I studiehåndbogen finder du alt det, du bør vide, når du skal i 10. klasse på Herningsholm

Skemaer

Trivsel

Ordensregler

Ringetider

Feriekalender

Computere

Buskort

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

Valgfag

Fagligt valgfag

Valgfag

Engelsk

08.55-09.40 

Dansk

Valgfag

Fagligt valgfag

Valgfag

Engelsk

Pause 

10.00-10.45 

Dansk

Valgfag

Projekt/linjefag

Valgfag

Matematik

10.45-11.30 

Matematik

Engelsk

Projekt/linjefag

Klassens tid

Matematik

Pause 

12.00-12.45 

Mtematik

Engelsk

Projekt/linjefag

Dansk

Matematik

12.45-13.30 

Fællessamling

Engelsk

Projekt/linjefag

Dansk

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk

Morgentræning

Fagligt valgfag

Morgentræning

Engelsk

08.55-09.40 

Dansk

Morgentræning

Fagligt valgfag

Morgentræning

Engelsk

Pause 

10.00-10.45 

Dansk

Lektiehjælp

Projekt/linjefag

Lektiehjælp

Matematik

10.45-11.30 

Matematik

Engelsk

Projekt/linjefag

Klassens tid

Matematik

Pause 

12.00-12.45 

Matematik

Engelsk

Projekt/linjefag

Dansk

Matematik

12.45-13.30 

Fællessamling

Engelsk

Projekt/linjefag

Dansk

 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

08.10-08.55 

Dansk 

Dansk 

Dansk

Dansk 

Engelsk

08.55-09.40 

Dansk

Dansk 

Dansk 

Dansk 

Matematik

Pause 

 

 

 

 

 

10.00-10.45 

Dansk

Dansk 

Projekt/linjefag 

Dansk

Matematik

10.45-11.30 

Matematik

Engelsk

Projekt/linjefag

Klassens tid

Dansk

Pause 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

Dansk

Engelsk

Projekt/linjefag

Dansk

Dansk

12.45-13.30 

Fællessamling

Engelsk

Projekt/linjefag

Dansk

 


Vi ønsker et godt studiemiljø og en god trivsel for alle vores elever. Derfor har vi formuleret et antal punkter, som vi ser som vigtige for trivsel og sammenhold blandt vores elever. Vi kalder det for ”den gode Herningsholm-elev”.

De gode Herningsholm-elever:

·       Overholder aftaler (opgaver der skal løses m.v.) 

·       Møder til tiden

·       Rydder op efter sig selv (og andre)

·       Hilser på hinanden

·       Respekterer hinanden (kommunikerer med respekt m.v.)

·       Hjælper hinanden

·       Udviser positivt engagement

 

AKT (Adfærd, kontakt og trivsel)
I 10. klasse på Herningsholm er det meget vigtigt, at alle elever trives godt og tager del i et forpligtende fællesskab. Vi har derfor AKT-lærere, der arbejder aktivt på at højne elevernes trivsel ved dialog og gennem samtale. 

Der er tilknyttet en AKT- lærer til hver klasse. Den dialog, der er mellem en elev og dennes AKT- lærer, er meget individuel og tilpasset den enkelte elev. AKT- lærerne samarbejder også med eksterne samarbejdspartnere og kan være et link mellem en elev og diverse støtte-/hjælpeorganisationer og tilbud i Herning kommune. 


 • Vi forventer, at du deltager aktivt og engageret i undervisningen og samarbejder om at skabe et godt studiemiljø for dig selv og alle andre elever.
 • Du har mødepligt til alle timer og skal ved sygdom melde, at du ikke kommer, INDEN undervisningen går i gang i anvist system.
 • Mobiler skal være slukket i undervisningen.
 • Skolens computere skal behandles varsomt og med omtanke. Jf. etiske regler på området.
 • Skolens bygninger og inventar skal behandles varsomt og med omtanke.
 • Mad og drikkevarer er ikke tilladt i undervisningstiden.
 • Vi forventer, at du optræder ærligt og korrekt over for andre elever, studerende, skolens personale og kursister, i og udenfor skolen, samt på sociale medier.
 • Skolen er røg- og snusfri. Fra 1. august 2021 er Herningsholm ikke kun røgfri ude og inde, men også i skole- og arbejdstiden. Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte, kursister eller gæster på Herningsholm må ryge, dampe eller snuse i skole- og arbejdstiden – og hverken på eller uden for matriklen. Det omfatter alle tobaksrelaterede produkter. Med tobaksrelaterede produkter menes alle produkter med tobak og nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler – herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, tobaksfri snus, opvarmet tobak og lignende. Det gælder også øvrige relaterede produkter som fx e-cigaretter uden nikotin. Overtrædelse af reglerne vil medføre advarsler, samtaler og i værste fald bortvisning fra uddannelsen. Skolen orienterer løbende om røgfri skoletid gennem skiltning, relevante medier og skolens personale.
 • Alkohol og stoffer er forbudt og medfører bortvisning, både hvis du medbringer det, eller er påvirket. Rundering med narkohund kan forekomme.
 • Salg/formidling/besiddelse af euforiserende stoffer og andre rusmidler på skolens matrikel fører til omgående politianmeldelse og udskrivning uden yderligere advarsler. Hvis der opstår mistanke om, at du i skoletiden er i besiddelse af/under påvirkning af enten alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, forbeholder skolen sig ret til at teste dig. Hvis du nægter at deltage i testen, vil du straks blive udskrevet.

 • Skolen accepterer ikke adfærd, der indebærer trusler om vold, udøvelse af vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med ritualer, sportsdage, særlige festdage og lignende, men også udenfor skolens område og på sociale medier.
 • Skolen accepterer ikke sexisme.
 • I yderste konsekvens kan brud på ordensreglerne medføre bortvisning. Ved at være en del af en gruppe, hvor en eller flere elever bryder mod skolens regler, kan man blive bortvist som samlet gruppe.

ModulPause
Kl. 8.10-9.4020 min.
Kl. 10.00-11.3030 min.
Kl. 12.00-13.3010 min.
Kl. 13.40-15.10

Ferie

Fra og til

 

Første skoledag

1. august 2023

 

Efterårsferie

14. oktober - 22. oktober 2023

 

Juleferie

20. december 2023 - 4. januar 2024

 

Vinterferie

10. februar 2024 - 18. februar 2024

 

Påskeferie

23. marts - 1. april 2024

 

Kr. Himmelfartsdag

9. maj - 12. maj 2024

 

Pinseferie

18. maj - 20. maj 2024

 

Grundlovsdag

5. juni 2024

 

Sommerferie

29. juni - 31. juli 2024

 

 

 

 


I 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier arbejder vi med elektroniske læremidler, og derfor vil eleven være afhængig af en computer hver dag. Vi vil gerne forberede eleverne til kommende uddannelse og anbefaler derfor, at eleven medbringer egen computer, da dette gør dem vant til at håndtere, tage ansvar for og bruge eget it-værktøj i uddannelsessammenhæng. Elever der går i 10. klasse kan også låne en elevcomputer til skolebrug.

 

Krav til it-udstyr i forbindelse med uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Herningsholms it-infrastruktur understøtter alene anvendelsen af Microsoft-baserede PC'ere, samt Apples OSX-baserede PC'ere, da der i forbindelse med undervisningen anvendes programmer, som alene kan anvendes på disse platforme.

Chromebooks, Linux-baserede computere, iPads, mobiltelefoner og lignende kan derfor ikke anbefales som dagligt it-værktøj, da funktionaliteten af disse er begrænset i forhold til undervisningen og de services (herunder print), der stilles til rådighed i forbindelse hermed.


Regler ved lån af computer:
Hvis eleven vælger at låne en computer af skolen, gælder følgende regler:

Ejendomsret
Den udleverede bærbare computer er skolens ejendom og udlånes vederlagsfrit til eleven. Skolen kan til enhver tid kræve den bærbare computeren tilbageleveret – typisk når eleven ikke længere modtager undervisning på skolen.

Forsikring
Det forventes, at eleven behandler den udleverede bærbare computer forsvarligt og hensigtsmæssigt.
Går udstyret itu ved normal brug eller ved uheld, vil der ske reparation. I tilfælde af skader forvoldt med vilje eller skader som følge af skødesløs behandling, har forældrene erstatningsansvar. Ved skade sender skolen en faktura til forældrene. Det er efterfølgende forældrenes ansvar at evt. videregive fakturaen til forsikringsselskabet. Vi anbefaler derfor, at forældrene sikrer sig, at egen forsikring dækker - normalt en indbo-/ansvarsforsikring suppleret med en elektronikforsikring. Vær opmærksomme på selvrisikobeløbet.

Fejlhåndtering/Nedbrud
Hvis der skulle opstå fejl på den bærbare computer, skal den afleveres og fejlmeldes hos Herningsholms It-center, som herefter vil vurdere det videre forløb. Typisk vil fejl være rettet i løbet af 1-3 dage, hvorefter eleven kan afhente den bærbare computer hos Herningsholm It-center

Brug
Den bærbare computer er grundlæggende et undervisningsredskab. Eleven kan dog frit installere egne programmer og eksterne enheder (printer, kamera osv.) på maskinen og i øvrigt anvende maskinen til alt, hvad der ikke strider mod dansk lovgivning. Der må dog ikke installeres nye interne fysiske komponenter i maskinen.

Den installerede antivirus må ikke fjernes fra maskinen, og eleven er forpligtet på at henvende sig til Herningsholm It-center, hvis denne software ophører med at fungere. Computeren har de programmer, eleven skal bruge i undervisningen.

I tilfælde af nedbrud på den bærbare computer, er skolen ikke forpligtet til at genskabe eller reinstallere private filer/programmer på maskinen. Den bærbare computer vil i sådanne tilfælde blive ført tilbage til den oprindelige grundinstallation. Herningsholm It-center vil dog, i det omfang tiden tillader det, være behjælpelig med at kopiere personlige data ud fra maskinen før reinstallationen.

Der er tale om en ”personlig” bærbar computer, som eleven forventes at medbringe på skolen hver dag. Den bærbare computer opbevares ikke på skolen efter skoletid, men tages med hjem af eleven hver dag. Det forventes, at eleven møder med computerens batteri fuldt opladet hver dag.

I tilfælde af at bærbar computer er leveret med en neoprentaske (sleeve), så skal sleeven som udgangspunkt altid anvendes under transport af computeren. Dette kan dog fraviges, hvis eleven er udstyret med en skoletaske/rygsæk specielt beregnet på opbevaring af en bærbar computer.

 

Aflevering
Bortset fra almindeligt slid skal computeren og medfølgende tilbehør afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Der må altså ikke ridses/males navn eller lign. på computerens kabinet.


Elever, der er bosiddende i Herning Kommune og med mere end 9 km til skole, har ifølge folkeskolelovens §26 ret til gratis befordring. Det er skolens kontor, der sørger for at bestille buskort til eleverne.

Elever, der er bosiddende i andre kommuner, skal rette henvendelse til egen kommune for at høre, om de kan bevilge befordring. Ved valg af 10. klasse i en anden kommune end hjemkommunen skal man oftest selv stå for transportudgifter. 


Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier ønsker at være en uddannelsesinstitution, hvor ingen – hverken elever eller ansatte – udsættes for sexisme eller seksuel chikane.

Det er vigtigt for os, at du trygt kan gå i skole hver eneste dag. Vi er en skole, hvor der er fokus på den værdige og respektfulde tilgang til alle, der færdes på og omkring skolen.

skolens hjemmeside kan du læse mere om vores fælles indsats imod sexisme, hvordan du skal forholde dig, og hvem du kan kontakte i forbindelse seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd.