Vores målsætning er, at alle elever med udgangspunktet i overskriften ”Frihed under ansvar” får så god en faglig baggrund som muligt for at gennemføre fortsat uddannelse.

Studiekompetence

Gennem tilrettelæggelsen af de faglige forløb og andre aktiviteter arbejder vi systematisk med at træne eleverne i at arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Som en del af dette, er det et princip, at eleverne skal stifte bekendtskab med mange forskellige arbejdsformer – herunder også elektroniske og virtuelle arbejdsformer. I og omkring fagene arbejdes med udvikling af elevernes studiekompetencer og mediateket anvendes aktivt i dette arbejde.

Gennem fokus på den enkelte elevs udvikling og aktivitet, og gennem brug af tutorer, mentorer, kontaktlærere og studievejledere, er det et mål at minimere fravær og frafald.

Det er vores mål løbende at udvikle undervisningsformerne og tilrettelæggelsen, så eleverne til enhver tid tilbydes det, der giver størst effekt. Som hjælp til denne udvikling gennemføres løbende evalueringer af undervisningen.

Internationalisering

Internationalisering skal stadig være en integreret del af uddannelserne hos os. Både på HHX (Herning og Ikast) og på HTX har vi gode traditioner for internationalisering. Alle afdelinger har samarbejdspartnere i udlandet, som deltager i forbindelse med studieture og/eller længere udvekslingsophold. 

Virksomhedskontakt

Det er også vores mål at have en tæt og aktiv kontakt med det lokale erhvervsliv og at bibringe vores elever en realistisk opfattelse af, hvad det kræver at starte og drive virksomhed. Derfor anvender vi virksomhedsbesøg, gæstelærere og projektarbejde med virksomheder integreret i relevante undervisningsforløb, ligesom deltagelse i Corporate Programme i Young Enterprise-regi tilbydes til eleverne med den støtte, der er nødvendig for at skabe gode resultater.

Vi gennemfører regelmæssige elektroniske tilfredshedsmålinger blandt eleverne ved hjælp af en undersøgelsesmodel udviklet af firmaet Ennova.

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert erfterår gennemfører Herningsholm Erhvervsskole trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Det er skolens målsætning, at elevtrivslen på alle skolens afdelinger skal have en score på mindst 70. 

En måling af elevtrivsel kan naturligvis ikke stå alene. Det er vitalt, at der bliver arbejdet med resultaterne i de enkelte afdelinger. Alle afdelinger skal derfor udarbejde handlingsplaner senest 26. maj 2017.

Som noget nyt udarbejder vi i år en fælles handleplan for Herningsholm Erhvervsskoles arbejde med ETU og VTU i en fælles skabelon. Erhvervsgymnasiet skal naturligvis fortsætte med at arbejde alene med ETU.

Handlingsplaner for ETU 2015

Elevtrivsel på Erhvervsgymnasiet

Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivelsesundersøgelse: ETU 2016

Som følge af gymnasiereformen, der trådte i kraft august 2017, kan du her finde handlingsplan for intern evaluering for Herningsholm Erhvervsgymnasium.

Handlingsplanen gælder for 1. års-elever med optag august 2017.    Se handlingsplan

På Herningsholm Erhvervsskole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Vurderingen omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen. Processen bag består af fire faser. 

1. Identifikation og kortlægning

Kvalitetsafdelingen indsamler data fra den årlige Elevtrivselsundersøgelse, hvori der er tilføjet uddybende spørgsmål om undervisningsmiljøet på skolen. 

2. Beskrivelse og vurdering

Ud fra disse data beskriver Kvalitetsafdelingen, uddannelseslederne, arbejdsmiljøgrupperne og elevrådsrepræsentanterne problemernes art, alvor og omfang.

I denne fase skal årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsningsforslag også findes. Desuden beskrives de velfungerende tiltag, som kan have positiv virkning på problematiske områder. 

3. Prioritering og handlingsplan

Handlingsplanen er både en aktivitets- og tidsplan, der angiver den rækkefølge problemerne skal løses i. Den indeholder en beskrivelse af problemerne og de valgte løsninger samt en tidshorisont og den ansvarlige for løsning af problemet.   

4. Retningslinjer for opfølgning

Sammen med handlingsplanen udarbejdes også en opfølgningsplan, hvoraf det fremgår, hvordan og hvornår der følges op på handlingsplanen. En vigtig del af opfølgningen er også at vurdere og dokumentere, hvorvidt løsningerne har haft den ønskede effekt på problemerne.

Arbejdet med undervisningsmiljøet er en proces, og derfor gentages de fire faser med passende tidsintervaller (min. hvert 3. år) for at opdatere vurderingen.

Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Gymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de gymnasiale uddannelser.

Indarbejdet i systemet er de kvalitetssikringselementer, der fremgår af bekendtgørelse om HHX og HTX.

Læs om kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium i hele dokumentet

Køreplaner

Der er udarbejdet køreplaner for henholdsvis HHX Herning, HHX Ikast og HTX.

Uddannelseslederen er ansvarlig for, at køreplanerne er ajourførte i overensstemmelse med den valgte model for afviklingen af undervisningen.

Dokumentation for køreplanernes overholdelse og gennemførelse findes hos rektor, uddannelsesleder og i kvalitetsafdelingen.

Køreplaner for HHX og HTX


Angående valg af nøgleområder: Nøgleområder kan være sammenfaldende med de områder, der er nævnt i kvalitetsbekendtgørelsen. 

Fuldførelsesprocenter og gennemførelsestid for HHX og HTX kan ses her.

Se også hvor mange, der er forsat på en videreuddannelse:

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Vi som uddannelsesinstitution er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt os. Ministeriets for Børn og Undervisning stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og os om:

 • Antal fuldførte
 • Fuldførelsesprocent
 • Karakterer
 • Overgang til uddannelse
 • Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede

Find tallene på ministeriets hjemmeside.


Det pædagogiske grundlag og de didaktiske principper bygger på skolens værdigrundlag:

Hvorfor er vi her?

Vi leverer viden, færdigheder og faglighed gennem uddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

Hvad vil vi?

Vi vil være en lokalt funderet erhvervsskole med internationalt udsyn, og vi vil opfattes som en troværdig, faglig og saglig samarbejdspartner, der understøtter mennesker i vækst.

Hvad vil vi kendes for? 

 • Respektfuldhed
 • Vi taler ordentligt til hinanden
 • Vi møder vores kunder og hinanden ligeværdigt og positivt
 • Vi respekterer hinandens faglighed og forskellighed

Ansvarlighed 

 • Vi er ambitiøse om de faglige mål, og vi vil udfordre de unge både mentalt og fagligt
 • Vi har et ansvar for, at den enkelte elev lærer så meget som muligt med udgangspunkt i et højt fagligt og pædagogisk niveau
 • Vi vil udvikle og understøtte talent
 • Vi vil være med til at præge den uddannelsespolitiske dagsorden
 •  Vi har viljen til at udvikle os og tilstræber at være et skridt foran i forhold til kundernes behov og samfundets krav

Kundefokus

 • Vi er erhvervsorienterede – vi er i dialog med dem, der vil os
 • Vi lytter til kundernes behov – vi tilstræber at imødekomme efterspørgslen
 • Vi er imødekommende – vi møder enhver henvendelse med professionalisme og venlighed

Det er Herningsholm Erhvervsgymnasiums formål at:

 • Give unge så god en gymnasial ungdomsuddannelse som muligt
 • Sikre at unge får lysten og tilstrækkelige kompetencer til at tage en kortere eller længere videregående uddannelse (teoretisk og/eller praktisk).
 • Give unge et godt alment dannende grundlag for at fungere som ansvarsfulde borgere i samfundet.

Vi vil konstant arbejde for at kunne tilbyde inspirerende og effektiv undervisning, der giver værdi og mening, og som tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder for læring.

Vi vil endvidere være et gymnasium i konstant udvikling, hvor ny og aktuel viden omsættes til kvalitet i undervisningen.

Vi anerkender, at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor har vi fokus på at styrke klassen som social ramme for elevernes trivsel og læring. Af samme grund har vi også fokus på styrkelse af lærerfællesskabet og -samarbejdet som en nødvendig forudsætning for den optimale ramme omkring elevernes læring og trivsel.

Erhvervsgymnasiets ledergruppe december 2014