I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser har regeringen fastsat fire klare mål og otte indikatorer: 

4 Politiske mål8 kvalitetsindikatorer

Mål 1

Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse
(25% i 2020 og 67% i 2025)

1. Antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse

Mål 2

Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
(mindst 60% i 2020 og 67% i 2025)

2. Fuldføringsprocent

Mål 3

Erhvervsskolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan

3. Antal elever på EUX

4. Antal elever, der tager fag på ekspertniveau og højere niveau

5. Antal elever, der har gennemført talentspor

6. Beskæftigelsesfrekvens

Mål 4

Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

7. Mål fra tilfredshedsundersøgelse

8. Mål fra virksomhedsundersøgelseVi gennemfører regelmæssige elektroniske tilfredshedsmålinger blandt eleverne og praktikvirksomheder. 

Elevtrivselsundersøgelse

Hvert erfterår gennemfører Herningsholm Erhvervsskole trivselsundersøgelser (ETU) blandt de studerende. Det er skolens målsætning, at elevtrivslen på alle skolens afdelinger skal have en score på mindst 70. 

En måling af elevtrivsel kan naturligvis ikke stå alene. Det er vitalt, at der bliver arbejdet med resultaterne i de enkelte afdelinger. Alle afdelinger skal derfor udarbejde handlingsplaner senest 26. maj 2017.

Som noget nyt udarbejder vi i år en fælles handleplan for Herningsholm Erhvervsskoles arbejde med ETU og VTU i en fælles skabelon

Elevtrivsel på EUD

Erhvervsuddannelsesreformen indebærer, at elevernes trivsel kommer under lup fra centralt hold i endnu højere grad end tidligere. Dette har resulteret, at der er i 2015 blev fastlagt en ny spørgeramme for EUD.

Det betyder at resultatet ikke er sammenligneligt med de tidlige års undersøgelser. For at kunne sammenligne med de tidligere år har skolen valgt at supplere den ny spørgeramme fra UVM med samme spørgsmål som i 2014. Begge spørgerammer fremgår af figuren til højre.


Handlingsplaner for ETU 2015


Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Virksomhedstilfredshedsundersøgelserne (VTU) gennemføres hvert andet år. Næste undersøgelse vil finde sted 2018.

Herningsholm Erhvervsskole gennemførte VTU i 4. kvartal 2016. 

Ud af de 859 adspurgte virksomheder valgte 423 at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 49 %. Besvarelsesprocenten var ligeledes på 49 i 2014. 

Generelt på skoleplan er tilfredsheden gået ned med 1 point. 

Resultatet af VTU 16 kan ses her og benchmarkingrapporten for de erhvervsskoler, der er med i benchmarkingnetværket kan ses her.

Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne


Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse: ETU 2016

Handlingsplan for øget gennemførelse skal være et ledelsesmæssigt værktøj, der samler skolens taktiske indsatser i en fælles diskurs for erhvervsuddannelsernes samlede virke og resultatopnåelse i forhold til de fire politiske mål.

Se den seneste handlingsplan for øget gennemførsel: Handlingsplan 2017

Opfølgning på handlingsplan 2014

I forbindelse med implementeringen af EUD-refomen har vi udført en kvalitetssikring. Se kvalitetssikring af EUD-reformen.

Som opfølgning på implementeringen af EUD-reformen, har vi videreudviklet på GF-forløbet. Se opfølgningsplan for GF1.

På Herningsholm Erhvervsskole udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene. Vurderingen omfatter det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen. Processen bag består af fire faser.

1. Identifikation og kortlægning

Kvalitetsafdelingen indsamler data fra den årlige Elevtrivselsundersøgelse, hvori der er tilføjet uddybende spørgsmål om undervisningsmiljøet på skolen.

2. Beskrivelse og vurdering

Ud fra disse data beskriver Kvalitetsafdelingen, uddannelseslederne, arbejdsmiljøgrupperne og elevrådsrepræsentanterne problemernes art, alvor og omfang.

I denne fase skal årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsningsforslag også findes. Desuden beskrives de velfungerende tiltag, som kan have positiv virkning på problematiske områder.

I år vil dette arbejde finde sted i efteråret 2015.

3. Prioritering og handlingsplan

Handlingsplanen er både en aktivitets- og tidsplan, der angiver den rækkefølge problemerne skal løses i. Den indeholder en beskrivelse af problemerne og de valgte løsninger samt en tidshorisont og den ansvarlige for løsning af problemet.  

4. Retningslinjer for opfølgning

Sammen med handlingsplanen udarbejdes også en opfølgningsplan, hvoraf det fremgår, hvordan og hvornår der følges op på handlingsplanen. En vigtig del af opfølgningen er også at vurdere og dokumentere, hvorvidt løsningerne har haft den ønskede effekt på problemerne.

Arbejdet med undervisningsmiljøet er en proces, og derfor gentages de fire faser med passende tidsintervaller (min. hvert 3. år) for at opdatere vurderingen.


Undervisningsmiljøvurdering 2014

Herningsholm Erhvervsskole - alle erhvervsuddannelser

Målsætninger for vores tekniske og merkantile erhvervsuddannelser i Herning og Ikast.

&nb

Fuldførelsesprocenter og gennensnitlig gennemførelsestid for hver enkelt erhvervsuddannelse på Herningsholm Erhvervsskole kan ses i denne oversigt:

Se også hvor mange, der er fortsat på hovedforløb eller anden uddannelse efter grundforløbet:

Hvor mange der har praktikplads:

Praktikpladsstatistik på uvm.dk

Karaktergennemsnit ved afsluttede EUD-forløb. Se seneste oversigt