BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af studieretningen for dig, der startede på HHX Herning i 2015 eller 2016.

Skal jeg vælge studieretningen International, spansk?

Kan du heller ikke få nok af tyrefægtning, tapas og Fernando Torres? Spanien er spændende på mange måder, og på denne studieretning kommer du i dybden med den spanske og latinamerikanske kultur. Du lærer også at udnytte denne viden til at markedsføre dine varer i den spansktalende del af verden.

Hvordan forløber studieretningen International, spansk på HHX Herning?

Du får et godt indblik i den spanske og latinamerikanske måde at leve på. I Spanien er der for eksempel et større skel mellem leder og medarbejder. Hvor vi i Danmark er vant til demokrati og medbestemmelse, er det i Spanien ofte lederen, der skærer igennem og tager beslutningerne. Du får også indblik i de unges liv i Spanien. Her er over 50 procent arbejdsløse, og vi kommer ind på, hvad det betyder for deres livsstil.
Du får praktisk indblik i at analysere kulturer, når du skal på feltarbejde i lokalområdet for at undersøge andre kulturer. Det kunne være ved busstoppestedet, i Føtex, på biblioteket eller i Bazar Vest. Kulturforståelsen kan bruges, når man skal markedsføre sine produkter. Du kommer selv til at arbejde med at lave reklamer, der er henvendt direkte til Latinamerika eller Spanien. Her lærer du bl.a., hvordan man i Latinamerika i endnu højere grad end i Spanien, skal få reklamerne til at påvirke forbrugernes følelser. 

På 2. år afvikles noget af undervisningen på en studietur til Spanien, hvor klassen bliver undervist på en sprogskole og bor hos lokale. Der vil også blive indlagt relevante besøg på f.eks. virksomheder, museer.

HHX er adgangsgivende til alle videregående uddannelser. I nogle tilfælde skal du dog supplere din HHX-eksamen med nye fag for at opfylde uddannelsernes specifikke adgangskrav. 

Studieretningen International Spansk giver direkte adgang til en række videregående uddannelser som fx pædagog- og læreruddannelserne, universitetsstudier inden for Jura, Journalistik, Kommunikation, Samfundsfag og Statskundskab, Historie, Dansk, Engelsk og Spansk. 

HHX giver desuden kompetencer til at søge elevplads inden for det merkantile område:
Revisor, ejendomsmægler, lægesekretær, shipping, advokatsekretær osv.

Finder du undervejs i din hhx-uddannelse ud af, at du hellere vil uddanne dig til læge eller ingeniør, kræves der efterfølgende supplering i Fysik og Kemi samt evt. matematik for at opfylde de specifikke adgangskrav. Visse studier inden for økonomi og datalogi kræver også Matematik på A-niveau.

Se hvilke videregående uddannelser studieretningen International spansk giver adgang til på Adgangskortet:

 

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Udgangspunktet for faget er virksomhedens nær-miljø, altså sammenhængen mellem virksomheden og dens kunder. Også virksomhedens fjernmiljø, som spiller en stadig større rolle ved planlægningen af virksomhedens strategi og markedsføring, er centralt for faget.

Du lærer at begå dig på spansk – både når du skal bestille en sodavand på en restaurant og når du arbejdsmæssigt skal samarbejde med spanske partnere. Du bliver i stand til at føre en samtale, analysere en tekst og sætte dig ind i spansk kultur. Du bliver i stand til at forstå korte samtaler mellem indfødte spaniere, foredrag om generelle emner, filmtale, radiotale og musiktekster.

Du lærer at forstå hovedindholdet i det talte sprog, uden at fokusere på detaljen. Du kommer til at kunne deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende spansk.

I kulturforståelse B får du undervisning i kulturteoretiske ideer og lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk, fx kulturmøder i en multietnisk storby.

Du arbejder med emner som identitetsdannelse, integration, etik og moral - både som historisk og nutidigt fænomen.

Gennem et grundigt arbejde med sprog, tekster og medier bliver du mere bevidst om din egen identitet, og du får en større bevidsthed om sprogets magt.

Målet er, at forbedre din evne og lyst til at læse og skrive, til kritisk og konstruktivt at arbejde med din egen og andres brug af dansk og til at reflektere over indhold og form i forskellige tekster.

Der arbejdes bla. med:

 • Sproget dansk
 • Danske tekster - historisk og tematisk
 • Medier
 • Mundtlig og skriftlig formidling

I faget dansk arbejder du også med medier, bl.a. visuel kommunikation og mediernes udvikling, form og indhold samt forskellige medieprodukter, herunder nyhedsformidling. 

I faget engelsk kommer du til at dykke ned i de engelsksprogede dele af verden og globalisering generelt. Det engelske sprog bruges både til at kommunikere med og til at forstå kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold.

Du kommer til at arbejde med engelsk kommunikation i praksis med særlig fokus på britiske og amerikanske forhold. På den måde bliver du i stand til at deltage i samfundsdebatten om f.eks. immigration i USA, valgreformer i Storbritannien eller udviklingen i Indien.  

International økonomi er et af HHX-uddannelsens profilfag. Du kommer til at arbejde med økonomiske teorier og metoder, som du skal bruge til at analysere samfundsøkonomiske sammenhænge.

Der er fokus på både nationale, europæiske og globale sammenhænge, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med handel med udlandet, global handel og det økonomiske samarbejde i EU.

Derudover kommer vi ind på:

 • samspillet mellem de økonomiske sektorer
 • makroøkonomiske analyser
 • økonomiske politikker og balanceproblemer.

Fortiden er en kilde til indsigt i nutiden. Hvis du kender til baggrunden for bl.a. kriges opståen og udviklingen af demokrati, har du bedre mulighed for at stille spørgsmål til de ting, der sker i dag.

Du kommer til at få indsigt i den historiske og kulturelle udvikling i andre samfund, og på den måde bliver du i stand til at tage stilling til historiske og aktuelle problemstillinger.

Vi kommer til at beskæftige os med:

 • hovedlinjer i nyere danmarkshistorie og verdenshistorie
 • vigtige konflikter og samarbejder i det 20. og 21. århundrede
 • den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 1945
 • udviklingen af demokrati og menneskerettigheder
 • forholdet mellem rige og fattige regioner
 • kultur og levevilkår i nationalt og globalt set.

Du lærer om erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du kommer til at arbejde med analyser og vurderinger af konkrete virksomheders bæredygtighed, indtjeningsevne og andre økonomiske nøgletal, bl.a. gennem læsning af regnskaber.

I virksomhedsøkonomi arbejder vi med

 • strategiske forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
 • økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed
 • erhvervsøkonomiske teorier og modeller
 • at fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
 • relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Matematik handler både om samfundsvidenskab og økonomi. Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder er en forudsætning for deltagelsen i politiske beslutningsprocesser.

Du kommer til at arbejde meget praktisk med matematikken, f.eks. når du analyserer naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner, og du får et solidt kendskab til matematiske områder, der bruges i økonomiske fag.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • beskrivelse og analyse af data ved hjælp af statistiske metoder
 • metoder til vurdering af forskellige opsparings- eller lånealternativer (rentes- og annuitetsregning)
 • beskrivelse af forskellige sammenhænge gennem funktionslære og funktionsanalyse
 • optimeringsmetoder for funktioner af en eller flere variable.

It bruges løbende i undervisningen, f.eks. til at lave animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient.

I erhvervsret lærer du om de love, som betyder noget for erhvervslivet. Du kommer til at lære, hvordan lovene på én gang skaber muligheder og sætter begrænsninger for virksomheder.

Faget har et særligt fokus på, hvordan man kan bruge erhvervsjuraen til at forbygge juridiske konflikter.

Du kommer til at

 • vurdere hvilke kilder (love, bemærkninger, retningslinjer, o. lign.) der skal bruges ved en konkret sag
 • forklare hvad der moralsk og juridisk ligger til grund for retskilderne
 • argumentere for valget af en bestemt løsning
 • tage stilling til, hvordan fremtidige konflikter kan undgås.

Vi kommer desuden ind på konflikter mellem ansatte og virksomheden, samt situationer hvor personer skylder penge eller er gået konkurs.

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Du får på et virkelighedsnært grundlag viden om, hvordan det det moderne, globaliserede samfund fungerer. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden og kobler det op på sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at lære om markeds-, blandings- og planøkonomi – i f.eks. med udgangspunkt i rentens betydning for privatøkonomiske beslutninger om køb af bolig og bil. Politik fylder også en væsentlig del, og du bliver sat ind i det danske politiske system og modeller for danske partiers placering i forhold til konservativisme, liberalisme og socialisme. Derudover skal vi beskæftige os med erhvervslivet og verden omkring os i form af globalisering og EU betyder meget for handel, investeringer, arbejdskraftmobilitet osv.

Du lærer om erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du kommer til at arbejde med analyser og vurderinger af konkrete virksomheders bæredygtighed, indtjeningsevne og andre økonomiske nøgletal, bl.a. gennem læsning af regnskaber.

I virksomhedsøkonomi arbejder vi med

 • strategiske forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
 • økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed
 • erhvervsøkonomiske teorier og modeller
 • at fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
 • relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Kernen i faget er det franske sprog, som du skal lære at beherske mundtligt og skriftligt. Du kommer til at sætte dig ind i den fransksprogede kultur og det franske samfund ved at studere fransk kultur og litteratur. Fransk kultur har haft en central placering i udviklingen af Europas tankegods, og faget gør dig også i stand til at sammenligne din egen kultur med den fransksprogede.

Du lærer at forstå hovedindholdet i det talte sprog, uden at fokusere på detaljen. Du kommer til at kunne deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende fransk.

Matematik handler både om samfundsvidenskab og økonomi. Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder er en forudsætning for deltagelsen i politiske beslutningsprocesser.

Du kommer til at arbejde meget praktisk med matematikken, f.eks. når du analyserer naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner, og du får et solidt kendskab til matematiske områder, der bruges i økonomiske fag.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • beskrivelse og analyse af data ved hjælp af statistiske metoder
 • metoder til vurdering af forskellige opsparings- eller lånealternativer (rentes- og annuitetsregning)
 • beskrivelse af forskellige sammenhænge gennem funktionslære og funktionsanalyse
 • optimeringsmetoder for funktioner af en eller flere variable.

It bruges løbende i undervisningen, f.eks. til at lave animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient.

Du kommer til at lære om tysk sprog, herunder samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.  Faget er meget praktisk, så vi meget af undervisningen bliver brugt på at øve sproget, så du kan bruge det. Du bliver i stand til at udtrykke dig korrekt i relevante situationer, og du får en international vinkel på din uddannelse.

Du får desuden et indblik i tysk litteratur og kunst, og får en bredere forståelse af den tyske måde at udtrykke sig på og hvordan man formulerer et budskab i en flerkulturel sammenhæng.

Du kommer til at lære om finansielle institutioner som banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og investeringsselskaber.  Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en virksomhed skaffer penge til at investere i f.eks. nye maskiner? Du finder ud af, hvad der styrer prisen på aktier, obligationer og renter.

Vi kommer også ind på private husstande. Hvordan kan en almindelig familie få en indtægt? Her kommer vi ind på skatteforhold, pensioner, opsparing, lån og forsikring. Du lærer også at opstille et budget.

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig.

Du bliver klogere på den nyere forskning inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Du kommer bl.a. til at lære om:

 • Gruppens psykologi
 • Menneskets udvikling fra barndom til alderdom
 • Håndtering af udfordringer f.eks. stress og psykisk pres
 • Desuden kan indgå emner, der passer til din studieretning f.eks. sundhedspsykologi, idrætspsykologi eller psykiske sygdomme

Hvordan skal en virksomhed fortælle om sine produkter, så kunderne får lyst til at købe? Det lærer du om i markedskommunikation.

Du får viden om sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg og markedsføringsstrategi- og planlægning. Du lærer at:

 • analysere reklamer og PR
 • lægge en kreativ mediestrategi, der tager hensyn til målgruppen
 • vælge det rette medie  - skal det være massekommunikation eller skal det være indirekte reklame?

 

En anden vigtig faktor er at lave en tidsplan og et budget for din medieplan. Når kampagnen er gennemført, skal du måle, om den har haft en effekt ved f.eks. at måle på salget før og efter din kampagne.

Hvordan leder man en organisation, så den kan tilpasse sig udviklingen i samfundet?  Hvordan kan man organisere et team, så medarbejdernes ressourcer udnyttes bedst muligt? Og hvordan bevarer man medarbejdernes motivation? Det er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at få svar på i faget ”Organisation”.

Du bliver rustet til at kunne og turde tage ordet offentligt, mundtligt såvel som skriftligt. Du lærer også at arbejde systematisk med empiri, analyse og metode.

Alle elever lærer at give mundtlig og skriftlig konstruktiv feedback til hinandens mundtlige og skriftlige formidling. Målet er at lære at coache hinanden, dvs. at klarlægge afsenders hensigt og at sætte afsenders proces i fokus. Du lærer desuden at give en præcis konstruktiv feedback.