Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier arbejder hele tiden på at leve op til Undervisningsministeriets fire klare mål for kvalitet. Indtil 2019 blev arbejdet med de fire mål beskrevet i Handlingsplan for Øget Gennemførelse, men fra 2020 udarbejdes en selvevaluering med fokusområde og opfølgningsplan på baggrund af blandt andet de ti kvalitetsindikatorer.

For at understøtte, videreudvikle og dokumentere organisationens kvalitetsarbejde er der udformet en kvalitetssystematik for både det fælles kvalitetsarbejde og det uddannelsesspecifikke. Kvalitetsarbejdet foregår i samspil mellem elever, kursister, medarbejder, ledelse og eksterne samarbejdspartnere, hvor blandt andet evaluering af undervisningsforløb, elevtrivselsundersøgelse, virksomhedstilfredshedsundersøgelse, medarbejdertilfredshedsundersøgelse, nøgletal samt fokus – og dialoginterviews indgår.

 
Den samlede indikator ligger i 2022 på 4,0 ligesom i 2020 og 2021, hvilket er det samme som landsgennemsnittet.

Ser vi på de seks indikatorer bag den samlede indikator kan vi se, at scoren på hver enkelt indikator er ligesom 2021.

Undtagelsen er Praktik, som er øget med 0,1 point og dermed igen på niveau med 2020. 

 

Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse: 2022.

Elevtrivselsundersøgelserne kan ses her (PDF).

Med nedenstående plan for skolens selvevaluering, fokusområder og opfølgning for 2020-2021 knytter vi ”Lov om gymnasiale uddannelser”, ”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, ”Fra folkeskole til faglært”, det risikobaserede tilsyn og de understøttende bekendtgørelser sammen med skolens strategiske indsatser og kvalitetsarbejdet ude i hver enkelt afdeling.

Vi sigter mod at have en rød tråd fra lovstof til strategi til ledere, medarbejdere og elever – og feedback tilbage igen.

 

 

Herningsholm Erhvervsskole har valgt at have fokus på to områder i perioden 2020-2022: Frafald og Studiemiljø.

Strategisk indsats

 

Studiemiljø

Fokusområde

 

Elevernes trivsel og velbefindende

Ændringsbehov/tiltag

 

Resultaterne af ETU 2019 & 2020 viser, at der i forhold til elevtrivslen foreligger et potentiale mht. at udvikle såvel skolens trivselsindsats som det faglige læringsmiljø på EUD/EUX og HHX/HTX.

Herningsholm ønsker gennem aktiv inddragelse af eleverne og elevrådet først at kortlægge, hvor behovene er og dernæst at gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel. 

Ydermere forventes disse tiltag både at gøre skolen mere attraktiv og dermed øge rekrutteringen samt at have en positiv effekt på udbyttet af undervisningen.

Samtidig ser vi arbejdet med dette fokusområde som en forankring af strategien ude i afdelingerne. Dette kan medvirke til en bedre feedback i forhold til strategisporene og dialog i organisationen generelt. 

 

Mål 2020 -2021

 

Det er målsætningen for EUD/EUX at scoren på Velbefindende øges til 4,4 og at scoren ved Læringsmiljø vil øges til 4,1 ved ETU 2021.

Det er målsætningen for HHX/HTX at scoren for Læringsmiljø ligger på landsgennemsnittet. Scoren for Social trivsel skal øges til 4,3 mens scoren for Faglige individuel trivsel skal øges til 4 ved ETU 2021.

ETU 2021 skal vise et bedre resultat end ETU 2020 og resultatet vil blive fulgt op af en eventuel revidering af opfølgningsplanen med sigte på at nå målet i 2021.

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om elevråd /UVM’s fokus på inddragelse af elevrådene på skolerne.

UVM’s fokus på dannelsesaspekt (her tilgodeset gennem øget elevinddragelse som en styrkelse af demokratisering og dermed dannelse hos eleverne)

Operationelt mål:

Kortlægning af hvilke faktorer, der bør have fokus i arbejdet for en bedre trivsel og fagligt studiemiljø. Drøftelser og handleplaner afdelingsvis.

Der kan gennemføres opfølgende lokale undersøgelser af trivsel og læringsmiljø vha. spørgeskema til skolens elever, hvis der viser sig specifikke behov for det i opfølgningsarbejdet. Aktiv dialog med eleverne både i direkte dialog i afdelingerne og via elevrådene prioriteres. Herigennem understøtter skolen elevrådsarbejdet.

Strategiske indsatser på skolen i øvrigt flugter med denne opfølgningsplan og forpligter de enkelte afdelinger på udvalgte mål.

 

Tidsplan:

Undersøgelse/kortlægning af hvor og hvordan trivsel og læringsmiljø kan bedres: 1. halvår af 2021

Drøftelse af resultater sammen med elevråd og sammen udstikke indsatsområder + afholdelse af workshop: 2021 medio

Opfølgning på resultaterne af ETU 2020: 2021 primo

Tilpasse aktiviteter og opfølgningsplan: 2021 primo

 

Ansvar:

Direktion 

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Inspirationsmaterialer fra DCUM mv.

 

Operationelt mål:

Hvordan styrkes elevinddragelsen konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med læringsmiljø og trivsel: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger? Hvorfor? – hvilke antagelser ligger bag valget af indsatser.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning kvartalsvis.

 

Ansvar:

Uddannelsesledere og elevrådene i samarbejde med den øverste ledelse.

Strategisk indsats

 

Frafald på EUD og gymnasierne

Fokusområde

 

Frafaldet på EUD og gymnasierne skal mindskes

Ændringsbehov/tiltag

 

Vi kan iagttage et øget frafald blandt eleverne. Dette frafald skal reduceres gennem et øget fokus på de frafaldstruede elever.

Mål 2021 

 

Frafald skal være lavere i 2021 end 2020. 

Opfølgningsplan på skoleniveau

 

Kvalitetssystem:

Bekendtgørelse om frafald

Bekendtgørelse om fravær

Aftalens fokus på fravær.

 

Operationelt mål:

Administrativ og organisatorisk styrkelse i forhold til at håndtere skolens fravær og frafald.

Synliggørelse af fravær gennem LUDUS, samt månedsvis afrapportering af fraværsstal til ledelse og STIL.

Månedsvis afrapportering af frafald til ledelse.

Der tages hånd om de frafaldstruede elever gennem målrettet og understøttende vejledning – også i mestring af hverdagen.

Praktikpladser: opnåelse af måltal for EUD-aftaler

Bedre koordinering af skolens administrative støttefunktioner samt med virksomheder og andre samarbejdspartnere omkring eleverne

 

Tidsplan:

2020 medio

 

Ansvar:

Direktion

Opfølgningsplan på afdelingsniveau

Kvalitetssystem:

Skolens kvalitetssystem

 

Operationelt mål:

Hvordan reduceres frafaldet konkret i afdelingen/uddannelsen?

Hvordan arbejder afdelingerne med frafald og fravær: Hvilke fokusområder og aktiviteter har de enkelte afdelinger?

Hvad siger frafald- og fraværstallene hver måned? Resultaterne drøftes i afdelingerne og i Vejledningen.

 

Tidsplan:

Løbende opfølgning hvert kvartal.

Ansvar:

Uddannelsesledere og kvalitetschef

 

 

 

 

De lovmæssige krav

Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

  1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
  2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer.
  3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4. forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Identifikation og kortlægning

I 2021 gennemførte skolen en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen, der gennemfører hvert 3. år, understøttes af den årlige elevtrivselsundersøgelse. Derudover gennemfører HHX/HTX og EUD/EUX løbende undervisningsevalueringer på holdniveau.

Beskrivelse og vurdering

På baggrund af undersøgelsernes resultater inddrages eleverne og underviserne (For eksempel gennem gruppeinterview, elevråd og arbejdsmiljøgrupperne). Sammen med uddannelseschefer – og ledere udvælges en række fokusområder til forbedringer i det kommende år. Skolens afdelinger arbejder således generelt for at styrke miljøet og udviklingen i uddannelserne ved, at der tages fat på de ønsker eller problemer, som mange elever peger på.

Handlingsplan

Disse fokusområder indarbejdes i uddannelsesområdes handlingsplaner.

Af handlingsplanen fremgår i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, samt en konkretisering af hvilke problemer det drejer sig om, hvordan de bliver løst, tidshorisont samt de ansvarlige for gennemførelse af løsningen.

Opfølgning

En del af ovenstående handlingsplan er en vurdering af hvordan og hvornår man har tænkt sig at følge op på handlingsplanen. Sigtet er at kunne vurdere om tiltagene har haft den ønskede effekt.

 


Undervisningsmiljøvurdering 2021

Grundlaget for vurderingen er "Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø".

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevernes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 

Se mere i nedenstående indikatorer.

Både gennem og ved afslutningen af uddannelsesforløbene evalueres eleverne med hensyn til faglige kompetencer og færdigheder.

Dette sker både ved brug af den formative og summative evaluering. Den summative evaluering sker i form af karakterer efter 12-skalaen. Eleverne får karakterer både i løbet af uddannelsestiden samt ved den afsluttende prøve/ eksamen. De afsluttende karakterer bliver for den enkelte institution anvendt som nøgleindikatorer for institutionens faglighed. Dette sammenholdes i den sammenhæng med de socioøkonomiske faktorer (hvad kunne forventes opnået med elevens sociale baggrund).

Karakterer EUD/EUX 
Det er ikke muligt at hente en samlet oversigt over karakterer på erhvervsuddannelserne fra centrale databaser

 

 

Skolens erhvervsuddannelser sigter i store træk mod to mål efter endt uddannelse – nemlig beskæftigelse eller forsat videreuddannelse. 
Beskæftigelsesfrekvensen kan ses her.

 

 

 

Der blev med erhvervsuddannelsesreformen i 2015 sat fire mål for erhvervsskolerne:

1.       Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse

2.       Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse

3.       Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

4.       Tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Hvordan Herningsholm indfrier de fire klare mål for erhvervsuddannelser kan ses på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1685.aspx.