Begrebet ”kvalitetsarbejde” henviser til det arbejde, vi bevidst gør med henblik på at sikre et bestemt kvalitetsniveau og / eller forandre og udvikle det.

Formålet med kvalitetsarbejdet er at kvalitetssikre dels kvaliteten af undervisningen og det lærings- og studiemiljø, vi tilbyder vores elever og kursister, og dels kvaliteten af Herningsholm Erhvervsskole som organisation og arbejdsplads.

Kvalitetsafdelingen ønsker at udvikle en standard for kvalitet og analyse, der er høj og samtidig nytænkende. Samtidig sigter vi mod at være en ligeværdig samarbejdspart og have en gensidig dialog med ministerier, region og kommuner samt de andre uddannelsesinstitutioner.

Vi gennemfører løbende elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredsheds undersøgelser og deltager i benchmarking i ESB-netværket. 

Vi følger op på undersøgelserne ved en målrettet indsats og udarbejder handlingsplaner inden for de enkelte uddannelser og afdelinger.


Spørgsmål vedrørende kvalitetsorganisation rettes til chefkonsulent Jette Annasofia Lunding Toft - tlf.: 7213 4546 eller 2542 4546 - mail: jas@slet-dette.herningsholm.dk 

Årsrytmen i kvalitet

Årsrytmen giver et samlet overblik over kvalitetsarbejdet på Herningsholm Erhvervsskole.

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert år gennemfører Herningsholm Erhvervsskole trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende i efteråret.

Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i videreuddannelse eller i samfundet efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre rum til læring.

Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Den nye erhvervsuddannelsesreform indebærer, at elevernes trivsel kommer under lup fra centralt hold i endnu højere grad end tidligere. Dette har resulteret, at der er fastlagt en helt ny spørgeramme for EUD. For at kunne sammenligne med de tidligere år har skolen valgt at supplere den ny spørgeramme fra UVM med samme spørgsmål som i 2014. På det gymnasiale område er spørgerammen uændret.


ETU 15

I efteråret 2015 gennemførte konsulentfirmaet Ennova den årlige ETU. 

Besvarelsesprocenten for EUD var på 88 % og for erhvervsgymnasiet på 91 %. I 2013 var besvarelsesprocenten på 82 % for EUD og 90 % for erhvervsgymnasiet.  

Resultaterne for henholdsvis erhvervsgymnasiet og EUD kan ses her og her.

Vi er med i et benchmarking netværk med andre erhvervsskoler. Benchmarkingrapporterne kan ses her (HTX-HHX) og her (EUD).

En måling af elevtrivsel kan naturligvis ikke stå alene. Det er vitalt, at der bliver arbejdet med resultaterne i de enkelte afdelinger. Her er procesplanen for Herningsholm Erhvervsskoles arbejde med ETU 15.

ETU årshjul 2016

Medarbejdstrivselsundersøgelse

MTU 2017

I august/september 2017 tog vi temperaturen på, hvordan vi oplever hverdagen på Herningsholm Erhvervsskole. Alle medarbejdere og ledere indgik i undersøgelsen, der giver svar på en række spørgsmål om, hvordan man som ansat trives i sit job. 

Resultaterne blev præsenteret i rapporter for de enkelte afdelinger på skolen, en rapport for underviserne på erhvervsgymnasiet, en rapport for underviserne på erhvervsskolen, en rapport for det teknisk-administrative personale samt i en samlet skolerapport. Med den relevante rapport i hånden tager lederne på Herningsholm Erhvervsskole initiativ til at drøfte resultaterne i egen afdeling med henblik på nye initiativer og det kommende arbejde med forbedringer. Denne proces munder ud i handleplaner og prioritering af indsatsområder.  

Svarprocent: 88 %

Undersøgelsen var anonym og blev foretaget elektronisk. Den samlede svarprocent blev 88%. 372 udsendte spørgeskemaer resulterede i 328 besvarelser. Som i de forrige år stod kvalitetsafdelingen på skolen for dataindsamling og databearbejdning. I tilsvarende undersøgelse fra 2015 var svarprocenten 82,8%. 

Rapport om skolens Sociale kapital kan ses her.

Den samlede skolerapport kan læses her.

Overordnet tilfredshed

Medarbejdernes overordnede tilfredshed med skolen er øget med 5 indekspoint. 

Det betyder at scoren nu er 6 indekspoint over skolens mål på 70 indekspoint.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014

Herningsholm Erhvervsskole gennemførte en virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) i perioden september 2013 - maj 2014.

Ud af de 1029 adspurgte virksomheder valgte 502 at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 49 %. Besvarelsesprocenten var på 34 i 2012.

Generelt på skoleplan er tilfredsheden gået frem med 5 point, hvilket vi anser for ganske tilfredsstillende.

VTU er gennemført af konsulentformaet Ennova med et helt nyt VTU-koncept. Det fremgår af notatet her.

Resultatet af VTU 14 kan ses her. Benchmarkingrapporten for de erhvervsskoler, der er med i benchmarkingnetværket, kan ses her.

Årshjul 2014

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole, se her.

Årshjul 2016

Institutionskontrakt og afrapportering af resultatkontrakt for organisationen:

Se Herningsholm Erhvervsskoles indsatsområder 2015-2017.

Læs politik og strategi for kvalitetsarbejdet på Herningsholm Erhvervsskole her.

Læs om kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole her.