Med henblik på at understøtte, videreudvikle og dokumentere organisationens kvalitetsarbejde er der udformet en kvalitetssystematik.

Kvalitetsarbejdet foregår i samspil mellem elever, kursister, medarbejdere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere, hvor blandt andet evaluering af undervisningsforløb, elevtrivselsundersøgelse, virksomhedstilfredshedsundersøgelse, medarbejdertilfredshedsundersøgelse og nøgletal indgår.Nedenstående afsnit forventes ajourført november 2023.

Kvalitetsarbejdet består af indbyrdes afhængige strategier og en opfølgningsplan.

Læs om strategierne og planen her


Hvert år gennemfører Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier trivselsundersøgelser (ETU) blandt eleverne.

Trivsel giver bedre forudsætninger for læring og er en forudsætning for, at veluddannede unge kommer i videreuddannelse eller i job efter endt uddannelse.

Måling og vurdering af, hvad der driver trivslen i det daglige liv på skolen, er et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever. Målet er at skabe de rammer, der efterspørges, for derigennem at gøre skolen til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden.

Målet er motiverende og indbydende læringsmæssige rammer, så Herningsholm er et attraktivt sted at uddanne sig.

 

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse for EUD/EUX 2023 (PDF)

Hvert år gennemfører skolen virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU), der skal belyse og benchmarke praktikvirksomhedernes tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Resultaterne fra VTU indgår i de enkelte afdelingers løbende kvalitetsarbejde, hvor der fastsættes et antal indsatsområder.

Se den seneste VTU her.

De lovmæssige krav

Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

  1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
  2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.
  3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4. forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Identifikation og kortlægning

Undervisningsmiljøvurderingen, der gennemfører hvert 3. år, understøttes af den årlige elevtrivselsundersøgelse. Derudover gennemfører HHX/HTX og EUD/EUX løbende undervisningsevalueringer på holdniveau.

Beskrivelse og vurdering

På baggrund af undersøgelsernes resultater inddrages eleverne og underviserne (For eksempel gennem gruppeinterview, elevråd og arbejdsmiljøgrupperne). Sammen med uddannelseschefer – og ledere udvælges en række fokusområder til forbedringer i det kommende år. Skolens afdelinger arbejder således generelt for at styrke miljøet og udviklingen i uddannelserne ved, at der tages fat på de ønsker eller problemer, som mange elever peger på.

Handlingsplan

Disse fokusområder indarbejdes i uddannelsesområdes handlingsplaner.

Af handlingsplanen fremgår i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, samt en konkretisering af hvilke problemer det drejer sig om, hvordan de bliver løst, tidshorisont samt de ansvarlige for gennemførelse af løsningen.

Opfølgning

En del af ovenstående handlingsplan er en vurdering af hvordan og hvornår man har tænkt sig at følge op på handlingsplanen. Sigtet er at kunne vurdere om tiltagene har haft den ønskede effekt.

 


Undervisningsmiljøvurdering 2021

Grundlaget for vurderingen er "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø".

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevernes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

Se mere i nedenstående indikatorer.

Både gennem og ved afslutningen af uddannelsesforløbene evalueres eleverne med hensyn til faglige kompetencer og færdigheder.

Dette sker både ved brug af den formative og summative evaluering. Den summative evaluering sker i form af karakterer efter 12-skalaen. Eleverne får karakterer både i løbet af uddannelsestiden samt ved den afsluttende prøve/ eksamen. De afsluttende karakterer bliver for den enkelte institution anvendt som nøgleindikatorer for institutionens faglighed. Dette sammenholdes i den sammenhæng med de socioøkonomiske faktorer (hvad kunne forventes opnået med elevens sociale baggrund).

Karakterer EUD/EUX 
Det er ikke muligt at hente en samlet oversigt over karakterer på erhvervsuddannelserne fra centrale databaser

 

 

Skolens erhvervsuddannelser sigter i store træk mod to mål efter endt uddannelse – nemlig beskæftigelse eller forsat videreuddannelse. 
Beskæftigelsesfrekvensen kan ses her.