BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af studieretningen for dig, der startede på HHX Herning i 2015 eller 2016. 

Skal jeg vælge studieretningen Innovation på HHX Herning?

Vil du arbejde med nyskabelse, forretningsudvikling og salg? Drømmer du om at starte egen virksomhed? Kan du tage initiativer - og er du ikke bange for at spytte i næverne? Har du mod på at gøre teori til virkelighed?

Hvordan forløber studieretningen Innovation på HHX Herning?

På denne studieretning kommer du til at lære tingene ved at prøve dem af i praksis. Samtidig får du inspiration fra både gamle og nye virksomheders udvikling, når det gælder markedsføring og økonomi.
Du får mulighed for at få produceret rigtige produkter, som du kan tjene penge på i virkeligheden. Du kommer hurtigt i gang med at udvikle et nyt produkt eller skabe et nyt marked. Produktet skal sælges og markedsføres, og du skal kunne vise Nordea en troværdig forretningsplan og et gennemarbejdet regnskab/budget. På den måde lærer du, hvordan iværksættere arbejder og de problemer og muligheder, virksomheder skal tackle i forbindelse med deres opstart og videreudvikling.

Tidligere elever har blandt andet udviklet disse idéer:

 • Medicin-døgnautomat
 • Smartphone-baseret rabatsystem til butikscentre
 • Aktivt kulfilter, der er indbygget i skrueproppen på vandflasker

Når din forretningsplan er blevet godkendt af Nordea, får du mulighed for at deltage i nationale og internationale iværksætterkonkurrencer, også kaldet Young Enterprise. Her vil din virksomhed over et 10 måneders forløb konkurrere mod ca. 1.000 danske – og ca. 30.000 europæiske – Young Enterprise-virksomheder. Dommerne er ledere fra dansk og europæisk erhvervsliv.
Herningsholm Erhvervsgymnasium har tradition for at klare sig godt i denne konkurrence med ca. 260.000 deltagere. Vores elever har i de seneste år fået flere topplaceringer i både danmarksmesterskaber og de europæiske finaler. Dette kan intet dansk - eller europæisk - gymnasium matche i øjeblikket.

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Udgangspunktet for faget er virksomhedens nær-miljø, altså sammenhængen mellem virksomheden og dens kunder. Også virksomhedens fjernmiljø, som spiller en stadig større rolle ved planlægningen af virksomhedens strategi og markedsføring, er centralt for faget.

Du lærer om erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du kommer til at arbejde med analyser og vurderinger af konkrete virksomheders bæredygtighed, indtjeningsevne og andre økonomiske nøgletal, bl.a. gennem læsning af regnskaber.

I virksomhedsøkonomi arbejder vi med

 • strategiske forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
 • økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed
 • erhvervsøkonomiske teorier og modeller
 • at fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
 • relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Interesser du dig for iværksætteri og det at skabe nyt? Eller drømmer du om at blive selvstændig eller om at arbejde professionelt med at få gode idéer, f.eks. som projektleder, udviklingskonsulent el. lign. Eller måske vil du bare være sikker på, at du er godt klædt på til at arbejde i et samfund, hvor evnen til nytænkning spiller en helt central rolle.

I Innovation arbejder du med at skabe nye idéer, servicer og processer. Du bliver introduceret til alle de vigtigste begreber, teorier og modeller, men kendetegnet for faget er, at vi prøver tingene af i stedet for kun at snakke om dem.

Vi arbejder med alle faser fra udvikling af den gode idé til etablering af en virksomhed. Du lærer hvordan, man skaber idéer, og hvordan man udvælger den bedste idé. Vi sætter fokus på analyser af markedet, koncepter og flyvende prototyper, samt patenter og varemærker. Du lærer også at udarbejde en forretningsplan, og hvordan du sikrer en virksomhed den bedst mulige drift.

Forretningsstrategi, markedsføringsstrategi og det at få styr på virksomhedens økonomi er helt centrale emner i undervisningen.

Gennem et grundigt arbejde med sprog, tekster og medier bliver du mere bevidst om din egen identitet, og du får en større bevidsthed om sprogets magt.

Målet er, at forbedre din evne og lyst til at læse og skrive, til kritisk og konstruktivt at arbejde med din egen og andres brug af dansk og til at reflektere over indhold og form i forskellige tekster.

Der arbejdes bla. med:

 • Sproget dansk
 • Danske tekster - historisk og tematisk
 • Medier
 • Mundtlig og skriftlig formidling

I faget dansk arbejder du også med medier, bl.a. visuel kommunikation og mediernes udvikling, form og indhold samt forskellige medieprodukter, herunder nyhedsformidling. 

I faget engelsk kommer du til at dykke ned i de engelsksprogede dele af verden og globalisering generelt. Det engelske sprog bruges både til at kommunikere med og til at forstå kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold.

Du kommer til at arbejde med engelsk kommunikation i praksis med særlig fokus på britiske og amerikanske forhold. På den måde bliver du i stand til at deltage i samfundsdebatten om f.eks. immigration i USA, valgreformer i Storbritannien eller udviklingen i Indien.  

International økonomi er et af HHX-uddannelsens profilfag. Du kommer til at arbejde med økonomiske teorier og metoder, som du skal bruge til at analysere samfundsøkonomiske sammenhænge.

Der er fokus på både nationale, europæiske og globale sammenhænge, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med handel med udlandet, global handel og det økonomiske samarbejde i EU.

Derudover kommer vi ind på:

 • samspillet mellem de økonomiske sektorer
 • makroøkonomiske analyser
 • økonomiske politikker og balanceproblemer.

Fortiden er en kilde til indsigt i nutiden. Hvis du kender til baggrunden for bl.a. kriges opståen og udviklingen af demokrati, har du bedre mulighed for at stille spørgsmål til de ting, der sker i dag.

Du kommer til at få indsigt i den historiske og kulturelle udvikling i andre samfund, og på den måde bliver du i stand til at tage stilling til historiske og aktuelle problemstillinger.

Vi kommer til at beskæftige os med:

 • hovedlinjer i nyere danmarkshistorie og verdenshistorie
 • vigtige konflikter og samarbejder i det 20. og 21. århundrede
 • den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 1945
 • udviklingen af demokrati og menneskerettigheder
 • forholdet mellem rige og fattige regioner
 • kultur og levevilkår i nationalt og globalt set.

Tysk

Du kommer til at lære om tysk sprog, herunder samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.  Faget er meget praktisk, så vi meget af undervisningen bliver brugt på at øve sproget, så du kan bruge det. Du bliver i stand til at udtrykke dig korrekt i relevante situationer, og du får en international vinkel på din uddannelse.

Du får desuden et indblik i tysk litteratur og kunst, og får en bredere forståelse af den tyske måde at udtrykke sig på og hvordan man formulerer et budskab i en flerkulturel sammenhæng.

Spansk

Du lærer at begå dig på spansk – både når du skal bestille en sodavand på en restaurant og når du arbejdsmæssigt skal samarbejde med spanske partnere. Du bliver i stand til at føre en samtale, analysere en tekst og sætte dig ind i spansk kultur. Du bliver i stand til at forstå korte samtaler mellem indfødte spaniere, foredrag om generelle emner, filmtale, radiotale og musiktekster.

Du lærer at forstå hovedindholdet i det talte sprog, uden at fokusere på detaljen. Du kommer til at kunne deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende spansk.

I erhvervsret lærer du om de love, som betyder noget for erhvervslivet. Du kommer til at lære, hvordan lovene på én gang skaber muligheder og sætter begrænsninger for virksomheder.

Faget har et særligt fokus på, hvordan man kan bruge erhvervsjuraen til at forbygge juridiske konflikter.

Du kommer til at

 • vurdere hvilke kilder (love, bemærkninger, retningslinjer, o. lign.) der skal bruges ved en konkret sag
 • forklare hvad der moralsk og juridisk ligger til grund for retskilderne
 • argumentere for valget af en bestemt løsning
 • tage stilling til, hvordan fremtidige konflikter kan undgås.

Vi kommer desuden ind på konflikter mellem ansatte og virksomheden, samt situationer hvor personer skylder penge eller er gået konkurs.

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Du får på et virkelighedsnært grundlag viden om, hvordan det det moderne, globaliserede samfund fungerer. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden og kobler det op på sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at lære om markeds-, blandings- og planøkonomi – i f.eks. med udgangspunkt i rentens betydning for privatøkonomiske beslutninger om køb af bolig og bil. Politik fylder også en væsentlig del, og du bliver sat ind i det danske politiske system og modeller for danske partiers placering i forhold til konservativisme, liberalisme og socialisme. Derudover skal vi beskæftige os med erhvervslivet og verden omkring os i form af globalisering og EU betyder meget for handel, investeringer, arbejdskraftmobilitet osv.

Matematik handler både om samfundsvidenskab og økonomi. Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder er en forudsætning for deltagelsen i politiske beslutningsprocesser.

Du kommer til at arbejde meget praktisk med matematikken, f.eks. når du analyserer naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner, og du får et solidt kendskab til matematiske områder, der bruges i økonomiske fag.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • beskrivelse og analyse af data ved hjælp af statistiske metoder
 • metoder til vurdering af forskellige opsparings- eller lånealternativer (rentes- og annuitetsregning)
 • beskrivelse af forskellige sammenhænge gennem funktionslære og funktionsanalyse
 • optimeringsmetoder for funktioner af en eller flere variable.

It bruges løbende i undervisningen, f.eks. til at lave animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient.

Du kommer til at lære om tysk sprog, herunder samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.  Faget er meget praktisk, så meget af undervisningen bliver brugt på at øve sproget, så du kan bruge det. Du bliver i stand til at udtrykke dig korrekt i relevante situationer, og du får en international vinkel på din uddannelse.

Du får desuden et indblik i:

 • tysk litteratur og kunst
 • en bredere forståelse af den tyske måde at udtrykke sig på
 • hvordan man formulerer et budskab i en flerkulturel sammenhæng

 

 

Matematik handler både om samfundsvidenskab og økonomi. Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder er en forudsætning for deltagelsen i politiske beslutningsprocesser.

Du kommer til at arbejde meget praktisk med matematikken, f.eks. når du analyserer naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner, og du får et solidt kendskab til matematiske områder, der bruges i økonomiske fag.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • beskrivelse og analyse af data ved hjælp af statistiske metoder
 • metoder til vurdering af forskellige opsparings- eller lånealternativer (rentes- og annuitetsregning)
 • beskrivelse af forskellige sammenhænge gennem funktionslære og funktionsanalyse
 • optimeringsmetoder for funktioner af en eller flere variable.

It bruges løbende i undervisningen, f.eks. til at lave animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient.

Du kommer til at lære om finansielle institutioner som banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og investeringsselskaber.  Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en virksomhed skaffer penge til at investere i f.eks. nye maskiner? Du finder ud af, hvad der styrer prisen på aktier, obligationer og renter.

Vi kommer også ind på private husstande. Hvordan kan en almindelig familie få en indtægt? Her kommer vi ind på skatteforhold, pensioner, opsparing, lån og forsikring. Du lærer også at opstille et budget.

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig.

Du bliver klogere på den nyere forskning inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Du kommer bl.a. til at lære om:

 • Gruppens psykologi
 • Menneskets udvikling fra barndom til alderdom
 • Håndtering af udfordringer f.eks. stress og psykisk pres
 • Desuden kan indgå emner, der passer til din studieretning f.eks. sundhedspsykologi, idrætspsykologi eller psykiske sygdomme

Hvordan skal en virksomhed fortælle om sine produkter, så kunderne får lyst til at købe? Det lærer du om i markedskommunikation.

Du får viden om sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg og markedsføringsstrategi- og planlægning. Du lærer at:

 • analysere reklamer og PR
 • lægge en kreativ mediestrategi, der tager hensyn til målgruppen
 • vælge det rette medie  - skal det være massekommunikation eller skal det være indirekte reklame?

 

En anden vigtig faktor er at lave en tidsplan og et budget for din medieplan. Når kampagnen er gennemført, skal du måle, om den har haft en effekt ved f.eks. at måle på salget før og efter din kampagne.

Hvordan leder man en organisation, så den kan tilpasse sig udviklingen i samfundet?  Hvordan kan man organisere et team, så medarbejdernes ressourcer udnyttes bedst muligt? Og hvordan bevarer man medarbejdernes motivation? Det er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at få svar på i faget ”Organisation”.

Kompetencer indenfor udvikling og værdiskabelse er efterspurgte i næsten alle brancher i ind og udland. Studieretningen er også det naturlige valg, hvis du overvejer at blive selvstændig. En HHX giver dig et forspring, både i forbindelse med videregående studier og en praktikplads i erhvervslivet. Du kan bruge din HHX til at arbejde med udvikling og værdiskabelse i erhvervslivet. Det kan f.eks. være i reklamebranchen, en udviklingsafdeling eller din egen handelsvirksomhed.

Hhx er adgangsgivende til alle videregående uddannelser; men i nogle tilfælde vil du skulle supplere din hhx-eksamen med nye fag for at opfylde uddannelsernes specifikke adgangskrav.

Studieretningen Innovation giver direkte adgang til akademiuddannelser som Markedsføringsøkonom, Handelsøkonom og Multimediedesigner. Du får også direkte adgang til pædagog- og læreruddannelserne samt til universitetsstudier i Jura, Dansk, Engelsk og 2. fremmedsprog (Tysk eller Spansk).

Vælger du Matematik B som valgfag, opfylder du de specifikke adgangskrav til videregående uddannelser som f.eks. HA, Finansøkonom, Samfundsfag og Statskundskab, International Business, Erhvervsøkonomi og erhvervssprog og en lang række andre.

Drømmer du om en videregående uddannelse indenfor f.eks. Business Development Engineering (BDE), Innovation and Business eller Lægevidenskab, skal du supplere din hhx-eksamen med fagene Matematik A samt Fysik og Kemi på forskellige niveauer.

Se hvilke videregående uddannelser studieretningen Innovation tysk og Innovation spansk giver adgang til på Adgangskortet: