Vores målsætning er, at alle elever med udgangspunktet i overskriften ”Frihed under ansvar” får så god en faglig baggrund som muligt for at gennemføre fortsat uddannelse.

Studiekompetence

Gennem tilrettelæggelsen af de faglige forløb og andre aktiviteter arbejder vi systematisk med at træne eleverne i at arbejde både selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Som en del af dette, er det et princip, at eleverne skal stifte bekendtskab med mange forskellige arbejdsformer – herunder også elektroniske og virtuelle arbejdsformer. I og omkring fagene arbejdes med udvikling af elevernes studiekompetencer og mediateket anvendes aktivt i dette arbejde.

Gennem fokus på den enkelte elevs udvikling og aktivitet, og gennem brug af tutorer, mentorer, kontaktlærere og studievejledere, er det et mål at minimere fravær og frafald.

Det er vores mål løbende at udvikle undervisningsformerne og tilrettelæggelsen, så eleverne til enhver tid tilbydes det, der giver størst effekt. Som hjælp til denne udvikling gennemføres løbende evalueringer af undervisningen.

Internationalisering

Internationalisering skal stadig være en integreret del af uddannelserne hos os. Både på HHX (Herning og Ikast) og på HTX har vi gode traditioner for internationalisering. Alle afdelinger har samarbejdspartnere i udlandet, som deltager i forbindelse med studieture og/eller længere udvekslingsophold. 

Virksomhedskontakt

Det er også vores mål at have en tæt og aktiv kontakt med det lokale erhvervsliv og at bibringe vores elever en realistisk opfattelse af, hvad det kræver at starte og drive virksomhed. Derfor anvender vi virksomhedsbesøg, gæstelærere og projektarbejde med virksomheder integreret i relevante undervisningsforløb, ligesom deltagelse i Corporate Programme i Young Enterprise-regi tilbydes til eleverne med den støtte, der er nødvendig for at skabe gode resultater.

Det samlede indikatorsvar på ”Jeg er glad for at gå i skole” ligger i 2022 på 4,0 for HHX Herning og på 3,9 for HHX Ikast. Til sammenligning var den samlede score for HHX på 4,0 i 2021

 

HHX Herning:

Ser vi på de fem indikatorer bag kan vi se at HHX Herning har øget sin score på Social Trivsel med 0,1 indikatorpoint ift. 2021. HHX Ikast:

HHX Ikasts score på Pres og bekymringer er faldet med 0,2 indikatorpoint. Til gengæld er scoren på Læringsmiljø øget med 0,2 indekspoint.HTX:

Det samlede indikatorsvar på ”Jeg er glad for at gå i skole” ligger i 2022 på 3,9 for HTX. Det er et fald på 0,1 indikatorpoint i forhold til 2021.

HTX score på Social trivsel er faldet med 0,1 indikatorpoint ift. 2021. Til gengæld er scoren på Læringsmiljø øget med 0,1 indekspoint.Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse: 2022.

Elevtrivselsundersøgelserne kan ses her (PDF).  

Som følge af gymnasiereformen, der trådte i kraft august 2017, kan du her finde handlingsplan for intern evaluering for Herningsholm Erhvervsgymnasium.

Handlingsplanen gælder for 1. års-elever med optag august 2017.    Se handlingsplan

Med nedenstående plan for skolens selvevaluering, fokusområder og opfølgning for 2020-2021 knytter vi ”Lov om gymnasiale uddannelser”, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, ”Fra folkeskole til faglært”, det risikobaserede tilsyn og de understøttende bekendtgørelser sammen med skolens strategiske indsatser og kvalitetsarbejdet ude i hver enkelt afdeling.

Vi sigter mod at have en rød tråd fra lovstof til strategi til ledere, medarbejdere og elever – og feedback tilbage igen.

 

 

Herningsholm Erhvervsskole har valgt at have fokus på to områder i perioden 2020-2022: Frafald og Studiemiljø.

Strategisk indsats

 

Studiemiljø

Fokusområde

 

Elevernes trivsel og velbefindende

Ændringsbehov/tiltag

 

Resultaterne af ETU 2019 & 2020 viser, at der i forhold til elevtrivslen foreligger et potentiale mht. at udvikle såvel skolens trivselsindsats som det faglige læringsmiljø på EUD/EUX og HHX/HTX.

Herningsholm ønsker gennem aktiv inddragelse af eleverne og elevrådet først at kortlægge, hvor behovene er og dernæst at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel. 

Ydermere forventes disse tiltag både at gøre skolen mere attraktiv og dermed øge rekrutteringen samt at have en positiv effekt på udbyttet af undervisningen.

Samtidig ser vi arbejdet med dette fokusområde som en forankring af strategien ude i afdelingerne. Dette kan medvirke til en bedre feedback i forhold til strategisporene og dialog i organisationen generelt. 

 

Mål 2020 -2021

 

Det er målsætningen for EUD/EUX at scoren på Velbefindende øges til 4,4 og at scoren ved Læringsmiljø vil øges til 4,1 ved ETU 2021.

Det er målsætningen for HHX/HTX at scoren for Læringsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Scoren for Social trivsel skal øges til 4,3 mens scoren for Faglige individuel trivsel skal øges til 4 ved ETU 2021.

ETU 2021 skal vise et bedre resultat end ETU 2020 og resultatet vil blive fulgt op af en eventuel revidering af opfølgningsplanen med sigte på at nå målet i 2021.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om elevråd /UVM’s fokus på inddragelse af elevrådene på skolerne.

UVM’s fokus på dannelsesaspekt (her tilgodeset gennem øget elevinddragelse som en styrkelse af demokratisering og dermed dannelse hos eleverne)

Operationelt mål:

Kortlægning af hvilke faktorer, der bør have fokus i arbejdet for en bedre trivsel og fagligt studiemiljø. Drøftelser og handleplaner afdelingsvis.

Der kan gennemføres opfølgende lokale undersøgelser af trivsel og læringsmiljø vha. spørgeskema til skolens elever, hvis der viser sig specifikke behov for det i opfølgningsarbejdet. Aktiv dialog med eleverne både i direkte dialog i afdelingerne og via elevrådene prioriteres. Herigennem understøtter skolen elevrådsarbejdet.

Strategiske indsatser på skolen i øvrigt flugter med denne opfølgningsplan og forpligter de enkelte afdelinger på udvalgte mål.

 

Tidsplan:

Undersøgelse/kortlægning af hvor og hvordan trivsel og læringsmiljø kan bedres: 1. halvår af 2021

Drøftelse af resultater sammen med elevråd og sammen udstikke indsatsområder + afholdelse af workshop: 2021 medio

Opfølgning på resultaterne af ETU 2020: 2021 primo

Tilpasse aktiviteter og opfølgningsplan: 2021 primo

 

Ansvar:

Direktion 

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Inspirationsmaterialer fra DCUM mv.

 

Operationelt mål:

Hvordan styrkes elevinddragelsen konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med læringsmiljø og trivsel: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger? Hvorfor? – hvilke antagelser ligger bag valget af indsatser.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning kvartalsvis.

 

Ansvar:

Uddannelsesledere og elevrådene i samarbejde med den øverste ledelse.

Strategisk indsats

 

Frafald på EUD og gymnasierne

Fokusområde

 

Frafaldet på EUD og gymnasierne skal mindskes

Ændringsbehov/tiltag

 

Vi kan iagttage et øget frafald blandt eleverne. Dette frafald skal reduceres gennem et øget fokus på de frafaldstruede elever.

Mål 2021 

 

Frafald skal være lavere i 2021 end 2020. 

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om frafald

Bekendtgørelse om fravær

Aftalens fokus på fravær.

 

Operationelt mål:

Administrativ og organisatorisk styrkelse i forhold til at håndtere skolens fravær og frafald.

Synliggørelse af fravær gennem LUDUS, samt månedsvis afrapportering af fraværsstal til ledelse og STIL.

Månedsvis afrapportering af frafald til ledelse.

Der tages hånd om de frafaldstruede elever gennem målrettet og understøttende vejledning – også i mestring af hverdagen.

Praktikpladser: opnåelse af måltal for EUD-aftaler

Bedre koordinering af skolens administrative støttefunktioner samt med virksomheder og andre samarbejdspartnere omkring eleverne

 

Tidsplan:

2020 medio

 

Ansvar:

Direktion

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Skolens kvalitetssystem

 

Operationelt mål:

Hvordan reduceres frafaldet konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med frafald og fravær: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger?

Hvad siger frafald- og fraværstallene hver måned? Resultaterne drøftes i afdelingerne og i Vejledningen.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning hvert kvartal.

Ansvar:

Uddannelsesledere og kvalitetschef

 

 

 

 

De lovmæssige krav

Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

 1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
 2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.
 3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
 4. forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Identifikation og kortlægning

I 2021 gennemførte skolen en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen, der gennemfører hvert 3. år, understøttes af den årlige elevtrivselsundersøgelse. Derudover gennemfører HHX/HTX og EUD/EUX løbende undervisningsevalueringer på holdniveau.

Beskrivelse og vurdering

På baggrund af undersøgelsernes resultater inddrages eleverne og underviserne (For eksempel gennem gruppeinterview, elevråd og arbejdsmiljøgrupperne). Sammen med uddannelseschefer – og ledere udvælges en række fokusområder til forbedringer i det kommende år. Skolens afdelinger arbejder således generelt for at styrke miljøet og udviklingen i uddannelserne ved, at der tages fat på de ønsker eller problemer, som mange elever peger på.

Handlingsplan

Disse fokusområder indarbejdes i uddannelsesområdes handlingsplaner.

Af handlingsplanen fremgår i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, samt en konkretisering af hvilke problemer det drejer sig om, hvordan de bliver løst, tidshorisont samt de ansvarlige for gennemførelse af løsningen.

Opfølgning

 

En del af ovenstående handlingsplan er en vurdering af hvordan og hvornår man har tænkt sig at følge op på handlingsplanen. Sigtet er at kunne vurdere om tiltagene har haft den ønskede effekt.


Undervisningsmiljøvurdering 2021

Grundlaget for vurderingen

 

 

Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Gymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering i de gymnasiale uddannelser.

Indarbejdet i systemet er de kvalitetssikringselementer, der fremgår af bekendtgørelse om HHX og HTX.

Læs om kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium i hele dokumentet. 

Køreplaner

Der er udarbejdet køreplaner for henholdsvis HHX Herning, HHX Ikast og HTX.

Uddannelseslederen er ansvarlig for, at køreplanerne er ajourførte i overensstemmelse med den valgte model for afviklingen af undervisningen.

Dokumentation for køreplanernes overholdelse og gennemførelse findes hos rektor, uddannelsesleder og i kvalitetsafdelingen.

Køreplaner for HHX og HTX


Angående valg af nøgleområder: Nøgleområder kan være sammenfaldende med de områder, der er nævnt i kvalitetsbekendtgørelsen. 

Gennemførelsesprocent for HHX og HTX kan ses her. 

 

Se også hvor mange, der er forsat på en videreuddannelse under ”Nøgletal”


Det pædagogiske grundlag og de didaktiske principper bygger på skolens værdigrundlag:

Hvorfor er vi her?

Vi skaber det uddannelsesmæssige grundlag for fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Hvad vil vi?

Vi er en central og fremtidsorienteret spiller i et stærkt midt- og vestjysk vækstmiljø

Hvad vil vi kendes for? 

 • Vi er attraktive for uddannelsessøgende og aftagere inden for vores målgruppe
 • Vi har en udviklingsorienteret organisation
 • Vi er synlige med en klar profil
 • Vores økonomi er langsigtet bæredygtig

Særlige fokusområder de kommende år:

 • Studiemiljø
 • Synliggøre videreuddannelses- og karrieremuligheder
 • Entreprenant tilgang
 • Kobling mellem teori og praksis
 • Fokus på talentmiljø

Det er Herningsholm Erhvervsgymnasiums formål at:

 • Give unge så god en gymnasial ungdomsuddannelse som muligt
 • Sikre at unge får lysten og tilstrækkelige kompetencer til at tage en kortere eller længere videregående uddannelse (teoretisk og/eller praktisk)
 • Give unge et godt alment dannende grundlag for at fungere som ansvarsfulde borgere i samfundet

Vi vil konstant arbejde for at kunne tilbyde inspirerende og effektiv undervisning, der giver værdi og mening, og som tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder for læring.

Vi vil endvidere være et gymnasium i konstant udvikling, hvor ny og aktuel viden omsættes til kvalitet i undervisningen.

Vi anerkender, at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor har vi fokus på at styrke klassen som social ramme for elevernes trivsel og læring. Af samme grund har vi også fokus på styrkelse af lærerfællesskabet og -samarbejdet som en nødvendig forudsætning for den optimale ramme omkring elevernes læring og trivsel.

Erhvervsgymnasiets ledergruppe