BEMÆRK: Dette er en beskrivelse af studieretningen for dig, der startede på HHX Ikast i 2015 eller 2016.

Skal jeg vælge studieretningen International?

Studieretningen International er for dig, som gerne vil arbejde i en international virksomhed, handle med udenlandske kunder og rejse. Internationale elever interesserer sig for sprog, salg, markedsføring, samfundsfag og fremmede kulturer – både i Europa og i lande med ikke-vestlig kultur.

Hvordan forløber studieretningen International på HHX Ikast?

På den internationale studieretning lærer du teoretisk og praktisk, hvordan du skal begå dig i lande med andre kulturer og vaner. Dine studieretningsfag er Afsætning A, International økonomi A og Kulturforståelse C.

I studieretningsfaget Afsætning kommer du til at arbejde med afsætning på både det danske og det globale marked. I undervisningen har vi fokus på, hvordan firmaer kan sikre sig en indtjening ved at udnytte virksomhedernes muligheder på markedet bedst muligt. Vi vil undersøge hvad man skal tage hensyn til, når man udvikler produkter til mennesker med en anden kulturel baggrund og ikke mindst hvordan man skal tilpasse sin markedsføring til målgrupper i andre lande.

I afsætning arbejder vi sammen med en række andre fag. F.eks. kan du i samarbejde med engelsk undersøge store engelske og amerikanske virksomheders reklamer og øvrige markedsføring f.eks. på facebook. I samarbejde med virksomhedsøkonomi kommer du til at udarbejde virksomhedsanalyser, hvor du bl.a. kigger på virksomhedens målgrupper og hvordan virksomheden skal lave produkterne og sætte prisen for at opnå salg.

Afsætning arbejder også tæt sammen med international økonomi for at fastlægge, hvordan samfundsforholdene og økonomien ser ud i andre lande, som man måske kan eksportere til.

Kulturforståelse er både et selvstændigt fag på den internationale studieretning og et vigtigt emneområde i afsætning. Vi kommer i afsætning ind på, hvordan kunderne er forskellige i forskellige lande og på hvilken måde virksomhederne agerer forskelligt i forskellige kulturer.

I studieretningsfaget International økonomi er der fokus på, at man er i stand til at navigere i en verden, der hele tiden er i forandring, og hvor økonomiske og politiske beslutninger fra udlandet i øget grad påvirker den danske samfundsøkonomi. Du får desuden en forståelse for de underliggende økonomiske faktorer, og lærer gennem egne analyser og diskussioner at argumentere for forskellige tilgange til løsning af de samfundsøkonomiske udfordringer.

Udover de rent faglige timer har du forskellige muligheder for at opleve verden. Der er studieture hvert år: På første år rejser vi til Berlin, på andet år til London og på tredje år til New York/Washington.

Når du er færdig på HHX, kan vi hjælpe dig med at få praktikplads, sprogskoleophold eller studieophold i England, Tyskland eller Spanien.

Hvad kan jeg blive?

HHX er adgangsgivende til alle videregående uddannelser:
Økonomi, sprog, jura, statskundskab, journalist, markedsøkonom, finansøkonom, historie, medicin, lærer, ingeniør, psykologi osv.

HHX giver også adgang til at søge elevplads indenfor det merkantile område:
Revisor, ejendomsmægler, lægesekretær, shipping, butiksassistent, kontorassistent, advokatsekretær osv.

Se hvilke videregående uddannelser studieretningen International giver adgang til på Adgangskortet:

 

 

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Udgangspunktet for faget er virksomhedens nær-miljø, altså sammenhængen mellem virksomheden og dens kunder. Også virksomhedens fjernmiljø, som spiller en stadig større rolle ved planlægningen af virksomhedens strategi og markedsføring, er centralt for faget.

International økonomi er et af HHX-uddannelsens profilfag. Du kommer til at arbejde med økonomiske teorier og metoder, som du skal bruge til at analysere samfundsøkonomiske sammenhænge.

Der er fokus på både nationale, europæiske og globale sammenhænge, hvor du bl.a. kommer til at arbejde med handel med udlandet, global handel og det økonomiske samarbejde i EU.

Derudover kommer vi ind på:

 • samspillet mellem de økonomiske sektorer
 • makroøkonomiske analyser
 • økonomiske politikker og balanceproblemer.

Faget kulturforståelse handler om, hvordan kultur skabes, og hvilken rolle kultur spiller for os selv og for andre. Hvad er kultur egentlig og hvordan kan man se identitet som en kulturel proces?

Evnen til at kommunikere på tværs af kulturer er det centrale formål. Gennem arbejdet med kulturelle processer lærer du at begå dig i en verden præget af kulturel mangfoldighed og kulturel forandring.

Du kommer til at arbejde med at:

 • bruge relevant kulturteori til at sammenligne forskellige kulturer
 • beskrive hvordan kultur kommer til udtryk
 • reflektere over egne og andres værdier
 • forstå din egen og andres kultur.

Gennem et grundigt arbejde med sprog, tekster og medier bliver du mere bevidst om din egen identitet, og du får en større bevidsthed om sprogets magt.

Målet er, at forbedre din evne og lyst til at læse og skrive, til kritisk og konstruktivt at arbejde med din egen og andres brug af dansk og til at reflektere over indhold og form i forskellige tekster.

Der arbejdes bla. med:

 • Sproget dansk
 • Danske tekster - historisk og tematisk
 • Medier
 • Mundtlig og skriftlig formidling

I faget dansk arbejder du også med medier, bl.a. visuel kommunikation og mediernes udvikling, form og indhold samt forskellige medieprodukter, herunder nyhedsformidling. 

I faget engelsk kommer du til at dykke ned i de engelsksprogede dele af verden og globalisering generelt. Det engelske sprog bruges både til at kommunikere med og til at forstå kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold.

Du kommer til at arbejde med engelsk kommunikation i praksis med særlig fokus på britiske og amerikanske forhold. På den måde bliver du i stand til at deltage i samfundsdebatten om f.eks. immigration i USA, valgreformer i Storbritannien eller udviklingen i Indien.  

Tysk

Du kommer til at lære om tysk sprog, herunder samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.  Faget er meget praktisk, så vi meget af undervisningen bliver brugt på at øve sproget, så du kan bruge det. Du bliver i stand til at udtrykke dig korrekt i relevante situationer, og du får en international vinkel på din uddannelse.

Du får desuden et indblik i litteratur og kunst, en bredere forståelse af den tyske måde at udtrykke sig på, og viden om hvordan man formulerer et budskab i en flerkulturel sammenhæng.

Spansk

Du lærer at begå dig på spansk – både når du skal bestille en sodavand på en restaurant og når du arbejdsmæssigt skal samarbejde med spanske partnere. Du bliver i stand til at:

 • føre en samtale
 • analysere en tekst
 • sætte dig ind i spansk kultur
 • forstå korte samtaler mellem indfødte spaniere, foredrag om generelle emner, filmtale, radiotale og musiktekster
 • forstå hovedindholdet i det talte sprog, uden at fokusere på detaljen. 
 • deltage i en samtale på et enkelt og sammenhængende spansk.

 

 

Fortiden er en kilde til indsigt i nutiden. Hvis du kender til baggrunden for bl.a. kriges opståen og udviklingen af demokrati, har du bedre mulighed for at stille spørgsmål til de ting, der sker i dag.

Du kommer til at få indsigt i den historiske og kulturelle udvikling i andre samfund, og på den måde bliver du i stand til at tage stilling til historiske og aktuelle problemstillinger.

Vi kommer til at beskæftige os med:

 • hovedlinjer i nyere danmarkshistorie og verdenshistorie
 • vigtige konflikter og samarbejder i det 20. og 21. århundrede
 • den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 1945
 • udviklingen af demokrati og menneskerettigheder
 • forholdet mellem rige og fattige regioner
 • kultur og levevilkår i nationalt og globalt set.

Du lærer om erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du kommer til at arbejde med analyser og vurderinger af konkrete virksomheders bæredygtighed, indtjeningsevne og andre økonomiske nøgletal, bl.a. gennem læsning af regnskaber.

I virksomhedsøkonomi arbejder vi med

 • strategiske forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
 • økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomhed
 • erhvervsøkonomiske teorier og modeller
 • at fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
 • relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget beskæftiger sig med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

Udgangspunktet for faget er virksomhedens nær-miljø, altså sammenhængen mellem virksomheden og dens kunder. Også virksomhedens fjernmiljø, som spiller en stadig større rolle ved planlægningen af virksomhedens strategi og markedsføring, er centralt for faget.

Matematik handler både om samfundsvidenskab og økonomi. Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder er en forudsætning for deltagelsen i politiske beslutningsprocesser.

Du kommer til at arbejde meget praktisk med matematikken, f.eks. når du analyserer naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner, og du får et solidt kendskab til matematiske områder, der bruges i økonomiske fag.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • beskrivelse og analyse af data ved hjælp af statistiske metoder
 • metoder til vurdering af forskellige opsparings- eller lånealternativer (rentes- og annuitetsregning)
 • beskrivelse af forskellige sammenhænge gennem funktionslære og funktionsanalyse
 • optimeringsmetoder for funktioner af en eller flere variable.

It bruges løbende i undervisningen, f.eks. til at lave animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient.

I erhvervsret lærer du om de love, som betyder noget for erhvervslivet. Du kommer til at lære, hvordan lovene på én gang skaber muligheder og sætter begrænsninger for virksomheder.

Faget har et særligt fokus på, hvordan man kan bruge erhvervsjuraen til at forbygge juridiske konflikter.

Du kommer til at

 • vurdere hvilke kilder (love, bemærkninger, retningslinjer, o. lign.) der skal bruges ved en konkret sag
 • forklare hvad der moralsk og juridisk ligger til grund for retskilderne
 • argumentere for valget af en bestemt løsning
 • tage stilling til, hvordan fremtidige konflikter kan undgås.

Vi kommer desuden ind på konflikter mellem ansatte og virksomheden, samt situationer hvor personer skylder penge eller er gået konkurs.

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Du får på et virkelighedsnært grundlag viden om, hvordan det det moderne, globaliserede samfund fungerer. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden og kobler det op på sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at lære om markeds-, blandings- og planøkonomi – i f.eks. med udgangspunkt i rentens betydning for privatøkonomiske beslutninger om køb af bolig og bil. Politik fylder også en væsentlig del, og du bliver sat ind i det danske politiske system og modeller for danske partiers placering i forhold til konservativisme, liberalisme og socialisme. Derudover skal vi beskæftige os med erhvervslivet og verden omkring os i form af globalisering og EU betyder meget for handel, investeringer, arbejdskraftmobilitet osv.

Du kommer til at lære om tysk sprog, herunder samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.  Faget er meget praktisk, så meget af undervisningen bliver brugt på at øve sproget, så du kan bruge det. Du bliver i stand til at udtrykke dig korrekt i relevante situationer, og du får en international vinkel på din uddannelse.

Du får desuden et indblik i:

 • tysk litteratur og kunst
 • en bredere forståelse af den tyske måde at udtrykke sig på
 • hvordan man formulerer et budskab i en flerkulturel sammenhæng

 

 

Matematik handler både om samfundsvidenskab og økonomi. Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder er en forudsætning for deltagelsen i politiske beslutningsprocesser.

Du kommer til at arbejde meget praktisk med matematikken, f.eks. når du analyserer naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner, og du får et solidt kendskab til matematiske områder, der bruges i økonomiske fag.

Vi kommer blandt andet ind på:

 • beskrivelse og analyse af data ved hjælp af statistiske metoder
 • metoder til vurdering af forskellige opsparings- eller lånealternativer (rentes- og annuitetsregning)
 • beskrivelse af forskellige sammenhænge gennem funktionslære og funktionsanalyse
 • optimeringsmetoder for funktioner af en eller flere variable.

It bruges løbende i undervisningen, f.eks. til at lave animationer, der viser overgang fra differenskvotient til differentialkvotient.

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Du får på et virkelighedsnært grundlag viden om, hvordan det det moderne, globaliserede samfund fungerer. Vi tager udgangspunkt i vores egen verden og kobler det op på sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge.

Du kommer bl.a. til at lære om markeds-, blandings- og planøkonomi – i f.eks. med udgangspunkt i rentens betydning for privatøkonomiske beslutninger om køb af bolig og bil. Politik fylder også en væsentlig del, og du bliver sat ind i det danske politiske system og modeller for danske partiers placering i forhold til konservativisme, liberalisme og socialisme. Derudover skal vi beskæftige os med erhvervslivet og verden omkring os i form af globalisering og se på, hvor meget EU betyder for handel, investeringer, arbejdskraftmobilitet osv.

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig.

Du bliver klogere på den nyere forskning inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt personlighed og identitet.

Du kommer bl.a. til at lære om:

 • Gruppens psykologi
 • Menneskets udvikling fra barndom til alderdom
 • Håndtering af udfordringer f.eks. stress og psykisk pres
 • Desuden kan indgå emner, der passer til din studieretning f.eks. sundhedspsykologi, idrætspsykologi eller psykiske sygdomme

Hvordan skal en virksomhed fortælle om sine produkter, så kunderne får lyst til at købe? Det lærer du om i markedskommunikation.

Du får viden om sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg og markedsføringsstrategi- og planlægning. Du lærer at:

 • analysere reklamer og PR
 • lægge en kreativ mediestrategi, der tager hensyn til målgruppen
 • vælge det rette medie  - skal det være massekommunikation eller skal det være indirekte reklame?

 

En anden vigtig faktor er at lave en tidsplan og et budget for din medieplan. Når kampagnen er gennemført, skal du måle, om den har haft en effekt ved f.eks. at måle på salget før og efter din kampagne.

Du bliver rustet til at kunne og turde tage ordet offentligt, mundtligt såvel som skriftligt. Du lærer også at arbejde systematisk med empiri, analyse og metode.

Alle elever lærer at give mundtlig og skriftlig konstruktiv feedback til hinandens mundtlige og skriftlige formidling. Målet er at lære at coache hinanden, dvs. at klarlægge afsenders hensigt og at sætte afsenders proces i fokus. Du lærer desuden at give en præcis konstruktiv feedback. 

Interesser du dig for iværksætteri og det at skabe nyt? Eller drømmer du om at blive selvstændig eller om at arbejde professionelt med at få gode idéer, f.eks. som projektleder, udviklingskonsulent el. lign. Eller måske vil du bare være sikker på, at du er godt klædt på til at arbejde i et samfund, hvor evnen til nytænkning spiller en helt central rolle.

I Innovation arbejder du med at skabe nye idéer, servicer og processer. Du bliver introduceret til alle de vigtigste begreber, teorier og modeller, men kendetegnet for faget er, at vi prøver tingene af i stedet for kun at snakke om dem.

Vi arbejder med alle faser fra udvikling af den gode idé til etablering af en virksomhed. Du lærer hvordan man skaber idéer og hvordan man udvælger den bedste idé. Vi sætter fokus på analyser af markedet, koncepter og flyvende prototyper, samt patenter og varemærker. Du lærer også at udarbejde en forretningsplan og hvordan du sikrer en virksomhed den bedst mulige drift. Forretningsstrategi, markedsføringsstrategi og det at få styr på virksomhedens økonomi er helt centrale emner i undervisningen.

Du kommer til at lære om finansielle institutioner som banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og investeringsselskaber.  Vi kommer blandt andet ind på, hvordan en virksomhed skaffer penge til at investere i f.eks. nye maskiner? Du finder ud af, hvad der styrer prisen på aktier, obligationer og renter.

Vi kommer også ind på private husstande. Hvordan kan en almindelig familie få en indtægt? Her kommer vi ind på skatteforhold, pensioner, opsparing, lån og forsikring. Du lærer også at opstille et budget.