse.

Måling og vurdering af, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen, er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer, der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Målet er motiverende og indbydende læringsmæssige rammer, så Herningsholm er et attraktivt sted at uddanne sig.

Resultater fra ETU

Vi gennemfører hvert år trivselsundersøgelser blandt eleverne.

Medarbejdertrivselsundersøgelse

Hvert andet år tager vi temperaturen på, hvordan vi oplever hverdagen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Alle medarbejdere og ledere indgår i undersøgelsen, der giver svar på en række spørgsmål om, hvordan man som ansat trives i sit job. 

Resultaterne trækker uddannelsesledere og -chefer på mtu.ventures.dk. Med MTU'en kan lederne på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier drøfte resultaterne i egen afdeling med henblik på nye initiativer og forbedringer.

Undersøgelsen er anonym og bliver foretaget elektronisk.

 

Seneste rapporter

For at kunne sammenligne skolens resultater med de tidligere MTU'er omregner kvalitetsafdelingen resultaterne til indeks 100, og den seneste skolerapport kan læses her. 

Rapport om skolens sociale kapital kan ses her.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Hvert år gennemfører skolen virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU), der skal belyse og benchmarke praktikvirksomhedernes tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Resultaterne fra VTU indgår i de enkelte afdelingers løbende kvalitetsarbejde, hvor der fastsættes et antal indsatsområder.

Resultatet af seneste VTU kan ses her

AMU spiller en vigtig rolle i forbindelse med opkvalificeringen af ufaglærte og faglærte medarbejdere.

Brugernes tilfredshed er afgørende for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Derfor undersøger vi AMU-kursisters og -virksomheders tilfredshed.

Vi analyserer og tolker på forskellige indikatorer for at afdække omstændigheder, der kan højne kvaliteten og tilfredsheden med skolens AMU-ydelser.

Se mere om kvalitetssystem for AMU på Herningsholm her.

Nedenstående afsnit forventes ajourført august/september 2023.

Med nedenstående plan for skolens selvevaluering, fokusområder og opfølgning for 2021-2022 knytter vi ”Lov om gymnasiale uddannelser”, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, ”Fra folkeskole til faglært”, det risikobaserede tilsyn og de understøttende bekendtgørelser sammen med skolens strategiske indsatser og kvalitetsarbejdet ude i hver enkelt afdeling.

Vi sigter mod at have en rød tråd fra lovstof til strategi til ledere, medarbejdere og elever – og feedback tilbage igen.

Herningsholm Erhvervsskole har valgt at have fokus på to områder i perioden til og med 2022: Frafald og Studiemiljø.

 

Strategisk indsats

 

Studiemiljø

Fokusområde

 

Elevernes trivsel og velbefindende

Ændringsbehov/tiltag

 

Resultaterne af gennemførte elevtrivselsundersøgelser (ETU) fra perioden 2019-2022 viser, at der blandt eleverne er behov for en øget trivsel og et bedre fagligt studiemiljø på EUD/EUX og HHX/HTX.

 

Herningsholm ønsker gennem aktiv inddragelse af elevrådet først at kortlægge, hvor behovene er og dernæst at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel.

 

Ydermere forventes disse tiltag både at gøre skolen mere attraktiv og dermed øge rekrutteringen samt at have en positiv effekt på udbyttet af undervisningen.

 

Samtidig ser vi arbejdet med dette fokusområde som en forankring af strategien ude i afdelingerne. Dette kan medvirke til en bedre feedback i forhold til strategisporene og dialog i organisation generelt.

 

Mål 2021-2022

 

Det er målsætningen for EUD/EUX at scoren på Velbefindende igen vil ligge på 4,3 og ved Læringsmiljø vil scoren være 4 ved fremtidige elevtrivselsmålinger (ETU).

Det er målsætningen for HHX/HTX at scoren for Læringsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Scoren for Social trivsel skal ligge på mindst 4,2 mens scoren for Faglige individuel trivsel skal ligge på 4 ved fremtidige elevtrivselsmålinger.

ETU 2022 skal vise et bedre resultat end ETU 2021 og resultatet vil blive fulgt op af en eventuel revidering af opfølgningsplanen med sigte på at nå målet fremadrettet.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om elevråd /UVMs fokus på inddragelse af elevrådene på skolerne.

UVMs fokus på dannelsesaspekt (her tilgodeset gennem øget elevinddragelse som en styrkelse af demokratisering og dermed dannelse hos eleverne)

 

Operationelt mål:

Statistisk kortlægning af hvilke faktorer, der bør have fokus i arbejdet for en bedre trivsel og fagligt studiemiljø.

Gennemføre undersøgelse af trivsel og læringsmiljø gennem både et spørgeskema til skolens elever samt en aktiv dialog med eleverne via elevrådene.

Herigennem understøtter skolen elevrådsarbejdet

Afholde workshop for uddannelseslederne med sigte på at koble strategispor og afdelingernes aktiviteter.

 

Tidsplan:

Undersøgelse/kortlægning af hvor og hvordan trivsel og læringsmiljø kan bedres: 1. halvår af 2021

Drøftelse af resultater sammen med elevråd og sammen udstikke indsatsområder + afholdelse af workshop: 2021 medio

Opfølgning på resultaterne af ETU 2021: 2022 primo

Tilpasse aktiviteter og opfølgningsplan: 2022 primo

 

Ansvar:

Direktion

 

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Inspirationsmaterialer fra DCUM mv.

 

Operationelt mål:

Hvordan styrkes elevinddragelsen konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med læringsmiljø og trivsel: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger? Hvorfor? – hvilke antagelser ligger bag valget af indsatser.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning kvartalsvis.

 

Ansvar:

Uddannelsesledere og elevrådene

 

Strategisk indsats

 

Frafald på EUD og gymnasierne

Fokusområde

 

Frafaldet på EUD og gymnasierne skal mindskes

Ændringsbehov/tiltag

 

Vi kan iagttage et øget frafald blandt eleverne. Dette frafald skal reduceres gennem et øget fokus på de frafaldstruede elever.

Mål 2021-2022

 

Frafald skal max. være på 10% på skolen som helhed.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om frafald

Bekendtgørelse om fravær

Aftalens fokus på fravær.

 

Operationelt mål:

Administrativ og organisatorisk styrkelse i forhold til at håndtere skolens fravær og frafald.

Synliggørelse af fravær gennem LUDUS, samt månedsvis afrapportering af fraværsstal til ledelse og STIL.

Månedsvis afrapportering af frafald til ledelse.

Der tages hånd om de frafaldstruede elever gennem brush-up-kurser, målrettet og understøttende vejledning – også i mestring af hverdagen.

Etablere flere praktikpladser til EUD-eleverne.

Bedre koordinering af skolens administrative støttefunktioner samt med virksomheder og andre samarbejdsparter omkring eleverne

 

 

Tidsplan:

2022 medio

 

Ansvar:

Direktion

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Skolens kvalitetssystem

 

Operationelt mål:

Hvordan reduceres frafaldet konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med frafald og fravær: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger?

Hvad siger frafald- og fraværstallene hver måned? Resultaterne offentliggøres på Portalen.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning hvert kvartal.

Ansvar:

Uddannelsesledere

 

 

 

Læs politik og strategi for kvalitetsarbejdet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.

Læs om kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.