Begrebet ”kvalitetsarbejde” henviser til det arbejde, vi bevidst gør med henblik på at sikre et bestemt kvalitetsniveau og / eller forandre og udvikle det.

Formålet med kvalitetsarbejdet er at kvalitetssikre dels kvaliteten af undervisningen og det lærings- og studiemiljø, vi tilbyder vores elever og kursister, og dels kvaliteten af Herningsholm Erhvervsskole som organisation og arbejdsplads.

Kvalitetsafdelingen ønsker at udvikle en standard for kvalitet og analyse, der er høj og samtidig nytænkende. Samtidig sigter vi mod at være en ligeværdig samarbejdspart og have en gensidig dialog med ministerier, region og kommuner samt de andre uddannelsesinstitutioner.

Vi gennemfører løbende elev-, virksomheds- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser og deltager i forskellige kvalitetsnetværk. Der udover foretager vi aktuelle undersøgelser og bidrager til ledelsens beslutninger med nøgletal og evalueringer.

Vi følger op på undersøgelserne ved en målrettet indsats og udarbejder handlingsplaner inden for de enkelte uddannelser og afdelinger.


 

Spørgsmål vedrørende kvalitet rettes til chefkonsulent Jette Annasofia Lunding Toft - tlf.: 7213 4546 eller 2542 4546 - mail: jas@herningsholm.dk 

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert år gennemfører Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier trivselsundersøgelser (ETU) blandt eleverne.

Elevtrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan skolen opfattes, hvordan vi er i stand til at tiltrække nye elever samt evner til at fastholde de eksisterende.

Trivsel på skolen er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i videreuddannelse eller i job efter endt uddannelse – trivsel giver nemlig bedre forudsætninger for læring.

Måling og vurdering af, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen, er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

  

ETU 2021

Vi gennemfører hvert år trivselsundersøgelser blandt eleverne, den seneste blev gennemført i efteråret 2021.

Resultaterne for EUD/EUX kan ses her

Resultaterne for HHX/HTX kan ses her

Resultaterne for 10. klasserne kan ses her

Medarbejdertrivselsundersøgelse

MTU 2021

I 2021 tog vi temperaturen på, hvordan vi oplever hverdagen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Alle medarbejdere og ledere indgik i undersøgelsen, der giver svar på en række spørgsmål om, hvordan man som ansat trives i sit job. 

Resultaterne trækker uddannelsesledere- og chefer på mtu.ventures.dk. Her kan genereres rapporter for de enkelte afdelinger på skolen. Samtidig har lederne mulighed for at hente rapporter for grupper af afdelinger samt en samlet skolerapport. Med den relevante rapport i hånden er lederne på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier i gang med at drøfte resultaterne i egen afdeling med henblik på nye initiativer og det kommende arbejde med forbedringer.

Svarprocent: 85 %

Undersøgelsen var anonym og blev foretaget elektronisk. Den samlede svarprocent blev 76%. 401 udsendte spørgeskemaer resulterede i 303 besvarelser. I tilsvarende undersøgelse fra 2019 var svarprocenten 85%. 

For at kunne sammenligne skolens resultater med de tidligere MTU´er har kvalitetsafdelingen omregnet resultaterne til indeks 100 og den samlede skolerapport kan læses her. 

Rapport om skolens Sociale kapital kan ses her. 

 

Overordnet tilfredshed

Medarbejdernes overordnede tilfredshed med skolen er øget med 2 indekspoint. 

Det betyder, at scoren nu er 9 indekspoint over skolens mål på 70 indekspoint.

 

 

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU) gennemføres hvert år.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier gennemførte den seneste VTU i 4. kvartal 2021. 

Ud af de adspurgte virksomheder valgte 27 % at besvare spørgeskemaet. Besvarelsesprocenten var på 20 ved den forrige VTU.

Virksomhedernes samlede tilfredshed med skolen ligger ligesom i 2019 på 73 indekspoint. Til sammenligning lå skolen på 76 indekspoint i 2020. 

 

Resultatet af VTU 2021 kan ses her    

Kvalitetssystem for AMU Herningsholm Erhvervsskole, se her.

Institutionskontrakt og afrapportering af resultatkontrakt for organisationen:

Med nedenstående plan for skolens selvevaluering, fokusområder og opfølgning for 2020-2021 knytter vi ”Lov om gymnasiale uddannelser”, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, ”Fra folkeskole til faglært”, det risikobaserede tilsyn og de understøttende bekendtgørelser sammen med skolens strategiske indsatser og kvalitetsarbejdet ude i hver enkelt afdeling.

Vi sigter mod at have en rød tråd fra lovstof til strategi til ledere, medarbejdere og elever – og feedback tilbage igen.

Herningsholm Erhvervsskole har valgt have fokus på to områder i 2020-2021: Frafald og Studiemiljø.

 

Strategisk indsats

 

Studiemiljø

Fokusområde

 

Elevernes trivsel og velbefindende

Ændringsbehov/tiltag

 

Resultaterne af ETU 2019 viste, at der blandt eleverne er behov for en øget trivsel og et bedre fagligt studiemiljø på EUD/EUX og HHX/HTX.

 

Herningsholm ønsker gennem aktiv inddragelse af elevrådet først at kortlægge, hvor behovene er og dernæst at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel.

 

Ydermere forventes disse tiltag både at gøre skolen mere attraktiv og dermed øge rekrutteringen samt at have en positiv effekt på udbyttet af undervisningen.

 

Samtidig ser vi arbejdet med dette fokusområde som en forankring af strategien ude i afdelingerne. Dette kan medvirke til en bedre feedback i forhold til strategisporene og dialog i organisation generelt.

 

Mål 2020 -2021

 

Det er målsætningen for EUD/EUX at scoren på Velbefindende igen vil ligge på 4,3 og ved Læringsmiljø vil scoren være 4 ved ETU 2021.

Det er målsætningen for HHX/HTX at scoren for Læringsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Scoren for Social trivsel skal ligge på mindst 4,2 mens scoren for Faglige individuel trivsel skal ligge på 4 ved ETU 2021.

ETU 2020 skal vise et bedre resultat end ETU 2019 og resultatet vil blive fulgt op af en eventuel revidering af opfølgningsplanen med sigte på at nå målet i 2021.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om elevråd /UVMs fokus på inddragelse af elevrådene på skolerne.

UVMs fokus på dannelsesaspekt (her tilgodeset gennem øget elevinddragelse som en styrkelse af demokratisering og dermed dannelse hos eleverne)

 

Operationelt mål:

Statistisk kortlægning af hvilke faktorer, der bør have fokus i arbejdet for en bedre trivsel og fagligt studiemiljø.

Gennemføre undersøgelse af trivsel og læringsmiljø gennem både et spørgeskema til skolens elever samt en aktiv dialog med eleverne via elevrådene.

Herigennem understøtter skolen elevrådsarbejdet

Afholde workshop for uddannelseslederne med sigte på at koble strategispor og afdelingernes aktiviteter.

 

Tidsplan:

Undersøgelse/kortlægning af hvor og hvordan trivsel og læringsmiljø kan bedres: 1. halvår af 2020

Drøftelse af resultater sammen med elevråd og sammen udstikke indsatsområder + afholdelse af workshop: 2020 medio

Opfølgning på resultaterne af ETU 2020: 2021 primo

Tilpasse aktiviteter og opfølgningsplan: 2021 primo

 

Ansvar:

Direktion

 

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Inspirationsmaterialer fra DCUM mv.

 

Operationelt mål:

Hvordan styrkes elevinddragelsen konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med læringsmiljø og trivsel: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger? Hvorfor? – hvilke antagelser ligger bag valget af indsatser.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning kvartalsvis.

 

Ansvar:

Uddannelsesledere og elevrådene

 

Strategisk indsats

 

Frafald på EUD og gymnasierne

Fokusområde

 

Frafaldet på EUD og gymnasierne skal mindskes

Ændringsbehov/tiltag

 

Vi kan iagttage et øget frafald blandt eleverne. Dette frafald skal reduceres gennem et øget fokus på de frafaldstruede elever.

Mål 2020  (2021?)

 

Frafald skal max. være på 10% på skolen som helhed.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om frafald

Bekendtgørelse om fravær

Aftalens fokus på fravær.

 

Operationelt mål:

Administrativ og organisatorisk styrkelse i forhold til at håndtere skolens fravær og frafald.

Synliggørelse af fravær gennem LUDUS, samt månedsvis afrapportering af fraværsstal til ledelse og STIL.

Månedsvis afrapportering af frafald til ledelse.

Der tages hånd om de frafaldstruede elever gennem brush-up-kurser, målrettet og understøttende vejledning – også i mestring af hverdagen.

Etablere flere praktikpladser til EUD-eleverne.

Bedre koordinering af skolens administrative støttefunktioner samt med virksomheder og andre samarbejdsparter omkring eleverne

 

 

Tidsplan:

2020 medio

 

Ansvar:

Direktion

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Skolens kvalitetssystem

 

Operationelt mål:

Hvordan reduceres frafaldet konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med frafald og fravær: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger?

Hvad siger frafald- og fraværstallene hver måned? Resultaterne offentliggøres på Portalen.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning hvert kvartal.

Ansvar:

Uddannelsesledere

 

 

Læs politik og strategi for kvalitetsarbejdet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.

Læs om kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.