Formål med skolens it

It-løsningen, dvs. hardware og software i form af pc’er, lokalnet, internet og printere, er anskaffet til brug for undervisningen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers udstyr må ikke benyttes til andre aktiviteter end:

  1. Undervisning
  2. Løsning af stillede opgaver til støtte for undervisningen
  3. Egne fagligt relaterende eksperimenter

Kommerciel brug er ikke tilladt. Skolens udstyr må naturligvis kun benyttes til lovlige aktiviteter.


Hvem har adgang?

Adgang til Herningsholms it-løsning, forudsætter studieaktivitet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Billedlegitimation bør til enhver tid medbringes i skole, idet man kan blive bedt om identifikation mht. ens forhold til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

 

Kontrol, logning m.v.

Herningsholm It-center kan til enhver tid logge og undersøge samtlige aktiviteter, der finder sted på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers udstyr. Hvis der under disse kontroller findes piratsoftware og andet ulovligt materiale er Herningsholm It-center i sin ret til at fjerne disse og uden varsel indberette den pågældende studerende til relevante myndigheder.

Hvis en studerende forhindrer denne kontrol ved eksempelvis at fjerne Herningsholm It-centers rettigheder til filer og data på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers it-løsning, betragtes dette som misbrug på linie med alle andre overtrædelser og kan i yderste konsekvens føre til tab af brugernavn og evt. bortvisning fra uddannelsen.


Adgangsrettigheder og personlige data

Brugerid og password er personligt og må ikke overdrages til andre. Man forpligter sig til at skifte password jævnlig for at sikre, at ingen andre kender dette. Ved misbrug eller mistanke om misbrug skal man øjeblikkeligt underrette
Herningsholm It-center.

Alle studerende på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har adgang til et personligt katalog på serveren. Dette personlige katalog er ikke tilgængeligt for andre end personen selv og Herningsholm It-center. Hvis en studerende på uretmæssig vis får adgang til andres data, betragtes dette som misbrug.


Ulovlige aktiviteter

Hvis en studerende benytter Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers udstyr til at skaffe sig adgang eller forsøge at skaffe sig adgang til it-løsninger, som denne ikke retsmæssigt har adgang til, vil de relevante system ejere samt eventuelle
myndigheder i yderste konsekvens blive underrettet. Dette indebærer, at det er forbudt at:

  1. Kopiere skolens programmer
  2. Indlægge andre programmer på skolens udstyr af nogen art, herunder spil, shareware og freeware programmer. I særlige tilfælde kan indlæggelse af specifikke programmer aftales med Herningsholm It-center.
  3. Ændre i opsætningerne på pc’erne
  4. Sende SPAM-mail til andre både interne - & eksterne brugere.

Hvis Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier konstaterer ulovlige aktiviteter, kan den studerendes navn samt beskrivelsen af aktiviteterne i yderste konsekvens blive overgivet til relevante interesseorganisationer og/eller myndigheder.


Anvendelse af privat udstyr

Opkobling af privat udstyr til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers it-løsning må alene ske trådløst. Der må under ingen omstændigheder tilkobles privat udstyr til skolens it-løsning ved brug af kabler. uden forudgående skriftlig aftale fra Herningsholm It-center.

Krav til it-udstyr i forbindelse med uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Herningsholms it-infrastruktur understøtter alene anvendelsen af Microsoft-baserede PC'er, samt Apples OSX-baserede PC'er, da der i forbindelse med undervisningen anvendes programmer, som alene kan anvendes på disse platforme.

Chromebooks, Linux-baserede computere, iPads mobiltelefoner og lignende kan derfor ikke anbefales som dagligt it-værktøj, da funktionaliteten af disse er begrænset i forhold til undervisningen og de services (herunder print), der stilles til rådighed i forbindelse hermed.