Næste skoleår begynder onsdag den 8. august 2018.

Du tilmelder dig en uddannelse på optagelse.dk.

Sidste frist for tilmelding til de kommende efterårshold er den 1. marts, men vi modtager gerne løbende tilmeldinger, så længe der er ledige pladser.

På HHX kan du vælge mellem både tysk, fransk og spansk som 2. fremmedsprog. Hvis du ønsker fransk, skal du angive det i kommentarfeltet på optagelse.dk.

En uddannelsesplan som ikke indstiller til optagelsesprøve

Efter 9. klasse:

 • Prøver i de 5 bundne prøvefag
  • Dansk skriftlig/mundtligt                                                   
  • Matematik skriftlig
  • Engelsk mundtlig
  • Fysik/kemi-praktisk/mundtlig
 • 2 prøver efter udtræk
 • 2. fremmedsprog skal være afsluttet

 Efter 10. klasse:

 • Kravene efter 9. klasse og derudover:
  • Prøver i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt

Fra 2019 gælder nye optagelseskrav. Læs mere på ug.dk.

Fra 2019 bliver adgangsforudsætningerne skærpet for dig, der ønsker at starte på HHX eller HTX.

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

I nogle tilfælde skal du gennemgå en optagelsesprøve hos os, før du kan starte på din uddannelse:

 • Ikke uddannelsesparat:
  Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, har du krav på en ny vurdering fra dit førsteprioritets-gymnasium. 

 • Manglende eksamen:
  Hvis du søger direkte fra folkeskolen, men ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøve i ét eller flere fag, kan du gå til optagelsesprøve på dit førsteprioritets-gymnasium.

 • For sen ansøgning:
  Hvis du søger senere end 15. marts eller er fyldt 18 år, vurderer gymnasiet, om du kan blive optaget alligevel. En optagelsesprøve kan indgå i vurderingen.

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Herningsholm Erhvervsgymnasium skal vurdere, om du har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

I foråret indkalder vi dig til et par små skriftlige prøver og en samtale. Det faglige niveau ved prøverne svarer til niveauet ved folkeskolens afgangsprøver.

Når vi har resultatet, sender vi den nye uddannelsesparathedsvurdering til dig og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Tidspunkt for optagelsesprøve: Fredag den 23. marts 2018 kl. 8-15.

Resultat: Alle ansøgere får svar senest 1. juni.

 

Klage

Du kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse om afslag på optagelse. Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget afslaget.

Send klagen til:

Herningsholm Erhvervsgymnasium
Lillelundvej 21
7400 Herning
Att.: Rektor Marie Kvist Lund

Merit på erhvervsgymnasiet

Hvis du har opnået A-, B- eller C-niveau i relevante fag fra en anden gymnasial uddannelse, er der mulighed for, at du kan få merit for hele eller dele af de fag, hvis du ønsker at starte på Herningsholm Erhvervsgymnasium. 

Kontakt vores vejledere for nærmere afklaring af, hvorvidt du kan få merit.